Hoe werkt de commissie?

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport controleert het beleid van de bewindspersonen (twee ministers en een staatssecretaris) van het ministerie van Volksgezondheid en Sport. Daarom gaat de commissie regelmatig in debat met de ministers en de staatssecretaris. Daarnaast bereidt de Commissie de behandeling van wetsvoorstellen op het terrein van de volksgezondheid, welzijn en sport voor.

Het uitvoeren van deze controlerende en wetgevende taak doet de Commissie (o.a.) door:

 • het voeren van debatten of overleggen met de bewindspersonen
 • het stellen van schriftelijke vragen over stukken van de bewindslieden
 • het organiseren van rondetafelgesprekken en hoorzittingen
 • in gesprek te gaan met deskundigen, belanghebbenden en derden
 • het afleggen van werkbezoeken
 • zich te laten voorlichten door adviesorganen of colleges
 • rapporteurs aan te stellen

De Commissie houdt zich bezig met tal van zaken op het terrein van de volksgezondheid, het welzijnsbeleid en sport. Het betreft onder meer de volgende onderwerpen:

 • gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming
 • de Zorgverzekeringswet
 • medisch-specialistische zorg in ziekenhuizen
 • huisartsen- en tandartsenzorg
 • geestelijke gezondheidszorg
 • verslavingszorg en maatschappelijke opvang
 • genees- en hulpmiddelenbeleid
 • arbeidsmarktbeleid in de gezondheidszorg
 • verpleging en verzorging en ouderenbeleid
 • beleid inzake verzetsdeelnemers, vervolgden en burger-oorlogsgetroffenen
 • de financiering van de zorg
 • de Wet langdurige zorg
 • sport en bewegen
 • jeugdzorg