V-100 - Verantwoordingsdag

Op de maandag na Verantwoordingsdag organiseert de Tweede Kamer sinds 2017 jaarlijks de zogenaamde V-100. De V staat voor ‘Verantwoording’ en het getal 100 staat voor de honderd burgers die worden uitgenodigd door de Kamer om de jaarverslagen van de ministers kritisch te bekijken. Het doel van de V-100 is om de burger rechtstreeks te betrekken bij de controlerende taak van Kamer. De deelnemers aan de V-100 krijgen die dag de kans om vragen te bedenken over de jaarverslagen van de ministeries, aan de hand van vooraf geselecteerde thema's door de Kamer.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp met de deelnemers aan de V-100 in 2022.

100 lokale journalisten

Op maandag 22 mei 2023 wordt de V-100 georganiseerd. Dit jaar verwelkomt de Tweede Kamer verslaggevers van lokale en regionale pers, radio, tv en internetplatforms om met een journalistieke blik naar de jaarverslagen te kijken. Daarbij staan twee vragen centraal:

 • Wat is de informatiewaarde van de verantwoordingstukken voor het lokale en regionale niveau?
 • Hoe kan de informatievoorziening qua inhoud en/of vorm worden verbeterd?

Thema’s

De Kamer heeft voor de V-100 de volgende onderwerpen uit departementale jaarverslagen geselecteerd waarover vragen zullen worden geformuleerd:

 • Ruimtelijke ordening
  a. Natuurbeleid in relatie tot de stikstofdoelen (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
  b. Uitdagingen bij wonen en zorg voor ouderen (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
   
 • Arbeidsmarktbeleid
  a. Lerarentekort (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  b. Krapte op de arbeidsmarkt / Arbeidsmigratie (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
   
 • Toegankelijkheid publieke diensten
  a. Openbaar vervoer (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
  b. Informatiepunt Digitale overheid (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
   
 • Inzicht in regionale verschillen
  a. Inzicht in regionale verdeling fondsen (Ministerie van Economische Zaken)
  b. Versnippering informatie over doelbereik bestaanszekerheid Caribisch Nederland (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Lees hier meer over de aankomende editie van de V-100.

Eerdere edities

In 2022 was het aan jonge wetenschappers om het financiële beleid van het kabinet in 2021 te beoordelen aan de hand van de vier thema's: arbeidsmarkt, klimaatbeleid, doelmatigheid toezicht en handhaving en uitvoeringsorganisatie. Vanwege het coronavirus heeft de V-100 in 2020 en 2021 niet plaatsgevonden. In 2019 is voor het eerst gekozen voor het uitnodigen van 100 burgers uit een specifieke doelgroep, in 2019 waren dat 100 mbo-studenten. Lees meer over de V-100 die plaatsvond in 20182019 en 2022

Commissie voor de Rijksuitgaven

Vanaf 2021 evalueert de commissie voor de Rijksuitgaven de behandeling van de verantwoordingsstukken in de Tweede Kamer, waaronder de V-100. De commissie informeert hierover ook de Tweede Kamer. Voorheen was dit de taak van de vaste commissie voor Financiën (zie: Evaluatie van de verantwoording over 2018 als  bijlage bij Kamerstuk 31865, nr. 162 en de Evaluatie van de verantwoording over 2017 als bijlage bij Kamerstuk 31865, nr. 123).