Brieven regering

Zoekresultaten (70.557)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, [start_date], [end_date]

Brieven regering

Toekenning eerste €60 miljoen structureel aan sectorplannen

Toekenning eerste €60 miljoen structureel aan sectorplannen. Toekenning eerste €60 miljoen structureel aan sectorplannen Zoals aangegeven in mijn beleidsbrief van 17 juni jl. zet het kabinet zich in voor een gezond en duurzaam stelsel van hoger onderwijs en wetenschap, met rust en ruimte voor studenten, onderzoekers en docenten. Daarom

2022D39663

Brieven regering

Nazending beslisnota's Nota Budgettaire verwerking Algemene Politieke Beschouwingen

Nazending beslisnota's Nota Budgettaire verwerking Algemene Politieke Beschouwingen. Beslisnota's Hierbij zend ik u de beslisnota’s na die horen bij de Nota Budgettaire verwerking Algemene Politieke Beschouwingen. Op dinsdag 4 oktober 2022 heeft u deze Nota ontvangen. Gezien de korte deadline hebben we nog geen finale check op compleetheid kunnen

2022D39637

Brieven regering

Opvolging verantwoordingsrapportage 2021 BZK

Opvolging verantwoordingsrapportage 2021 BZK. Opvolging verantwoordingsrapportage 2021 BZK Datum 5 oktober 2022 Betreft Opvolging verantwoordingsrapportage 2021 BZK Kenmerk 2022-0000441623 Uw kenmerk Kenmerk 2022-0000441623 Uw kenmerk Pagina van Pagina van Met deze brief wil ik u, mede namens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

2022D39642

Brieven regering

Kabinetsreactie op brief van Rainbow Warriors Core Foundation

Kabinetsreactie op brief van Rainbow Warriors Core Foundation. Kabinetsreactie op brief van Rainbow Warriors Core Foundation Datum 5 oktober 2022 Betreft Kabinetsreactie op brief van Rainbow Warriors Core Foundation Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directoraat-generaal Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011

2022D39623

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Vereniging van Rotterdamse Terminal Operators (VRTO) over walstroomvoorzieningen op terminals

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Vereniging van Rotterdamse Terminal Operators (VRTO) over walstroomvoorzieningen op terminals. afschrift De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft mij op 15 september jl. verzocht om een reactie te ontvangen op de brief van de Vereniging van Rotterdamse Terminal Operators (VRTO) van

2022D39755

Brieven regering

Programma van Eisen voorgenomen concessie Hoofdrailnet

Programma van Eisen voorgenomen concessie Hoofdrailnet. Programma Nederland is een dichtbevolkt land met een groeiende bevolking. Het openbaar vervoer (OV) is onmisbaar voor onze mobiliteit. Een groot deel van de bevolking is van het OV afhankelijk om naar school en/of werk te gaan. De trein is op veel plaatsen de ruggengraat van ons

2022D39282

Brieven regering

Voorstel marktordening internationale verbindingen per 2025

Voorstel marktordening internationale verbindingen per 2025. verbindingen specifiek gericht op internationale reizigers. De reizigersaantallen op deze verbindingen waren voor de coronapandemie al groeiende, en gezien de huidige trend zal dat verder toenemen. Dat maakt het voor vervoerders (commercieel) aantrekkelijk om diensten aan te bieden dan

2022D39287

Brieven regering

Appreciatie gewijzigde amendementen van de leden Omtzigt en Leijten (Kamerstuk 36151)

Appreciatie gewijzigde amendementen van de leden Omtzigt en Leijten (Kamerstuk 36151). appreciatie De leden Omtzigt en Leijten hebben drie gewijzigde amendementen bij het wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen ingediend. Het kabinet apprecieert deze amendementen als volgt. Gewijzigd amendement van de leden Omtzigt en Leijten ter vervanging van

2022D39410

Brieven regering

Beleidsreactie op het Beweegadvies voor kinderen tot en met vier jaar van de Gezondheidsraad

Beleidsreactie op het Beweegadvies voor kinderen tot en met vier jaar van de Gezondheidsraad. beleidsreactie Op 22 februari jl heeft de Gezondheidsraad het Beweegadvies voor kinderen tot en met vier jaar1 aan het ministerie van VWS aangeboden. Een inhoudelijke reactie op het advies en de daartoe behorende vervolgstappen om dit advies te vertalen

2022D39577

Brieven regering

Reactie op de gewijzigde motie van de leden Grinwis en Arib Arib over kosten voor een letselschade-expert vergoeden aan gedupeerde ouders (t.v.v. Kamerstuk 36151-19)

Reactie op de gewijzigde motie van de leden Grinwis en Arib Arib over kosten voor een letselschade-expert vergoeden aan gedupeerde ouders (t.v.v. Kamerstuk 36151-19). gewijzigde Tijdens het wetgevingsoverleg van 27 september jl. hebben de leden Grinwis en Arib een motie ingediend om de door gedupeerden gemaakte kosten voor schadedeskundigen te

2022D39371

Brieven regering

Nadere uitwerking tijdelijk prijsplafond energie

Nadere uitwerking tijdelijk prijsplafond energie. Nadere De oorlog in Oekraïne laat zien dat vrijheid, veiligheid en welvaart in brede zin niet vanzelfsprekend zijn. De uitdagingen waarvoor we staan, brengen grote onzekerheden met zich mee. De inflatie is historisch hoog en langdurig hoge prijzen zijn niet uit te sluiten. Met name energie kent

2022D39442

Brieven regering

European Paralympic Championships 2023

European Paralympic Championships 2023. In juni jl. heb ik uw Kamer geïnformeerd over de stand van zaken omtrent de European Para Championships (EPC) 2023 (TK 30234-304, bijlage ‘Moties en toezeggingen’). Uw Kamer heeft mij, onder andere tijdens het commissiedebat Sport op 29 juni 2022, gevraagd hoe ik dit evenement financieel kan

2022D39540

Brieven regering

Appreciatie van de moties ingediend tijdens het dertigledendebat over inzet van personeel in verpleeghuizen van 29 september 2022

Appreciatie van de moties ingediend tijdens het dertigledendebat over inzet van personeel in verpleeghuizen van 29 september 2022. 31 765 Kwaliteit van zorg Nr. 668 Brief van de minister voor Langdurige Zorg en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 oktober 2022 Tijdens het 30 ledendebat over de inzet van

2022D39319

Brieven regering

Decentralisatie van treindiensten

Decentralisatie van treindiensten. Decentralisatie Met deze brief stuur ik uw Kamer, zoals toegezegd1, het uitgangspuntenkader voor decentralisaties van treindiensten. Door decentralisatie van treindiensten wordt een decentrale overheid bevoegd om voor een bepaalde treindienst in hun regio een vervoersconcessie voor treindiensten af te sluiten.

2022D39279

Brieven regering

Stand van zaken geldzorgen, armoede en schulden

Stand van zaken geldzorgen, armoede en schulden. Stand van zaken geldzorgen, armoede en schulden Datum 4 oktober 2022 Betreft Stand van zaken geldzorgen, armoede en schulden Pagina van Pagina van Ter voorbereiding van het commissiedebat Armoede en Schuldenbeleid van 6 oktober aanstaande informeer ik u bij deze graag over de laatste stand van zaken

2022D39593

Naar boven