Kennisagenda

De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties werkt aan de versterking van haar kennis- en informatiepositie, bijvoorbeeld door rondetafelgesprekken te houden of werkbezoeken af te leggen. In de kennisagenda legt de commissie daarnaast een aantal thema’s vast waarin zij zich het komende jaar inhoudelijk verder wil verdiepen. Het doel van deze agenda is om te komen tot een stevige gemeenschappelijke kennisbasis.

Kennisagenda 2023

De commissie heeft besloten vier thema’s aan de kennisagenda toe te voegen. Voorbereidingsgroepen zullen per thema een aanpak met plannen en activiteiten uitwerken. Deze pagina wordt bijgewerkt als de nadere invulling van de kennisthema's bekend is.

Financiële positie landen, economische ontwikkeling en landspakketten

-

Vierlandenoverleggen met focus op onderwijs en veiligheid

-

Klimaat

De commissie heeft besloten op dit moment geen voorbereidingsgroep in te stellen voor het kennisthema Klimaat. De commissie wordt periodiek geïnformeerd over documenten over dit onderwerp die vanuit het kabinet bij de Tweede Kamer binnenkomen. Als deze documenten aanleiding geven voor vervolgvragen of onderzoek, dan zal de commissie daar een besluit over nemen.

Integrale strategie digitalisering Caribisch Nederland

-

Artikel 73 VN-Handvest

Doorlopend thema vanuit de kennisagenda 2022.De commissie wil meer kennis over de strekking, betekenis en hantering van artikel 73 VN-Handvest (niet-zelfbestuurde gebieden) ten aanzien van het Caribische deel van het Koninkrijk.Op verzoek van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties hebben prof. mr. Gerhard Hoogers (Rijksuniversiteit Groningen), prof. dr. Gert Oostindie (Universiteit Leiden) en dr. Wouter Veenendaal (Universiteit Leiden) een wetenschappelijke factsheet opgesteld. De commissie heeft een gesprek gepland met de opstellers van de factsheet.

N.B. Voor elk thema is er een voorbereidingsgroep die bestaat uit twee leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties. De voorbereidingsgroep werkt per thema een aanpak met plannen en activiteiten uit, hierbij ondersteund door de staf van de commissie.

Afgeronde thema's kennisagenda 2017-2022

De kennisagenda’s uit de voorgaande jaren hebben onder andere een aantal onderzoeken opgeleverd, die de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties gebruikt in haar werkzaamheden. Zo is er onder meer onderzoek gedaan naar de ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw en economische ontwikkeling in het Caribische gedeelte van het Koninkrijk der Nederlanden.

 

 • Belastingen in de autonome landen

   
 • Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden

   
 • Overzicht investeringen duurzame en schone economie en klimaatbeheer in respectievelijk Caribisch Nederland en Curaçao, Aruba en Sint Maarten

  De commissie organiseerde op 9 november 2022 een rondetafelgesprek over duurzame ontwikkeling in het Koninkrijk. Het programma van dit rondetafelgesprek en de position papers van de genodigden kunt u hier teruglezen. Via Debat gemist kunt u het rondetafelgesprek terugkijken.

   
 • Bijzondere uitkeringen aan Caribisch Nederland

  Het parlement krijgt incomplete of te weinig betrouwbare informatie van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiën over de besteding van bijzondere uitkeringen aan de BES-eilanden. Het toezicht op een rechtmatige, doeltreffende en doelmatige besteding van gelden schiet tekort. Alleen Saba verantwoordt de uitgaven adequaat. Dat blijkt uit een onderzoek van de Algemene Rekenkamer in opdracht van de vaste commissie voor Koninkrijkrelaties.

  Lees hier het volledige rapport (juni 2021).

   
 • Ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw

  Er liggen goede mogelijkheden om de agrarische productie en visserij op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba te verbeteren. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningen University & Research in opdracht van de vaste commissie voor Koninkrijkrelaties. Het rapport is op 13 januari 2021 aan de commissie voor aangeboden en vloeit voort uit de Kennisagenda van de commissie. Lees hier het volledige rapport (dec. 2020).

   
 • Rapport over Caribische delen Koninkrijk

  De Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties heeft het rapport 'Kleine eilanden, Grote uitdagingen' digitaal in ontvangst genomen. Dit rapport gaat over de economische kansen en oplossingen voor Curaçao, Aruba, Sint Maarten en voor de eilanden behorend tot Caribisch Nederland. Lees hier en hier meer over het rapport (mei 2020).

   
 • Sustainable Development Goals

  De Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties heeft het eerste onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de beschikbaarheid van de indicatoren van de Sustainable Development Goals (SDG's) digitaal in ontvangst genomen. Het onderzoek gaat over de beschikbaarheid van de indicatoren uit hoofdstuk 4 van de Monitor Brede Welvaart & SDG’s voor Caribisch Nederland. Lees het rapport en de bijlage (jan. 2020) en de reactie van de minister van Economische Zaken en Klimaat. Het CBS publiceerde in november 2022 de eerste Monitor Brede Welvaart en SDG's Caribisch Nederland 2022.

   
 • Vergelijkend onderzoek staatkundige verhoudingen

  Er zijn grote verschillen in de manier waarop Nederland, Engeland, Frankrijk, en Denemarken de staatkundige betrekkingen met hun overzeese gebieden hebben vormgegeven. Met het vastleggen ervan in een Statuut voor het Koninkrijk is ons land verder gegaan dan andere landen. Of dat meer autonomie geeft aan de Nederlandse overzeese landen dan bijvoorbeeld de Britse gebieden overzee is moeilijk te zeggen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen dat op 15 mei 2019 werd aangeboden aan de vaste commissie Koninkrijksrelaties. Lees hier het volledige rapport (mei 2019).

   
 • Economische, financiële en sociale ontwikkelingen

  Het gaat niet goed met de economische ontwikkeling in het Caribische deel van het Koninkrijk. Dat blijkt uit het rapport ‘Kerncijfers Caribisch Onderzoek. Economische, financiële en sociale ontwikkelingen 2010-2017’ van SEO Economisch Onderzoek, het economisch instituut dat onderzoek doet in opdracht van overheden en bedrijfsleven. De situatie is voor het eerst in kaart gebracht volgens de methode die het Centraal Planbureau ook voor de rest van Nederland gebruikt. Lees hier en hier meer over het onderzoek (feb. 2019).