Bezwaaradviescommissie Woo en Who

De Tweede Kamer neemt besluiten op verzoeken die zijn gedaan op grond van de Wet open overheid (Woo) en de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who). Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken. In het Woo-besluit staat hoe u bezwaar kunt aantekenen.

De bezwaaradviescommissie van de Tweede Kamer behandelt uw bezwaar. Deze externe commissie is onafhankelijk. Ze adviseert over de te nemen beslissing op bezwaar. Zij nemen dus niet de beslissing op bezwaar. Dit doet de Tweede Kamer naar aanleiding van het advies.

De bezwaaradviescommissie is op 1 november 2022 ingesteld en bestaat uit de volgende leden:

  • De heer C.N. van der Sluis, voorzitter
  • Mevrouw R.C.J.M. Balvers, lid
  • De heer J.L.E. Laudy, lid
  • De heer M.S. van Muiswinkel, lid

In de Regeling bezwaaradviescommissie Tweede Kamer leest u meer over de samenstelling en de werkwijze van de bezwaaradviescommissie.

De bezwaaradviescommissie Tweede Kamer brengt jaarlijks vóór 1 mei aan de Voorzitter van de Tweede Kamer verslag uit van haar werkzaamheden in het voorafgaande kalenderjaar.