Kennisagenda

De commissie werkt voortdurend aan de versterking van haar kennis- en informatiepositie, bijvoorbeeld door rondetafelgesprekken te houden, onderzoek uit te zetten, of werkbezoeken af te leggen. In de kennisagenda legt de commissie naast de reguliere onderwerpen een aantal thema’s vast waarop zij zich het komende jaar inhoudelijk verder wil verdiepen en hoe ze dat wil doen.

Kennisagenda 2023-2024

De commissie heeft na de verkiezingen van november 2023 in nieuwe samenstelling besloten om een aantal onderwerpen uit 2023 ook op de kennisagenda voor 2024 te zetten: Europese veiligheidsarchitectuur, China en Herijking Nederlands buitenlandbeleid. Op de strategische procedurevergadering van 21 maart 2024 zijn daar nog twee thema’s aan toegevoegd. Voor de onderwerpen zijn voorbereidingsgroepen ingesteld die een aanpak met plannen en activiteiten uitwerken.

Toekomstige relatie met de Verenigde Staten

Geopolitieke uitdagingen in de ring rond Europa

Europese veiligheidsarchitectuur (In samenwerking met de Vaste Commissie voor Defensie)

China

Herijking Nederlands buitenlandbeleid

Kennisagenda 2021-2022

De commissie heeft op 16 september 2021 drie thema’s voor haar kennisagenda 2021 – 2022 vastgesteld.

Buitenlands beleid van de Europese Unie, inclusief machtsverschuivingen tussen de VS, China en de EU (onderwerp van kennisagenda 2020)

De commissie heeft in 2020 een rapportage over het buitenlandse beleid van de Europese Unie laten opstellen.  De commissie heeft na de verkiezingen een nieuwe begeleidingsgroep ingesteld. Op voorstel van de begeleidingsgroep zijn een viertal kennisvragen geformuleerd rond het vraagstuk van open strategische autonomie. Deze zijn aan wetenschappers voorgelegd met het verzoek een wetenschappelijk factsheet op te stellen. 

Op 23 juni 2022 vond een rondetafelgesprek plaats over de uitvoering van en toezicht op EU-sancties tegen Rusland.

Op 29 september 2022 sprak de commissie met HCSS over het advies "Impact Russische aanvalsoorlog op urgente kwetsbaarheden van Nederland".

Op 14 december 2022 sprak de commissie met experts over de Wetenschappelijke Factsheet "Wiens open strategische autonomie? Verschillende perspectieven in EU-lidstaten"

India

India heeft China inmiddels ingehaald als het land met het hoogste aantal inwoners ter wereld. Op het wereldtoneel heeft India de afgelopen decennia een minder prominente rol gespeeld dan China. De huidige Indiase regering heeft echter ambitieuze doelen gesteld ten aanzien van de versterking van de positie van India als serieuze speler op het wereldtoneel. Om meer inzicht te krijgen in de geopolitieke positie van India en de implicaties daarvan voor de verhouding tussen Nederland/EU en India zou het nuttig zijn enkele kennisactiviteiten rondom dit onderwerpen te ontplooien. Het is ook interessant om meer te leren over de (historische) relaties tussen India en landen in de regio en over de binnenlandse politiek.

Op 16 november 2022 vond een rondetafelgesprek plaats over India

Geopolitieke ontwikkelingen na 20 jaar Afghanistan (inclusief het onderwerp uit de kennisagenda 2020 "Positie van de NAVO in een veranderende geopolitieke context")

Het vertrek van de Amerikanen en de bondgenoten uit Afghanistan heeft betekenis voor de geopolitieke verhoudingen in de wereld. Welke veranderingen zijn te verwachten? Welke vraagstukken en kwesties liggen hieronder? Welke inzichten zijn er op grond van internationale publicaties op te doen? Bijzondere aandacht zal er zijn voor de positie van de NAVO.

Op 15 juni 2022 heeft de commissie een gesprek georganiseerd over de oriëntatie van de Verenigde Staten op Asia-Pacific en de gevolgen hiervan voor de NAVO. (Wetenschappelijke Factsheet)

Kennisagenda 2018 tot en met 2020

Het werken met een kennisagenda’ in de afgelopen jaren heeft veel kennis opgeleverd, die de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken gebruikt in haar werkzaamheden.

Nederlanders in het buitenland en consulaire dienstverlening. In november 2019 is in opdracht van de commissie  een onderzoek  gepubliceerd met een landenvergelijking van consulaire diensten.

De verhouding met Rusland om nader inzicht te krijgen in de relatie tussen Nederland en Rusland. Hierover is o.a. een Rondetafelgesprek georganiseerd.

De vrijheid van religie en levensovertuiging is ook behandeld. Hiervoor zijn stafnoties gemaakt en heeft een delegatie vanuit de commissie een conferentie bezocht in Singapore.

Drones en killerrobots hadden de aandacht van de commissie. Hiervoor is o.a. een rondetafelgesprek georganiseerd met deskundigen.

Persoonsgerichte sancties op mensenrechtenschendingen. Hiervoor is een wetenschappelijk factsheet opgesteld en heeft de commissie een rondetafelgesprek gehouden.

De impact van internationale demografische ontwikkelingen op het buitenlands beleid. Hier is een wetenschappelijk factsheet opgesteld dat later ook besproken is met de opsteller.

De Impact van technologische ontwikkelingen op het buitenlands beleid. Hiervoor is een stafnotitie gemaakt. Op 3 februari 2021 vond over dit onderwerp een digitaal rondetafelgesprek plaats met vier internationale experts.