VWS en Europa

De lidstaten van de EU hebben de primaire verantwoordelijkheid als het gaat om volksgezondheidsbeleid. Het Europees beleid vormt een aanvulling op dit nationale beleid en probeert daarmee een bijdrage te leveren aan de bescherming van de volksgezondheid. De EU kent twee agentschappen die nationale overheden ondersteunen. Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding analyseert nieuwe bedreigingen en coördineert de respons. Het Europees Geneesmiddelenbureau beheert de wetenschappelijke beoordeling van de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van alle geneesmiddelen in de EU. De commissie VWS controleert hoe Nederland zich binnen de EU opstelt in onderhandelingen over Europese beleids- en wetsvoorstellen op het gebied van volksgezondheid.

EU-Gezondheidsraad

Ten minste zes keer per jaar wordt in Brussel door de ministers van volksgezondheid uit alle EU-lidstaten gesproken over dit beleidsterrein. Voordat de Nederlandse minister een bijeenkomst van de EU-Gezondheidsraad bijwoont, bespreekt de Kamer de Nederlandse inzet in een commissiedebat.  

EU-rapporteurs VWS

EU farmaceutische strategie

Judith Tielen (VVD)
Wieke Paulusma (D66) 
Julian Bushoff (GroenLinks-PvdA)

Het rapporteurschap richt zich op de nadere uitwerking van de EU farmaceutische strategie, waarbij bijzondere aandacht is voor de implementatie die hieruit voortvloeit: 

  • de herziening van de EU geneesmiddelenwetgeving 
  • de herziening van de verordening voor weesgeneesmiddelen 
  • de verordening voor geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik 

Het rapporteurschap richt zich daarnaast op de verkenning van een Critical Medicines Act. Het rapporteurschap moet bijdragen dat deze dossiers zo optimaal mogelijk worden behandeld in de Kamer en dat de informatiepositie van de Kamer wordt versterkt.

Implementatie Europese ruimte voor gezondheidsgegevens

Judith Tielen (VVD)
Wieke Paulusma (D66) 
Elke Slagt-Tichelman (GroenLinks-PvdA)

Dit rapporteurschap bouwt voort op het eerdere rapporteurschap over de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (EHDS) en zal zich richten op de implementatie van de EU-wetgeving. Nadere informatie volgt. 

Europese prioriteiten commissie VWS voor 2024

Ieder jaar bepaalt de Kamer op basis van de aangekondigde voorstellen uit het werkprogramma van de Europese Commissie voor dat jaar haar prioritaire EU-dossiers, dit zijn onderwerpen waaraan de Kamer extra aandacht wil geven. De commissie VWS heeft voor het jaar 2024 geen voorstellen prioritair verklaard. Zie link voor de volledige lijst met EU-prioriteiten van de Kamer.

Europese besluitvorming in de Tweede Kamer

De commissie VWS controleert de besluitvorming over Europese initiatieven die op haar terrein vallen. De Tweede Kamer heeft verschillende instrumenten tot haar beschikking om invloed uit te oefenen op de besluitvorming in Europa. Hier vindt u een toelichting op deze EU-instrumenten: subsidiariteitstoetsing, parlementair behandelvoorbehoud, politieke dialoog met de Europese Commissie en EU-rapporteurs in de Tweede Kamer. Binnen de Tweede Kamer heeft de commissie voor Europese Zaken een bevorderende rol voor de controle op EU-besluitvorming in de Kamer (link).