Werkwijze en beantwoording brieven

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontvangt veel brieven via de e-mail. Als een brief betrekking heeft op een activiteit die op korte termijn plaatsvindt of urgent is, wordt de deze rechtsreeks doorgestuurd aan leden van de commissie. Alle overige brieven worden geagendeerd voor de tweewekelijkse procedurevergadering van de commissie. Hierin wordt besproken wat procedureel met de brieven gaat gebeuren. U krijgt ongeveer binnen veertien dagen na zo’n vergadering te horen wat er besloten is.

De commissie kan het volgende besluiten over een brief:

  • Voor kennisgeving aannemen;

    In dit geval hebben de commissieleden zich op de hoogte gesteld van de inhoud van de brief, maar besloten als commissie geen verdere actie te ondernemen. Wel kunnen individuele leden uw opmerkingen betrekken bij hun oordeelsvorming over een bepaald onderwerp.
  • Een reactie vragen of een afschrift van de brief vragen aan een bewindspersoon;

    De commissie stuurt uw brief in dit geval naar de verantwoordelijke minister of staatssecretaris en vragen om een reactie op uw brief. De commissie zal deze reactie na ontvangst aan u toesturen.
  • Het onderwerp betrekken bij een commissieactiviteit;

    In dit geval besluiten de commissieleden uw brief te betrekken bij bijvoorbeeld een debat met hetzelfde onderwerp. Dit betekent niet dat uw brief een agendapunt is en zal worden besproken, maar Kamerleden kunnen uw brief gebruiken bij hun voorbereiding op het debat. Het is aan individuele Kamerleden zelf om een afweging te maken of zij een onderwerp tijdens een debat aan de orde stellen.

Privacy

Alle ingekomen stukken, waaronder de brieven van burgers en organisaties, worden opgenomen in een voor alle Kamerleden en hun medewerkers toegankelijk informatiesysteem. Wij gaan ervan uit dat u daar geen bezwaar tegen hebt, omdat u met uw brief de aandacht van het parlement vraagt. U mag ervan uitgaan dat de Kamerleden en medewerkers zorgvuldig met uw brief omgaan[1]. Tevens kan uw brief worden doorgestuurd naar het ministerie als de commissie een reactie van de verantwoordelijk bewindspersoon op uw brief vraagt. Indien u bezwaar hebt tegen opname in het informatiesysteem of eventuele verzending van uw brief aan het ministerie, dan kan de Tweede Kamer uw brief niet in behandeling nemen. Houdt hier alstublieft rekening mee voor eventuele verzending.

[1] Zie ook de privacyverklaring op de website van de Tweede Kamer:

https://www.tweedekamer.nl/applicaties/uw_privacy