Kennisagenda

De vaste commissie voor VWS werkt voortdurend aan de versterking van haar kennis- en informatiepositie, bijvoorbeeld door rondetafelgesprekken te houden of werkbezoeken af te leggen. In de kennisagenda legt de Commissie daarnaast een aantal thema’s vast waar zij zich gedurende het jaar verder in wil verdiepen en hoe ze dat wil doen. De doelstelling van deze agenda is om te komen tot een stevige gemeenschappelijke kennisbasis.

Kennisagenda 2021-2022

De commissie VWS heeft besloten om de volgende thema’s, naast het uit het Reglement van Orde (art. 7.13 lid 2) voortvloeiende thema controle jaarverslag, toe te voegen aan de Kennisagenda VWS voor het jaar 2021 en 2022:

Jeugdzorg

In de procedurevergadering van 13 oktober 2021 heeft de commissie VWS besloten dat de voorbereidingsgroep jeugdzorg zich zal richten op het thema uithuisplaatsingen. Op verzoek van de commissie hebben twee wetenschappers van de Universiteit Leiden een wetenschappelijk factsheet opgesteld. In dit factsheet worden knelpunten bij uithuisplaatsingen belicht vanuit gedragswetenschappelijk (pedagogisch) en juridisch perspectief. Ook worden meerdere aanbevelingen gedaan. De factsheet is meermaals ter sprake gekomen tijdens het debat over problemen met uithuisplaatsingen van kinderen en ook betrokken bij een commissiedebat over het jeugdbeleid. Op de factsheet is een kabinetsreactie ontvangen.

Preventie en bewegingsarmoede

Leefstijlpreventie is gericht op maatregelen om gezondheidsverschillen in leefstijl door onder andere beweging, voeding en mentale gezondheid te verkleinen. In het kader van het thema leefstijlpreventie is een rondetafelgesprek georganiseerd. Dit rondetafelgesprek bestond uit drie blokken: (1) het belang van preventie, (2)  gemakkelijker gezond eten en (3) de gezonde generatie. Op de strategische procedurevergadering van 22 juni 2022 is het onderwerp ‘bewegingsarmoede’ aan dit kennisthema toegevoegd. Bewegingsarmoede slaat op lichamelijke inactiviteit met negatieve gevolgen voor de gezondheid. De invulling van het bredere thema wordt nog nader uitgewerkt.

Wonen en zorg voor ouderen

Dit kennisthema is in samenwerking met de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken opgepakt. De commissiestaf heeft een overzicht van behoeften en belemmeringen inzake woonzorgvoorzieningen voor ouderen opgesteld. Als vervolg op dit rapport is een rondetafelgesprek georganiseerd. Het doel van dit gesprek was om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop aanpassing van bestaande woningen en de bouw van nieuwe woonzorgvoorzieningen voor ouderen bevorderd kan worden. Aan het gesprek hebben vertegenwoordigers van onder meer ouderen, gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars deelgenomen.

Arbeidsmarkt in de zorg

In de strategische procedurevergadering van 22 juni 2022 is het thema opleidingen in de zorg verbreed naar arbeidsmarkt in de zorg. De focus van het thema opleidingen in de zorg lag op mogelijke moderniseringen van het stelsel van opleidingen, zodat het beter aansluit op de behoeften van de toekomst. Vervolgacties voor de verdere invulling van de verbreding tot het thema arbeidsmarkt moeten nog worden bepaald.

Betaalbaarheid van de zorg

Het thema betaalbaarheid in de zorg is op de strategische procedurevergadering van 22 juni 2022 toegevoegd aan de kennisagenda. De nadere invulling van dit thema moet nog worden bepaald.

