Brieven regering

Zoekresultaten (76.582)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Kamerbrief Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 11 december 2023

Kamerbrief Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 11 december 2023. Hierbij bied ik u de geannoteerde agenda aan voor de Raad Buitenlandse Zaken van 11 december 2023. De minister van Buitenlandse Zaken, Hanke Bruins...

2023D47783

Brieven regering

Kabinetsappreciatie uitbreidingspakket 2023 en Groeiplan voor deWestelijke Balkan

Kabinetsappreciatie uitbreidingspakket 2023 en Groeiplan voor deWestelijke Balkan. Op 8 november jl. presenteerde de Europese Commissie het jaarlijkse uitbreidingspakket.1 Naast een algemene mededeling over het uitbreidingsbeleid bevat het pakket landenrapportages over de tien (potentiële) kandidaat-lidstaten: Albanië...

2023D47781

Brieven regering

Aanstelling gezant Nationaal Convenant MKB-Financiering

Aanstelling gezant Nationaal Convenant MKB-Financiering. Aanstelling Op 16 november heb ik uw Kamer het Nationaal Convenant MKB-Financiering toegestuurd. Dit convenant verwoordt de ambities en oplossingsrichtingen van de sector om te komen tot het beste mkb-financieringsklimaat van...

2023D47779

Brieven regering

Staat van de Europese Unie 2024

Staat van de Europese Unie 2024. Hierbij bied ik u de Staat van de Unie 2024 aan. Deze opent met een chapeau waarin het kabinet reflecteert op de belangrijkste uitdagingen voor de EU in 2024. Vervolgens...

2023D47771

Brieven regering

Reactie op de motie van het lid Thijssen c.s. over de toerekening van eerstejaarsopvangkosten aan ODA-middelen langjarig maximeren en zo snel mogelijk ontkoppelen (Kamerstuk 36350-XVII-6)

Reactie op de motie van het lid Thijssen c.s. over de toerekening van eerstejaarsopvangkosten aan ODA-middelen langjarig maximeren en zo snel mogelijk ontkoppelen (Kamerstuk 36350-XVII-6). Bij de behandeling van de Suppletoire begroting Prinsjesdag BHOS 2023 is...

2023D47777

Brieven regering

Nederlandse inzet in de Sahelregio

Nederlandse inzet in de Sahelregio. Het kabinet heeft in december 2022 toegezegd uw Kamer in de eerste helft van 2023 – mede op basis van een regionale conflictanalyse – te informeren over de Nederlandse inzet op...

2023D47774

Brieven regering

Informatieplan LNV 2024 - 2028

Informatieplan LNV 2024 - 2028. Informatieplan Hierbij bied ik de Tweede Kamer het Informatieplan 2024-2028 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan. Dit Informatieplan is opgesteld in het kader van het rijksbeleid aangaande digitale...

2023D47766

Brieven regering

Informatieplan EZK 2024 - 2028

Informatieplan EZK 2024 - 2028. Informatieplan Hierbij bied ik uw kamer het Informatieplan 2024-2028 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan. Dit Informatieplan is opgesteld in het kader van het rijksbeleid aangaande digitale informatievoorziening...

2023D47763

Brieven regering

Rapportages Staat van de Infrastructuur van Rijkswaterstaat en ProRail

Rapportages Staat van de Infrastructuur van Rijkswaterstaat en ProRail. Rapportages Conform de toezegging van mijn ambtsvoorganger1 zend ik u hierbij de rapportages ‘Staat van de Infrastructuur’ over het jaar 2022 van ProRail en Rijkswaterstaat, met als...

2023D47756

Brieven regering

Fiche: Europees windpakket

Fiche: Europees windpakket. de oproep van de Commissie aan lidstaten om optimaal gebruik te maken van de flexibiliteit onder het Tijdelijk crisis- en transitiekader voor staatssteunmaatregelen ter ondersteuning van de economie na de Russische agressie tegen...

2023D47744

Brieven regering

Fiche: Mededeling Versterking van de Europese Bestuurlijke Ruimte (ComPAct)

Fiche: Mededeling Versterking van de Europese Bestuurlijke Ruimte (ComPAct). de vaardighedenagenda voor overheidsdiensten. Het doel van deze pijler is het versterken van samenwerking tussen overheidsdiensten, om kennis- en capaciteitsopbouw te bevorderen. De Commissie zet daarom in...

2023D47749

Brieven regering

Fiche: Aanbeveling energiearmoede

Fiche: Aanbeveling energiearmoede. toegang tot hernieuwbare bronnen (6) beveelt de Commissie aan om ervoor te zorgen dat huishoudens met energiearmoede in staat worden gesteld om deel te nemen aan de energietransitie door deze huishoudens toegang te...

2023D47747

Brieven regering

Fiche: Commissiemededeling aanpak medicijntekorten in de EU

Fiche: Commissiemededeling aanpak medicijntekorten in de EU. het Beneluxa-initiatief, waar Nederland al enige tijd succesvol samenwerkt met verschillende lidstaten op het gebied van Health Technology Assessment (HTA), informatiedeling en beleid voor prijsstelling en vergoeding.8 Daarnaast is...

2023D47751

Brieven regering

Ontwerpbesluit toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

Ontwerpbesluit toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Directie Arbeidsverhoudingen Loopbaan en Ontwikkelen Datum 1 december 2023 Onze referentie Directie Arbeidsverhoudingen Loopbaan en Ontwikkelen Datum 1 december 2023 Onze referentie Pagina van Pagina van Postbus 90801...

2023D47739

Brieven regering

Voortgangsrapportage Emancipatie 2022-2023

Voortgangsrapportage Emancipatie 2022-2023. Voortgangsrapportage Emancipatie 2022-2023 Emancipatie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Contactpersoon Onze referentie 42775099 Bijlagen 3 Inleiding Het afgelopen jaar heeft het kabinet gewerkt aan gelijkheid, vrijheid en...

2023D47729