Brieven regering

Zoekresultaten (161)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Digitale Zaken, [start_date], [end_date]

Brieven regering

Generiek kader voor vitale digitale processen van de overheid

Generiek kader voor vitale digitale processen van de overheid. 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 917 Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 september 2022 Bij de begrotingsbehandeling BZK van 27 oktober 2021 heeft het

2022D38545

Brieven regering

Uitstel toezending BNC-fiche over aanbeveling onderhandelingsmandaat voor de Europese Commissie over het AI-verdrag van de Raad van Europa

Uitstel toezending BNC-fiche over aanbeveling onderhandelingsmandaat voor de Europese Commissie over het AI-verdrag van de Raad van Europa. het volgende commissiedocument: COM (2022) 414 Aanbeveling voor een besluit van de Raad houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen namens de Europese Unie over een verdrag van de Raad van Europa

2022D38633

Brieven regering

Reactie toets op kwalificaties bij selecteren I-personeel

Reactie toets op kwalificaties bij selecteren I-personeel. 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 916 Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 september 2022 Tijdens het Commissiedebat Informatiehuishouding op orde,

2022D38564

Brieven regering

Voortgangsrapportage domein Toegang

Voortgangsrapportage domein Toegang. 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 914 Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 september 2022 Met mijn brief van 12 oktober 2021 informeerde mijn voorganger uw Kamer over de voortgang

2022D37705

Brieven regering

Uitvoering van de motie van het lid Van Raan c.s. over end-to-endencryptie in stand houden (Kamerstuk 26643-885)

Uitvoering van de motie van het lid Van Raan c.s. over end-to-endencryptie in stand houden (Kamerstuk 26643-885). 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 908 Brief van de minister van Justitie en Veiligheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 september 2022 Op 5 juli heeft uw Kamer de motie met

2022D37458

Brieven regering

Interbestuurlijk toezicht onder de Wet digitale overheid (Wdo)

Interbestuurlijk toezicht onder de Wet digitale overheid (Wdo). 35 868 Wijziging van het voorstel van wet houdende algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) Nr. 16 Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de

2022D37455

Brieven regering

Toezegging gedaan tijdens het debat Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer van 6 april 2022, over digitaal verzenden van stukken dezelfde waarborgen biedt als aangetekende verzending per fysieke post

Toezegging gedaan tijdens het debat Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer van 6 april 2022, over digitaal verzenden van stukken dezelfde waarborgen biedt als aangetekende verzending per fysieke post. Beantwoording toezegging mw Rajkowski wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Kamerstukken 35261) Datum 21 september 2022

2022D36892

Brieven regering

Uitvoerder programmaplan sporen integratie CSIRT-DSP, DTC & NCSC

Uitvoerder programmaplan sporen integratie CSIRT-DSP, DTC & NCSC. 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 915 Brief van de ministers van Justitie en Veiligheid en van Economische Zaken en Klimaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 september 2022 In de procedurevergadering van 7 september jl. heeft

2022D35316

Brieven regering

Ontwikkelingen in het Comité voor Kunstmatige intelligentie (CAI) van de Raad van Europa

Ontwikkelingen in het Comité voor Kunstmatige intelligentie (CAI) van de Raad van Europa. 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 3482 Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 september 2022

2022D35190

Brieven regering

Integratie Digital Trust Center, CSIRT-DSP en Nationaal Cybersecurity Center

Integratie Digital Trust Center, CSIRT-DSP en Nationaal Cybersecurity Center. Programma Nederland Digitaal Veilig Datum 7 september 2022   Ons kenmerk 4179116     > Retouradres Postbus 16950 2500 BZ  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018  2500 EA  DEN HAAG Datum 7 september 2022 Onderwerp

2022D34356

Brieven regering

Rijksbreed cloudbeleid 2022

Rijksbreed cloudbeleid 2022. ten minste (dit zal verwerkt worden in de op te stellen implementatierichtlijn): De karakteristieken van gebruik van de clouddienst, zoals de (hoofd-) dienstverlener en eventuele onder-dienstverleners, het type dienstverlening (publieke/private/hybride/community cloud), de geografische regio van verwerking en opslag van

2022D33299

Brieven regering

Voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit

Voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit. 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 902 Brief van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 augustus 2022 In deze brief

2022D32577

Brieven regering

Wijziging governance en statuten Stichting ICTU

Wijziging governance en statuten Stichting ICTU. 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 901 Brief van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 augustus 2022 Graag informeer ik u over de voorgenomen wijzigingen in de governance van de

2022D32536

Brieven regering

I-strategie Rijk 2022 - 2025: Routekaarten

I-strategie Rijk 2022 - 2025: Routekaarten. 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 899 Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juli 2022 In het commissiedebat ‘Digitale overheid, datagebruik en algoritmen, digitale

2022D31432

Brieven regering

Beleidsdoorlichting artikel 6.6 Hoofdstuk VII Rijksbegroting

Beleidsdoorlichting artikel 6.6 Hoofdstuk VII Rijksbegroting. de Investeringspost voor uitgaven aan digitalisering. Mijn ambtsvoorganger heeft destijds aangegeven dat op basis van de uitkomsten van de beleidsdoorlichting wordt besloten over de continuering van de Investeringspost als apart artikelonderdeel. De Investeringspost bestaat uit

2022D31185

Naar boven