SZW en Europa

Wat gebeurt er met mijn opgebouwde WW-rechten als ik in het buitenland ga werken? Als ik een tijd in het buitenland werk en daar pensioenrechten opbouw, blijven die dan behouden als ik naar Nederland terugkeer? En, hoe sociale dumping tegen te gaan – dienen werknemers op dezelfde werkplaats die het zelfde werk verrichten hetzelfde loon te verdienen ongeacht of ze in de eigen lidstaat werken of uit een andere EU-lidstaat komen? Het zijn allemaal vragen waar de EU zich mee bezighoudt en beleid op formuleert. De commissie SZW controleert hoe het kabinet zich tijdens de EU-onderhandelingen over deze onderwerpen opstelt.

Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

Regelmatig wordt in Brussel door de SZW-ministers van de EU-lidstaten gesproken en onderhandeld over nieuw EU-beleid. Dat doen zij in de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSB). Voordat de Raad WSB bijeenkomt, bespreekt de Kamer in een commissiedebat eerst de Nederlandse inzet met de minister. Voorafgaand aan dit debat ontvangt de Kamer van het kabinet de agenda van de Raad met annotaties over de onderwerpen en de inzet waarmee de minister de Raadsvergadering wil ingaan. Eventueel kan dit debat ook de vorm van een schriftelijk overleg aannemen.

Europese prioriteiten commissie SZW 2022 en 2021

Ieder jaar bepaalt de Kamer op basis van de aangekondigde voorstellen uit het werkprogramma van de Europese Commissie voor dat jaar haar prioritaire EU-dossiers. Dit zijn onderwerpen waaraan de Kamer extra aandacht wil geven.

De commissie SZW heeft voor het jaar 2022 de volgende prioriteiten benoemd:

  • Aanbeveling minimuminkomens;
  • Herziening Barcelona kinderopvangdoelstellingen. 

Dit betreft twee voorstellen die nog moeten verschijnen.

Prioritaire voorstellen uit 2021 die nu in onderhandeling zijn betreffen:

  • Richtlijnvoorstel verbeteren arbeidsomstandigheden platform werkers;
  • Raadsaanbeveling Individuele scholingsrekeningen.

Op het richtlijnvoorstel “Verbeteren arbeidsomstandigheden platform werkers” heeft de Kamer, op aangeven van de commissie SZW, in februari 2022 een behandelvoorbehoud  ingesteld. De Kamer geeft hiermee aan het voorstel van extra politiek belang te achten. Bij een behandelvoorbehoud voeren een Kamercommissie SZW en de betrokken bewindspersoon kort na verschijnen een speciaal aan het EU-voorstel gewijd overleg. Ook worden afspraken gemaakt over hoe de Kamer tijdens de – grotendeels besloten – onderhandelingen in Brussel geïnformeerd zal blijven. 

Zie link voor de volledige lijst met EU-prioriteiten van de Kamer.

Europese besluitvorming in de Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft verschillende instrumenten tot haar beschikking om invloed uit te oefenen op de besluitvorming in Europa. Hier vindt u een toelichting op deze EU-instrumenten: subsidiariteitstoetsing, parlementair behandelvoorbehoud, politieke dialoog met de Europese Commissie en het aanstellen van EU-rapporteurs. Binnen de Kamer heeft de commissie voor Europese Zaken een bevorderende rol voor de controle op EU-besluitvorming (link).