Een nieuw pensioenstelsel

Het huidige pensioenstelsel sluit niet goed aan op de veranderingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Mensen worden steeds ouder en werken niet meer hun hele leven bij dezelfde werkgever. Het kabinet heeft in 2019 samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken. Die zijn uitgewerkt in het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Het voorstel is nu in behandeling bij de Tweede Kamer.

Toekomstbestendig voor alle generaties

Het nieuwe pensioenstelsel moet toekomstbestendiger worden voor alle generaties. Het stelsel heeft betrekking op het leven van vrijwel iedere Nederlander. De Kamerleden van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) laten zich zo goed mogelijk over dit onderwerp informeren. Zo zijn er dit jaar rondetafelgesprekken gehouden om de kennispositie van de commissie over het onderwerp te vergroten. Deelnemers zijn onder meer werkgevers, werknemers, vakbonden, pensioenfondsen, pensioeninstellingen en wetenschappers.

Behandeling in de Tweede Kamer

Minister Carola Schouten voor Pensioenen heeft het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen op 30 maart 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel gaat eerst naar de Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In deze commissie zitten leden uit alle partijen (in de Tweede Kamer heten die fracties) die veel weten over pensioenen. De fracties in de Tweede Kamer geven schriftelijk commentaar op het wetsvoorstel. De Kamerleden maken daarbij onder meer gebruik van de kennis die zij hebben opgedaan tijdens de rondetafelgesprekken.

De Kamerleden in de commissie kunnen ook vragen stellen. De minister reageert daar schriftelijk op. Zo wordt in een aantal ‘rondes’ tussen de Tweede Kamer en de minister bepaald hoe het wetsvoorstel er uit komt te zien. Als de Kamerleden en de minister het niet helemaal eens worden, dan kunnen de Kamerleden een zwaarder middel inzetten. Zij kunnen hun wensen indienen als een wijzigingsvoorstel. Dit wordt een amendement genoemd.

Na de voorbereiding in de commissie volgt een debat in de vergaderzaal van de Tweede Kamer. De fracties in de Tweede Kamer gaan met de minister over het wetsvoorstel praten. Ook de wijzigingen die de Kamerleden hebben voorgesteld worden besproken.    

Als het debat is geweest, wordt er gestemd in de grote vergaderzaal door alle aanwezige Kamerleden. De Kamerleden zijn vooraf goed geïnformeerd door hun gespecialiseerde collega’s die het voorwerk in de commissie hebben gedaan. Eerst wordt er gestemd over de amendementen en daarna over het gehele wetsvoorstel. Als het wetsvoorstel is aangenomen, wordt het naar de Eerste Kamer gestuurd. Het streven van het kabinet is om de nieuwe pensioenwet uiterlijk 1 januari 2023 in werking te laten treden.

Volg het wetsvoorstel

  • Lees meer over het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen en bekijk welke activiteiten er in de Tweede Kamer plaatsvinden
    Er zijn over het wetsvoorstel op 12 en 15 september, 10, 12 en 19 oktober 2022 wetgevingsoverleggen gehouden door de commissie. In wetgevingsoverleggen wordt vooral over de afzonderlijke artikelen en beweegredenen van het wetsvoorstel gesproken. Het wetsvoorstel is 2 november (deel 1 en 2) en 10 november (deel 1 en 2) 2022 besproken in de plenaire zaal. De woordvoerders van de fracties in de Tweede Kamer zijn aan het woord geweest en de minister heeft geantwoord. Dit heet de eerste termijn. De commissie heeft in de procedurevergadering van 15 november 2022 besloten om de wet artikelsgewijs te gaan behandelen in extra wetgevingsoverleggen. Deze wetgevingsoverleggen zijn 2 en 5 december 2022 gehouden. Op 6 december 2022 is er een technische briefing gehouden over het advies van de Commissie Parameters. Op 14 december 2022 is een technische briefing gehouden over de DNB-berekeningen. De plenaire behandeling is 15 december 2022 voortgezet. Op 20 december 2022 is er gestemd over de amendementen  en de moties. Op 22 december 2022 wordt er gestemd over het wetsvoorstel. 
Naar boven