Brieven regering

Zoekresultaten (78.913)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Stand van zaken PBL

Stand van zaken PBL. Directoraat-Generaal Migratie Directie Regie Migratieketen Ketensturing  Datum 17 mei 2024 Ons kenmerk 5381774 Directoraat-Generaal Migratie Directie Regie Migratieketen Ketensturing  Datum 17 mei 2024 Ons kenmerk 5381774 Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van...

2024D20025

Brieven regering

Appreciatie motie van het lid Kathmann over een juridische grondslag ontwikkelen met kaders voor het gebruik van gezichtsherkenning door de politie en de mate waarin andere rechten mogen worden ingeperkt (Kamerstuk 26643-1172)

Appreciatie motie van het lid Kathmann over een juridische grondslag ontwikkelen met kaders voor het gebruik van gezichtsherkenning door de politie en de mate waarin andere rechten mogen worden ingeperkt (Kamerstuk 26643-1172). Appreciatie motie 1172 ingediend...

2024D20023

Brieven regering

Stand van zaken wetsvoorstel screening kennisveiligheid

Stand van zaken wetsvoorstel screening kennisveiligheid. Stand van zaken wetsvoorstel screening kennisveiligheid Onderzoek en Wetenschapsbeleid Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 45986414 Bijlagen Graag informeer ik uw Kamer over...

2024D20021

Brieven regering

Jaarverantwoording ProRail en NS 2023

Jaarverantwoording ProRail en NS 2023. Jaarverantwoording Voor reizigers is het van groot belang dat zij gebruik kunnen maken van een betrouwbaar reisproduct. Zoals ProRail en NS eerder hebben gemeld, stonden de prestaties op het spoor in...

2024D19939

Brieven regering

Besluit rond ontheffing Russische gevlagde schepen

Besluit rond ontheffing Russische gevlagde schepen. Besluit Op 14 mei 2024 heeft de minister van Defensie tijdens het Vragenuur op de vraag van het Kamerlid Kahraman (NSC) over het onderzoek van Pointer inzake Russische spionageschepen op...

2024D19937

Brieven regering

Voorhangbrief beschikbaarheidbijdrage inzake modulaire bekostiging ziekenhuisopleidingen

Voorhangbrief beschikbaarheidbijdrage inzake modulaire bekostiging ziekenhuisopleidingen. De opleidingen voor gespecialiseerd verpleegkundigen en medisch ondersteunend personeel (hierna: ziekenhuisopleidingen) zijn sinds 2023 modulair ingericht. In het Integraal Zorgakkoord (IZA)1 is afgesproken om te verkennen of de bekostiging van...

2024D19931

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over aanpassingen scope en uitrol ERTMS

Reactie op verzoek commissie over aanpassingen scope en uitrol ERTMS. Commissieverzoek De vaste commissie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft mij verzocht om een uitgebreidere toelichting te geven bij de 20e voortgangsrapportage over het European Rail...

2024D19935

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van een overeenkomst tussen Canada en de Europese Unie inzake de doorgifte en verwerking van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) COM(2024)95

Reactie op verzoek commissie over een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van een overeenkomst tussen Canada en de Europese Unie inzake de doorgifte en verwerking van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens)...

2024D19927

Brieven regering

Reactie op de motie van het lid Van Vroonhoven over een voorstel om de toekomstige benoemingsprocedure van de vicepresident van de Raad van State meer openbaar en transparant te maken (Kamerstuk 36410-VI-53)

Reactie op de motie van het lid Van Vroonhoven over een voorstel om de toekomstige benoemingsprocedure van de vicepresident van de Raad van State meer openbaar en transparant te maken (Kamerstuk 36410-VI-53). Reactie motie Van Vroonhoven...

2024D19924

Brieven regering

Nationale extremismestrategie

Nationale extremismestrategie. Pagina van 1 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018  2500 EA  DEN HAAG Datum 17 mei 2024 Onderwerp Aanbiedingsbrief Nationale extremismestrategie Ministerie van Justitie en Veiligheid Turfmarkt 147 2511 DP  Den...

2024D19917

Brieven regering

Publicatie CBS Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest eerste kwartaal 2024

Publicatie CBS Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest eerste kwartaal 2024. Publicatie Met deze brief informeer ik de Kamer dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (hierna: CBS) op 17 mei 2024 de eerste kwartaalrapportage...

2024D19911

Brieven regering

Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de aanpassing van de aanwijzing van een deelnemende gemeente en verduidelijking van enkele eisen voor de aangewezen telers

Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de aanpassing van de aanwijzing van een deelnemende gemeente en verduidelijking van enkele eisen voor de aangewezen telers. Aanbieding Hierbij bieden wij u aan...

2024D19900

Brieven regering

Fiche: Aanbeveling Routekaart Post-Quantumcryptografie

Fiche: Aanbeveling Routekaart Post-Quantumcryptografie.

2024D19891

Brieven regering

Jaarbericht over de inbreng van de Nederlandse regering in zaken waarin het Hof van Justitie van de Europese Unie in 2023 uitspraak heeft gedaan

Jaarbericht over de inbreng van de Nederlandse regering in zaken waarin het Hof van Justitie van de Europese Unie in 2023 uitspraak heeft gedaan.

2024D19894

Brieven regering

Fiche: Mededeling biotechnologie en biofabricage

Fiche: Mededeling biotechnologie en biofabricage.

2024D19897