Brieven regering

Zoekresultaten (71.751)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Geannoteerde agenda Milieuraad d.d. 20 december 2022 te Brussel

Geannoteerde agenda Milieuraad d.d. 20 december 2022 te Brussel. Geannoteerde Hierbij doen wij u, mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de minister voor Klimaat en Energie, de geannoteerde agenda van de Milieuraad van 20 december 2022 toekomen. Het kabinet is

2022D52318

Brieven regering

Hectareanalyse Natuuropgave NPLG

Hectareanalyse Natuuropgave NPLG. Hectareanalyse Naar aanleiding van een column in de Volkskrant zijn er vragen gesteld over een gemaakte analyse van de Wageningen Environmental Research (WEnR) en SOVON Vogelonderzoek Nederland (SOVON) in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze analyse was voor intern gebruik ten

2022D52295

Brieven regering

Beantwoording vragen gesteld tijdens de tweede termijn van het wetgevingsoverleg Sport van 1 december 2022

Beantwoording vragen gesteld tijdens de tweede termijn van het wetgevingsoverleg Sport van 1 december 2022. Op 1 december 2022 vond de voortzetting plaats van het WGO Sport. Vanwege tijdgebrek heeft de voorzitter besloten de vragen uit de tweede termijn die onbeantwoord zijn gebleven schriftelijk te laten beantwoorden. Met deze brief voldoe ik aan

2022D52014

Brieven regering

Voortgangsbrief IT-traject Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging bij DUO

Voortgangsbrief IT-traject Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging bij DUO. Voortgangsbrief IT-traject Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging bij DUO Kennis Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 34812627 Uw brief 15 april 2022 Uw referentie 2022D15078 Bijlagen 5 Deze

2022D52179

Brieven regering

Aanwijzen van aanbieders essentiële diensten in de gas- en oliesector ter bevordering van de digitale veiligheid

Aanwijzen van aanbieders essentiële diensten in de gas- en oliesector ter bevordering van de digitale veiligheid. Aanwijzen Met deze brief informeer ik u over een versterking van de digitale veiligheid in het energiesysteem en geef ik invulling aan de toezegging van de Staatsecretaris van Justitie en Veiligheid van 29 november 20221. Zoals vermeld

2022D52201

Brieven regering

Crisisbeheersing en brandweerzorg

Crisisbeheersing en brandweerzorg. MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID  DATUM 6 DECEMBER 2022 ONS KENMERK 4338622 MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID  DATUM 6 DECEMBER 2022 ONS KENMERK 4338622 Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus

2022D52181

Brieven regering

Financiële herplaatsingsgarantie voor versnelling tijdelijke huisvesting

Financiële herplaatsingsgarantie voor versnelling tijdelijke huisvesting. Financiële herplaatsingsgarantie voor versnelling tijdelijke huisvesting Datum 6 december 2022 Betreft Financiële herplaatsingsgarantie voor versnelling tijdelijke huisvesting Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirectie Versnelling tijdelijke

2022D52126

Brieven regering

Verslag Ecofin-begrotingsraad en akkoord EU-jaarbegroting 2023

Verslag Ecofin-begrotingsraad en akkoord EU-jaarbegroting 2023. Verslag Op 14 november jl. bereikten de Raad van de Europese Unie (de Raad) en het Europees Parlement (EP) een politiek akkoord over de Europese jaarbegroting voor 2023, tijdens het zogeheten conciliatiecomité. Nederland heeft ingestemd met het akkoord. In deze brief informeer ik uw

2022D52026

Brieven regering

Uitkomst evaluatie experiment instellingsaccreditatie, in relatie tot aanbevelingen over het hoger onderwijs uit het advies ‘Essentie van extern toezicht’ van de Onderwijsraad

Uitkomst evaluatie experiment instellingsaccreditatie, in relatie tot aanbevelingen over het hoger onderwijs uit het advies ‘Essentie van extern toezicht’ van de Onderwijsraad. Uitkomst evaluatie experiment instellingsaccreditatie, in relatie tot aanbevelingen over het hoger onderwijs uit het advies ‘Essentie van extern toezicht’ van de

2022D51982

Brieven regering

Uitstel toezending reactie over de relatie tussen het programma Erkennen & Waarderen (E&W) en de positie van de Nederlandse universiteiten op de internationale rankings

Uitstel toezending reactie over de relatie tussen het programma Erkennen & Waarderen (E&W) en de positie van de Nederlandse universiteiten op de internationale rankings. Uitstel toezegging relatie rankings en Erkennen & Waarderen Onderzoek en Wetenschapsbeleid Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze

2022D51850

Brieven regering

Nahang besluit specifieke uitkeringen wonen, bouwen en de woonomgeving

Nahang besluit specifieke uitkeringen wonen, bouwen en de woonomgeving. Nahang besluit specifieke uitkeringen wonen, bouwen en de woonomgeving Datum 5 december 2022 Betreft Nahang besluit specifieke uitkeringen wonen, bouwen en de woonomgeving Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag postbus 20011 2500 EA Den

2022D51820

Brieven regering

Uitstel toezending van de brief over Actieplan Groene en Digitale Banen

Uitstel toezending van de brief over Actieplan Groene en Digitale Banen. Uitstelbrief Tijdens de Begrotingsbehandeling van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, d.d. 22 en 23 november 2022, is uw Kamer toegezegd dat de Kamerbrief over het Actieplan Groene en Digitale Banen voor het einde van dit jaar zal worden verstuurd. Hierbij

2022D51948

Brieven regering

Beleidsreactie op de zbo evaluatie van de Kansspelautoriteit 2017-2021

Beleidsreactie op de zbo evaluatie van de Kansspelautoriteit 2017-2021. timing als ook inhoud. De KWINK groep komt tot vijf conclusies: De implementatie van de Wet koa heeft veel inspanning en tijd gevergd van de Ksa. Het omvatte zaken als het opzetten van Cruks, het Verslavingspreventiefonds, de Controledatabank, de vergunningverlening en de bij

2022D51991

Brieven regering

Kabinetsreactie VN Resolutie Belastingsamenwerking

Kabinetsreactie VN Resolutie Belastingsamenwerking. Kabinetsreactie Uw commissie heeft gevraagd om een kabinetsreactie op Resolutie A/C.2/77/L.11/Rev.1 die op 23 november jl. is aangenomen door het Tweede Commissie van de Verenigde Naties (VN). Deze resolutie zal medio december door de General Assembly van de VN aangenomen worden. Na een korte

2022D51959

Brieven regering

Oprichting van de Stichting Kennis- en Innovatiecentrum WOII

Oprichting van de Stichting Kennis- en Innovatiecentrum WOII. Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2022-2023 36 266 Voornemen tot oprichting Stichting Kennis- en Innovatiecentrum WOII A/ Nr. 1 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5

2022D51875

Naar boven