Rapporteurs begrotingscyclus

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt periodiek leden aan als rapporteur begrotingscyclus. Zij kijken namens de commissie naar de kwaliteit van begrotingen en jaarverslagen en doen voorstellen voor verbetering. In de periode vanaf 1 januari 2021 waren de volgende Kamerleden rapporteur:

  • Jeanet van der Laan (D66, van 20 april 2021 tot 23 juni 2021)
  • Pepijn van Houwelingen (Forum voor Democratie, vanaf 20 april 2021)
  • Joba van den Berg (CDA, vanaf 24 maart 2022)
  • Jacqueline van den Hil (VVD, vanaf 22 juni 2022)

N.B. Voor elk thema is er een voorbereidingsgroep die bestaat enkele leden van de commissie. De voorbereidingsgroep werkt per thema een aanpak met plannen en activiteiten uit, hierbij ondersteund door de staf van de commissie.

Afgeronde thema's en resultaten van de kennisagenda 2017-2021

In de periode 2017-2022 heeft de commissie de volgende kennisthema’s opgepakt en afgerond:

  • Arbeidsmarkt in de zorg: Op 28 januari 2019 is een rondetafelgesprek met deskundigen georganiseerd over het arbeidsmarktbeleid in de zorg. Om kennis en mogelijke oplossingen vanuit het veld te vergaren heeft de Tweede Kamer ook een internetconsultatie gehouden. De uitkomsten van deze internetconsultatie zijn per brief aan de Tweede Kamer aangeboden. Het kabinet heeft hierop een reactie gegeven. 
  • Lessen Scandinavische landen zorgtaken en langdurige zorg: Er is door Kenniscentrum Vilans een verdiepend onderzoek gedaan naar de langdurige zorg in Scandinavië, Denemarken en Zweden in het bijzonder. Een delegatie van Kamerleden heeft een bezoek gebracht aan verschillende instellingen voor langdurige zorg in Denemarken en Zweden (verslag). Daarnaast is er een vervolgonderzoek uitgevoerd naar de verklaring voor mogelijke verschillen in de kosten van langdurige zorg in Nederland, Denemarken en Zweden.
  • Wachttijden en wachtlijsten in de zorg: Er is door de commissiestaf een 'quick scan' opgesteld om een beeld te krijgen van welke informatie over wachttijden en wachtlijsten er voor welke sectoren aanwezig is. De commissie heeft de ministers en de staatsecretaris gevraagd hierop een reactie te geven. In een kamerbrief werd antwoord gegeven op de vragen van de Kamer over wachttijden en wachtlijsten. Het kennisthema is in 2019 afgerond met een update van de quick scan.
  • De juiste zorg op de juiste plek: In april 2018 ontving de Tweede Kamer het rapport 'De juiste zorg op de juiste plek'. Op maandag 18 februari 2019 heeft de vaste commissie voor VWS een rondetafelgesprek gehouden met deskundigen, opstellers van het rapport en zorgcliënten over ‘de juiste zorg op de juiste plek’.
  • Stelselvraagstukken ouderenzorg: In dit kader hebben twee Technische Briefings en een gesprek plaatsgevonden. Op 21 juni 2020 was er een Technische Briefing over het deelrapport ‘Naar een toekomstbestendig zorgstelsel’. Op 21 september 2020 is er een gesprek geweest over het SER-rapport ‘Zorg voor de toekomst’ en op 5 oktober 2020 was er een Technische Briefing van de commissie Bos over het rapport ‘Oud en zelfstandig in 2030. Aangepast REISadvies’.
  • Coronabeleid: Op 16 mei 2022 heeft een rondetafelgesprek over het onderwerp langetermijncoronabeleid plaatsgevonden. In dit rondetafelgesprek stond de voorbereiding van Nederland op een toekomstige epidemie of pandemie centraal. In aanloop naar het rondetafelgesprek hebben twee hoogleraren een wetenschapstoets uitgevoerd over de op 1 april 2022 ontvangen kamerbrief langetermijnaanpak COVID-19. De twee hoogleraren hebben hun bevindingen toegelicht tijdens een technische briefing.
Naar boven