College van onderzoek integriteit

Vindt u dat een Tweede Kamerlid de Gedragscode heeft geschonden? De Regeling Toezicht en handhaving Gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal is per 1 april 2021 in werking getreden. Met deze Regeling is het College van onderzoek integriteit ingesteld. Het College behandelt klachten over schendingen van de Gedragscode door Kamerleden.

Klacht indienen

Iedereen kan een klacht indienen over een vermeende schending van de Gedragscode door een Kamerlid. Voorbeelden van schendingen zijn het accepteren van gunsten of giften die bedoeld zijn om het handelen in het ambt te beïnvloeden, het gebruiken van verkregen informatie voor persoonlijke belangen en het niet voldoen aan de verplichting tot registratie van nevenfuncties en neveninkomsten, geschenken en reizen.      

Het College kan volgens de Regeling geen klachten in behandeling nemen:

 • over andere personen dan Tweede Kamerleden (zoals ministers of staatssecretarissen);
 • over politieke meningen;
 • over gedrag waarbij het Reglement van Orde op andere wijze het toezicht regelt (zoals het gedrag of uitingen van Kamerleden tijdens debatten waarop de Voorzitter van de Tweede Kamer toeziet);
 • over strafbare feiten;
 • over gedrag dat voor 1 april 2021 heeft plaatsgevonden.

Vindt u dat een Kamerlid de Gedragscode heeft geschonden? Met dit formulier kunt u een klacht indienen bij het College. Uw klacht moet volgens de Regeling voldoen aan de volgende eisen:

 • vermelding van uw naam en postadres;
 • de klacht gaat over het gedrag van een Tweede Kamerlid;
 • vermelding van de datum waarop het gedrag heeft plaatsgevonden (het College kan alleen klachten in behandeling nemen over gedrag dat op of na 1 april 2021 heeft plaatsgevonden);
 • een beschrijving van de feiten die de reden zijn voor de klacht en waarom dit volgens u in strijd is met de Gedragscode. U kunt bijlagen toevoegen als bewijs.

U kunt ook per post een klacht indienen:

CAOP

t.a.v. College van onderzoek integriteit Tweede Kamer

Postbus 556

2501 CN Den Haag

Heeft u vragen? Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur via 070 – 318 55 59.

Het College beoordeelt of een klacht voldoet aan de vereisten en of zij de klacht in behandeling neemt. U ontvangt hierover een bericht van het College.

Samenstelling College van onderzoek integriteit

Het College is onafhankelijk en is op voordracht van het Presidium benoemd door de Kamer. Het College bestaat uit een voorzitter en twee leden. Het College krijgt ondersteuning van een onafhankelijke secretaris van het CAOP. Vanaf 1 mei 2024 is de samenstelling als volgt: 

Mevrouw mr. Z.J. Oosting, voorzitter van het College.  

Jonneke Oosting is sinds 2016 bestuurder in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Ze is sinds 1 mei 2024 voorzitter van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, hiervoor was ze er werkzaam als president. Oosting begon haar loopbaan in 1988 als advocaat. In 2000 is zij rechter geworden in de rechtbank Utrecht. Daar vervulde ze ook diverse leidinggevende functies.

Mevrouw Oosting is op 26 maart 2024 benoemd voor een periode van zes jaar.

De heer drs. F.M.H. van Dijk, lid van het College.

Relevante (eerdere) functies:

 • voormalig waarnemend Griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • voormalig plaatsvervangend griffier en diensthoofd commissieondersteuning Bestuur en Onderwijs van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

De heer Van Dijk is op 20 april 2021 benoemd voor een periode van vier jaar.

De heer dr. P. Overeem, lid van het College.

Relevante (eerdere) functies:

 • universitair docent bij de afdeling Bestuurswetenschap en Politicologie, Vrije Universiteit Amsterdam
 • voormalig universitair docent bij het Instituut bestuurskunde, Universiteit Leiden
 • promotieonderzoek naar de relatie tussen politiek en ambtenarij in moderne, constitutionele staten (2010)

De heer Overeem is op 20 april 2021 benoemd voor een periode van zes jaar.