Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De basis voor het beleid op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) wordt gevormd door de richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Sinds 2011 maken ook de UN Guiding Principles on Business and Human Rights hier onderdeel van uit. Op basis van de OESO-richtlijnen dienen bedrijven er binnen hun mogelijkheden alles aan te doen om na te gaan of er sprake is van mensenrechtenschendingen in hun productieketen. De Nederlandse overheid verwacht van alle Nederlandse bedrijven dat zij in het buitenland de OESO-richtlijnen naleven en spreekt bedrijven hier ook op aan.

In een aantal bedrijfssectoren met een verhoogd MVO-risicoprofiel zijn IMVO-convenanten afgesloten, waarbij bedrijven, maatschappelijke organisaties, vakbonden en de overheid gezamenlijk MVO-risico’s identificeren en deze trachten structureel weg te nemen. In totaal zijn er sinds 2016 tien convenanten ondertekend (Kleding & Textiel, Banken, Goud, Natuursteen, Voedingsmiddelen, Verzekeringssector, Pensioenfondsen, Metaal, Sierteeltsector en Duurzaam Bosbeheer), over één convenant wordt nog onderhandeld (Hernieuwbare Energie). De Sociaal-Economische Raad (SER) faciliteert deze multi-stakeholder samenwerkingen. Niet voor iedere sector die voortkwam uit de Sector Risico Analyse is het gelukt een convenant af te sluiten.