OCW en Europa

Hoewel onderwijs-, cultuur- en wetenschapsbeleid hoofdzakelijk een nationale bevoegdheid is, wordt er op het EU-niveau ook over deze onderwerpen gesproken en getracht de onderlinge coördinatie en samenwerking te versterken. EU-programma’s als Erasmus+, het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport, en Horizon Europa, dat gericht is op onderzoek en innovatie, zijn voor het onderwijs en de wetenschapswereld van groot belang. De commissie OCW controleert hoe Nederland zich binnen de EU opstelt in onderhandelingen over deze onderwerpen.

Raad over Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport (OJCS-Raad)

Regelmatig wordt in Brussel door de bewindspersonen van Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport van de EU-lidstaten gesproken over deze beleidsterreinen. Voordat een Nederlandse minister of staatssecretaris een bijeenkomst van een Raad bijwoont, bespreekt de Kamer de Nederlandse inzet in een commissiedebat. De commissie OCW is verantwoordelijk voor het controleren van de Nederlandse inzet in de OJCS-Raad. Indien er een specifieke Jeugd- of Sportraad plaatsvindt, wordt het voortouw door de commissie OCW doorgaans overgedragen aan de commissie VWS. De beleidsontwikkeling in het domein van wetenschap op Europees niveau (o.a. het Horizon programma over onderzoek en ontwikkeling) vindt plaats in de context van de Raad voor Concurrentievermogen, waarover de commissie EZK het overleg voert met het kabinet. Beleidsontwikkeling aangaande emancipatie op EU-niveau vindt voor een groot deel plaats in de Raad voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid. Overleg met het kabinet over de inzet bij deze Raad wordt daarom gevoerd door de commissie SZW.

Europese besluitvorming in de Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft verschillende instrumenten tot haar beschikking om invloed uit te oefenen op de besluitvorming in Europa. Hier vindt u een toelichting op deze EU-instrumenten: subsidiariteitstoetsing, parlementair behandelvoorbehoud, politieke dialoog met Europese Commissie en EU-rapporteurs in de Tweede Kamer. Binnen de Tweede Kamer heeft de commissie voor Europese Zaken een bevorderende rol voor de controle op EU-besluitvorming in de Kamer (link).