Begrotingsbeleid

De boekhouding van de overheid is aan regels gebonden. Deze regels staan in de Comptabiliteitswet.

De wet regelt onder andere hoe de begroting van de rijksoverheid wordt opgesteld, uitgevoerd en verantwoord. De Comptabiliteitswet regelt ook de bevoegdheden van de minister van Financiën en de Algemene Rekenkamer, die toezicht houdt op de financiële handelingen van de overheid.
Verder regelt de wet het tijdschema van de begrotingscyclus. Er staat bijvoorbeeld in dat de Voorjaarsnota uiterlijk 1 juni aan het parlement moet worden gestuurd. Deze strikte tijdlijnen zijn bedoeld om transparantie, verantwoording en controle mogelijk te maken in het begrotingsproces.

Inzicht in de begrotingscyclus

De begrotingscyclus strekt zich uit over drie kalenderjaren. Begrotingen moeten achtereenvolgens worden voorbereid, uitgevoerd, afgesloten en verantwoord. In één kalenderjaar lopen drie verschillende begrotingsjaren door elkaar heen. Hoe de drie begrotingsjaren elkaar overlappen, is inzichtelijk gemaakt in de begrotingskalender.

Jaarrapportages begrotingscyclus

Gedetailleerde informatie over hoe de begroting en verantwoording in een bepaald jaar werden behandeld, is te vinden in de jaarrapportages over de begrotingscyclus. Deze rapporten bevatten ook details over de gestelde feitelijke vragen, ingediende moties en amendementen, evenals de invulling van de rapporteurschappen begroting en verantwoording.

Jaarrapportage begrotingscyclus 2022 

Jaarrapportage begrotingscyclus 2021

Incidentele bijstellingen 2022 - 2023

Het kabinet kan in uitzonderlijke omstandigheden verplichtingen aangaan en uitgaven doen voordat het parlement hiermee heeft ingestemd, zoals voorzien in artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet 2016. Het rapport Incidentele bijstellingen en gebruik van art. 2.27 CW biedt meer informatie over hoe vaak de uitzonderingsbepaling in artikel 2.27 is toegepast bij de incidentele begrotingswijzigingen voor 2022 en 2023. 

Documenten