De Tweede Kamer en Europa

Europese wetten en regels hebben direct invloed op het dagelijkse leven van Nederlanders. Daarom ligt er naast de nationale politiek voor de Tweede Kamer ook een belangrijke rol in Europa. Europa wordt voor een belangrijk deel ook in Den Haag gemaakt.

Het belang van de EU voor Nederland

Inmiddels is meer dan de helft van onze nieuwe wetten het gevolg van Europees beleid. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om wetten over criminaliteit, milieu, marktwerking, onderwijs en vervoer. Deze wetten hebben gevolgen voor alle Nederlanders.

Nederlands standpunt naar Brussel

Het is van groot belang dat Nederlandse parlementariërs goed op de hoogte zijn van wat er speelt in Europa. Om invloed uit te kunnen oefenen op Europees beleid is er veel contact tussen de leden van de Tweede Kamer en de regering.

Europese prioriteiten

Ieder jaar bepaalt de Tweede Kamer op basis van het werkprogramma van de Europese Commissie aan welke onderwerpen zij extra aandacht wil geven. Elke Kamercommissie selecteert de onderwerpen die op haar terrein liggen, zoals zorg, landbouw of financiën.

Is het nodig om het in Europa te regelen?

Om te voorkomen dat de Europese Unie zich met te veel zaken gaat bezighouden, hebben de nationale parlementen van de EU-lidstaten onderling afgesproken dat zij Europese voorstellen toetsen aan ‘subsidiariteit en proportionaliteit’. Centrale vraag is daarbij: is het nodig om het op Europees niveau te regelen?

Parlementair behandelvoorbehoud

Soms is een onderwerp zo belangrijk voor Nederland, dat het parlement de regering verzoekt niet in te stemmen met een voorstel voordat het parlement hierover een debat met de regering heeft gevoerd.

Wat betekent de wet voor Nederland?

Bij de uitvoering van Europese regels en wetten spelen de lidstaten een belangrijke rol. De Europese wetgeving moet immers worden ingevoerd in de lidstaten. Sommige regels zijn direct van kracht en andere moeten worden omgezet in nationale wetten.

Staat van de Unie

Een keer per jaar voert de Tweede Kamer een debat over de Staat van de Unie, een kabinetsnota over het kabinetsbeleid voor wat betreft Europese onderwerpen. Dan bespreken het kabinet, de Tweede Kamer én de Nederlandse Europarlementariërs de Europese agenda voor het lopende jaar.

Commissie Europese Zaken

De commissie voor Europese Zaken coördineert de Kamerbrede controle op de inzet van de regering bij de onderhandelingen over nieuwe Europese wetten en regels.