Brieven regering

Zoekresultaten (70.407)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Toelichting besluit niet bezwaarmakers box 3

Toelichting besluit niet bezwaarmakers box 3. 32 140 Herziening Belastingstelsel Nr. 137 Brief van de staatssecretaris van Financiën Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 september 2022 Naar aanleiding van het arrest van Hoge Raad (hierna: HR) van 24 december 2021 (Kerstarrest) over box 3 is de Belastingdienst

2022D36637

Brieven regering

Ombuigingslijst 2022

Ombuigingslijst 2022. 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 4 Brief van de minister van Financiën Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 september 2022 Hierbij informeer ik u dat, ter uitvoering van de motie van de heer Ephraim waarin verzocht is om een lijst van mogelijke besparingen, een

2022D36641

Brieven regering

Inzetbaarheidsrapportage eerste helft 2022

Inzetbaarheidsrapportage eerste helft 2022. 34 919 Defensienota Nr. 94 Brief van de minister en staatssecretaris van Defensie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 september 2022 Tweemaal per jaar, bij de begroting en het jaarverslag, informeren wij de Kamer met een rapportage over de operationele gereedheid,

2022D36590

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de publicatie TNO 'Een weg uit de stikstofproblematiek'

Reactie op verzoek commissie over de publicatie TNO 'Een weg uit de stikstofproblematiek'. Reactie Op dinsdag 13 september jl. verscheen de TNO-notitie ‘Een weg uit de stikstofproblematiek.’ Op 14 september heeft de vaste commissie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid het kabinet verzocht deze voor de Algemene Politieke Beschouwingen van

2022D36781

Brieven regering

Reactie van de regering Septemberrapportage

Reactie van de regering Septemberrapportage.

2022D36771

Brieven regering

Adviezen inzake de voorstellen van Wet tot vaststelling van de begrotingsstaten 2023

Adviezen inzake de voorstellen van Wet tot vaststelling van de begrotingsstaten 2023. Nader Rapport inzake begroting 2023 Datum Betreft Nader Rapport inzake begroting 2023 Blijkens de mededelingen van de Directeur van Uw Kabinet machtigde Uwe Majesteit de afdeling Advisering van de Raad van State haar adviezen inzake de voorstellen van Wet tot

2022D36742

Brieven regering

Meerjarenplan ILT 2023-2027

Meerjarenplan ILT 2023-2027. Meerjarenplan Hierbij bied ik u, mede namens de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, het Meerjarenplan (MJP) 2023-2027 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan. Het MJP wordt gelijktijdig aangeboden aan de voorzitter van de Eerste

2022D36709

Brieven regering

Bijlagenboek bij de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Bijlagenboek bij de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën. hier de macro-economische doorwerking op de middelen voor de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) en op de rente. 15. Overige plafondcorrecties Deze post bevat enkele kleine correcties tussen niet-plafondrelevante en plafondrelevante uitgaven. Uitgavenmutaties met

2022D34541

Brieven regering

MIRT Overzicht 2023 en geactualiseerde Spelregels van het MIRT

MIRT Overzicht 2023 en geactualiseerde Spelregels van het MIRT. Aanbieding Hierbij bieden wij u, mede namens de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, het MIRT Overzicht 2023 en de geactualiseerde Spelregels van het MIRT aan. Tevens bieden wij u het Deltaprogramma 2023 aan. Het MIRT Overzicht en het Deltaprogramma zijn bijstukken

2022D36681

Brieven regering

Adviesaanvraag koloniaal archief

Adviesaanvraag koloniaal archief. Adviesaanvraag koloniaal archief Met bijgaand afschrift informeer ik u over mijn adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over de omgang met archieven die zijn gevormd in koloniale context. Deze aanvraag is te zien als een aanvulling op het advies dat de Raad met de Adviescommissie Nationaal Kader Koloniale

2022D36698

Brieven regering

Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën. onder meer het opstellen van criteria, een meerjarenprogramma en spelregels om invulling te geven aan een zorgvuldig proces van besluitvorming over uitgaven uit het fonds. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de door de Kamer aangenomen moties, waaronder de motie van het lid Nijboer c.s. om

2022D34540

Brieven regering

Deltaprogramma 2023

Deltaprogramma 2023. Aanbieding Hierbij bieden wij u, mede namens de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, het MIRT Overzicht 2023 en de geactualiseerde Spelregels van het MIRT aan. Tevens bieden wij u het Deltaprogramma 2023 aan. Het MIRT Overzicht en het Deltaprogramma zijn bijstukken bij de begroting 2023 van het ministerie van

2022D36690

Brieven regering

Homogene Groep Internationale samenwerking 2023 (HGIS-nota 2023)

Homogene Groep Internationale samenwerking 2023 (HGIS-nota 2023). een uiteenzetting van de internationale inspanningen in 2023 op het terrein van migratie. Landen-bijlage (bijlage 5): De HGIS-nota toont de allocatie van het gedelegeerde budget naar landen. Daarbij is de ordening op thema gehandhaafd, in lijn met het thematische karakter van de

2022D34545

Brieven regering

Werkprogramma Onderwijsraad 2023

Werkprogramma Onderwijsraad 2023. Werkprogramma Onderwijsraad 2023 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Kennis Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Contactpersoon Onze referentie 1297521 In overeenstemming met artikel 26 lid 3 van de Kaderwet adviescolleges bieden

2022D36648

Brieven regering

Werkprogramma 2022-2023 Raad voor Cultuur

Werkprogramma 2022-2023 Raad voor Cultuur. Werkprogramma 2022-2023 Raad voor Cultuur Erfgoed en Kunsten Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 33982272 Bijlagen Werkprogramma (33984319) In overeenstemming met artikel 26 lid 3 van de Kaderwet adviescolleges bied ik u hierbij het werkprogramma

2022D36655

Naar boven