Accreditatie

Journalisten die voor hun werk in de gebouwen van de Tweede Kamer moeten zijn, kunnen via de Stafdienst Communicatie een accreditatie aanvragen. De voorwaarden voor accreditatie staan omschreven in het accreditatiebeleid.

Dagaccreditatie

De Tweede Kamer faciliteert journalisten die incidenteel verslag willen doen van (actuele) plenaire debatten en commissie-activiteiten in de Tweede Kamer of verslag willen doen van evenementen of activiteiten die door de Tweede Kamer zijn georganiseerd. Een journalist kan in aanmerking komen voor een dagaccreditatie als hij of zij:

 • werkt voor een medium dat redactioneel onafhankelijk is. Een dagaccreditatie wordt niet verleend aan niet-journalisten, lobbyisten, consultants, of aan anderen met een neven-activiteit die naar het oordeel van het Presidium onverenigbaar is met een dagaccreditatie als journalist. Een aanvrager mag bijvoorbeeld niet (mede) werkzaam zijn bij, of in opdracht of aansturing werken van een fractie, politieke partij of beweging;
 • een opdrachtbrief aanlevert van de opdrachtgever, bijvoorbeeld de hoofdredactie of chef van de parlementaire redactie, en een geldig identiteitsbewijs toont;
 • verklaart zich te houden aan de richtlijnen voor het maken van opnamen in de gebouwen van de Tweede Kamer (de “opnamerichtlijnen voor journalisten”, die gepubliceerd zijn op de website van de Tweede Kamer).
 • de dagaccreditatie ten minste 24 uur van tevoren aanvraagt door indiening van een ingevuld aanvraagformulier, tenzij dat, gelet op de actualiteit of andere bijzondere omstandigheden, niet van de aanvrager kan worden gevergd. Aanvragen die buiten deze termijn zijn ingediend, kunnen om die reden worden afgewezen.

In bijzondere omstandigheden kan besloten worden om aan een niet-journalist een dagaccreditatie te verlenen.

Bij de beslissing tot het verlenen van een dagaccreditatie wordt tevens rekening gehouden met de capaciteit van en de orde in het gebouw van de Tweede Kamer en het goed functioneren van het parlement.

Zie het accreditatiebeleid voor alle voorwaarden.

Vraag hier een dagaccreditatie aan.

U vindt hier de voorbeeldtekst voor een opdrachtbrief. Wij vragen u de brief op officiëel briefpapier van de redactie op te maken en te ondertekenen door een vertegenwoordiger van de eindredactie, chef parlementaire redactie of hoofdredactie. U kunt de brief als bijlage sturen naar persvoorlichting@tweedekamer.nl.

Vaste accreditatie

Een journalist kan in aanmerking komen voor vaste accreditatie als hij of zij:

 • in de regel meerdere dagen per week in de Kamer aanwezig is om te berichten over de parlementaire en politieke activiteiten in de Tweede Kamer;
 • werkt voor een parlementaire/politieke redactie. Een parlementaire/politieke redactie is een aparte redactie van een erkend massamedium, dat bericht over parlementaire en/of politieke activiteiten;
 • werkt voor een medium dat redactioneel onafhankelijk is. Een accreditatie wordt niet verleend aan niet-journalisten, lobbyisten, consultants, of aan anderen met een neven-activiteit die naar het oordeel van het Presidium onverenigbaar is met een vaste accreditatie als journalist. Een aanvrager mag bijvoorbeeld niet (mede) werkzaam zijn bij, of in opdracht of aansturing werken van een fractie, politieke partij of beweging;
 • verklaart zich te houden aan de richtlijnen voor het maken van opnamen in de gebouwen van de Tweede Kamer (de “opnamerichtlijnen voor journalisten”, die gepubliceerd zijn op de website van de Tweede Kamer);
 • een ingevuld aanvraagformulier inlevert met daarbij een officiële verklaring van de hoofdredactie of de chef van de parlementaire of politieke redactie en een geldig identiteitsbewijs toont.

Bij de beslissing tot het verlenen van een vaste accreditatie wordt tevens rekening gehouden met de capaciteit van en de orde in het gebouw van de Tweede Kamer en het goed functioneren van het parlement.

Zie het accreditatiebeleid voor alle voorwaarden

Vraag hier een vaste accreditatie aan.

U vindt hier de voorbeeldtekst voor een officiële verklaring. Wij vragen u de brief op officiëel briefpapier van de redactie op te maken en te ondertekenen door de chef parlementaire redactie of een vertegenwoordiger van de hoofdredactie. U kunt de brief als bijlage sturen naar persvoorlichting@tweedekamer.nl.

Praktische informatie

 • Journalisten aan wie een dagaccreditatie is toegekend, kunnen gebruik maken van de ingang Bezuidenhoutseweg 67 of Prinses Irenepad 1;
 • Journalisten melden zich bij een beveiligingbeambte en moeten zich kunnen legitimeren. Journalisten gaan door de detectiepoortjes. Bagage wordt gescand;
 • Een medewerker van de Stafdienst Communicatie van de Tweede Kamer overhandigt de journalist de toegekende accreditatiepas;
 • Journalisten aan wie een vaste accreditatie is toegekend ontvangen een persoonlijk bericht van de beveiligingsdienst van de Tweede Kamer;
 • Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het Persloket van de Tweede Kamer (070-3183003).