Kennisagenda

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt voortdurend aan de versterking van haar zelfstandige kennis- en informatiepositie, bijvoorbeeld door rondetafelgesprekken te houden, het afleggen werkbezoeken of het (laten) uitvoeren van onderzoek. In de kennisagenda legt de commissie daarnaast een aantal thema’s vast, waarin zij zich het komende jaar inhoudelijk verder wil verdiepen. De doelstelling van deze agenda is om te komen tot een goede gemeenschappelijke kennisbasis.

Kennisagenda 2023

De commissie heeft in de strategische procedurevergadering van 31 januari 2023 besloten dat de kennisagenda bestaat uit de thema's Rondkomen, Menselijke maat en Gegevensuitwisseling. Het kennisthema rondkomen is 27 september 2023 afgerond. 

N.B. Voor elk thema is er een voorbereidingsgroep die bestaat uit 3 of 4 leden van de commissie. De voorbereidingsgroep werkt per thema een aanpak met plannen en activiteiten uit, hierbij ondersteund door de staf van de commissie SZW. 

Menselijke maat

Het kennisthema richt zich op het verkrijgen van inzicht in de knelpunten van de wet- en regelgeving en uitvoering daarvan. Ook wordt er gekeken hoe deze knelpunten in wetgeving en uitvoering kunnen worden opgelost. En wat is hiervoor nodig. De commissie SZW wil ook kijken naar de rol van de Tweede Kamer zelf. Is het mogelijk om te komen tot een hanteerbare definitie van Menselijke maat waar de Kamer zelf iets mee kan, zoals bijvoorbeeld het toetsen van (wets)voorstellen.

De commissie heeft extern literatuuronderzoek laten uitvoeren door het Instituut Maatschappelijke Innovatie en heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 12 oktober 2023 om een kabinetsreactie gevraagd. Op 25 oktober 2023 is er een technische briefing gehouden over het literatuuronderzoek.

Voorbereidingsgroep: Hilde Palland (CDA), Daan de Kort (VVD), Sjoerd Warmerdam (D66) , Pepijn van Houwelingen (FvD) en Nicki Pouw-Verweij (BBB).

Gegevensuitwisseling

Het doel van dit kennisthema is om inzicht te krijgen in wat de knelpunten zijn bij het uitwisselen van gegevens van kwetsbare personen tussen instanties. Hierbij gaat het om sociale voorzieningen. Hoe kan voorkomen worden dat mensen tussen wal en schip vallen en niet krijgen waar zij recht op hebben? In hoeverre staat wetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) maatwerk in de weg? Wat zijn mogelijke oplossingsrichtingen, kan meer wetgeving of verandering van wetgeving oplossingen bieden?

Voorbereidingsgroep: Daan de Kort (VVD), Hilde Palland (CDA) en Don Ceder (CU)

Afgeronde thema's kennisagenda 2017-2023

  • Het kennisthema Rondkomen is 27 september 2023 afgerond. Er is een literatuuronderzoek uitgevoerd door het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht. Het onderzoek "Versterken kennisbasis rondkomen bij werkenden" is 26 september 2023 aan de commissie aangeboden. Om de bevindingen van het kennisthema samen te vatten en een totaaloverzicht van de activiteiten te hebben is een eindverslag opgesteld. De commissie heeft de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen om een kabinetsreactie op het literatuuronderzoek en de uitkomsten van het kennisthema gevraagd. 
  • Het kennisthema Hervorming Pensioenstelsel is 22 november 2022 afgerond. Zie voor de parlementaire behandeling van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) ook: Een nieuw pensioenstelsel | Tweede Kamer der Staten-Generaal.
  • Het kennisthema Veranderende arbeidsmarkt is 20 januari 2022 afgerond met een eindverslag (Eindverslag Veranderende arbeidsmarkt) (Kamerstuk 29544 nr. 1087). 
  • Het kennisthema Schulden is in oktober 2019 afgerond met het eindverslag Zicht op schulden (Kamerstuk 24515 nr. 493). De gevraagde kabinetsreactie is in december 2019 naar de Kamer gestuurd (Kamerstuk 24515 nr. 504). 

Voor ervaringen met de kennisagenda zie dit korte filmpje ‘De kennisagenda in de Kamer’.