Kennisagenda

De tijdelijke commissie voor Rijksuitgaven werkt voortdurend aan de versterking van haar kennis- en informatiepositie, bijvoorbeeld door rondetafelgesprekken te houden of werkbezoeken af te leggen. In de kennisagenda legt de commissie daarnaast een aantal thema’s vast waar zij zich gedurende het jaar verder in wil verdiepen en hoe ze dat wil doen. De doelstelling van deze agenda is om te komen tot een stevige gemeenschappelijke kennisbasis.

De commissie heeft in de procedurevergadering van 23 februari 2023 de thema’s voor de kennisagenda 2023 vastgesteld.

Verslaggevingsstelsel Rijk en kwaliteit begrotingsstukken en verantwoordingstukken

Onder meer het volgen van de evaluatie verslaggevingsstelsel die door het Ministerie van Financiën wordt verricht en het ondersteunen van rapporteurs begroten en verantwoorden bij andere Kamercommissies.

Evaluatie Comptabiliteitswet 2016

Het volgen van de evaluatie die door het Ministerie van Financiën wordt verricht, inclusief verantwoordelijkheden en bevoegdheden bewindslieden bij privaatrechtelijke rechtshandelingen.

Integratie breed welvaartsbegrip in de begrotings- en beleidscyclus

De drie planbureaus (SCP, CPB en PBL) zijn bezig met het ontwikkelen van een set brede welvaartsindicatoren. Ze willen hiermee onderzoeken hoe de overheid naast de gebruikelijke financieel-economische informatie ook sociaal-culturele en leefomgevingsinformatie kan toevoegen aan de rijksbegroting. In de eerste voortgangsrapportage (juni 2022) geven de drie planbureaus een update over waar ze na één jaar staan en wat hun plannen zijn voor de komende jaren.

Verbetering rechtmatigheid rijksbegroting

Het volgen van het verbetertraject rechtmatigheid uitgaven en inkomsten van het kabinet en het ondersteunen van verschillende vaste Kamercommissies bij het verbetertraject. 

Fondsenstructuur en gedecentraliseerde uitgaven

Het vergroten van kennis over de uitgaven aan gedecentraliseerde overheden, aan uitvoeringsorganisaties en aan begrotingsfondsen en over de premie-gefinancierde uitgaven, met bijzondere aandacht voor het gebruik van open data hierbij. 

Voor de Kamer als geheel:

1. Organisatie van het Verantwoordingsontbijt voor leden van de Tweede Kamer en het college van de Algemene Rekenkamer op Verantwoordingsdag 2024 op woensdag 15 mei 2024.
2. Organisatie van de V-100 op maandag 27 mei 2024.