Rapporteurs commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Kamercommissies kunnen leden benoemen tot rapporteur voor een bepaald onderwerp. Een rapporteur verdiept zich in het onderwerp en adviseert de commissie over de behandeling. Meestal benoemt een commissie een of twee leden tot rapporteur voor een onderwerp. De rapporteurs kunnen een beroep doen op ondersteuning door de ambtenaren bij de Tweede Kamer.

Lopende rapporteurschappen

-

Afgeronde rapporteurschappen

EU-voorstel Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De leden Klink (VVD) en Van der Graaf (CU) waren de EU-rapporteurs namens de commissie.

Het eindverslag, 12 oktober 2023, bevat de bevindingen van de rapporteurs ten aanzien van de posities van de Raad en het Europees Parlement en de lopende triloogonderhandelingen over het voorstel voor een Europese richtlijn. Daarnaast bevat het een terugkoppeling van de gesprekken die wij met de volgende stakeholders en spelers hebben gevoerd: de rapporteur namens het Europees Parlement; de Pensioenfederatie, ABP, Verbond van Verzekeraars en Achmea; Ikea en FrieslandCampina.

In het tweede tussentijds verslag, 8 maart 2023, brachten de rapporteurs verslag uit over de gesprekken met verschillende stakeholders die zij tot dan toe tijdens hun rapporteurschap hebben gesproken en doen een voorstel voor het vervolg. Ook gaan ze in op de stand van zaken van het voorstel in de Raad en het Europees Parlement. Er zijn gesprekken gevoerd met de European Round Table for Industry (ERT), de Permanente Vertegenwoordiger van Nederland bij de OESO, het OESO-secretariaat, het Nationaal Contactpunt (NCP) OESO-richtlijnen voor multinationale en de banken ABN AMRO, ING en ASN.

Eerder verscheen het eerste tussentijds verslag, 22 november 2022, over de activiteiten van de rapporteurs. Het betreft deelname aan een interparlementaire commissievergadering over Ā«Corporate responsibility for serious human rights abuses in third countriesĀ», een gesprek van de commissie BuHa-OS met de rapporteur namens het Europees Parlement en gesprekken met de Eurocommissaris voor Justitie en de plaatsvervangend Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de EU.