Debat geweest
17 juni 2015 | 13:30 - 14:30
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download 2e Herziene agenda procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie op 17 juni 2015 (i.v.m. toevoeging agendapunten)
Brief lid / fractie
Download Reactie minister van Veiligheid & Justitie vragen op het bericht dat deurwaarders tegen de regels in miljoenen euro’s incasseren
Brief lid / fractie
Download Verzoek kabinetsreactie fusie Lotto en Staatsloterij
Brief lid / fractie
Download Verzoek reactie op IV&J-onderzoeksrapport en een reactie op de vraag hoe volgens het kabinet om te gaan met verlofaanvragen van levenslanggestraften
Brief lid / fractie
Download Verzoek SP om uitstel AO Drones en opschorten inwerkingtreding 1e fase regelgeving
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Herziene besluitenlijst procedurevergadering
Brief lid / fractie
Download Verzoek om een reactie op het inspectierapport over de Brandweer
Brief lid / fractie
Download Rappel beantwoording vragen naar aanleiding van het bericht ‘Overheid heeft pedofilie jarenlang gedoogd'
Brief lid / fractie
Download Verzoek om toezending ambtsbericht Iran met beleidsreactie
Brief lid / fractie
Download Verzoek over toegezegde brief bezuinigingen NFI

Deelnemers


Agendapunten

2
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Te behandelen:

3
Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen (Wet continuïteit ondernemingen I)

Te behandelen:

7
Brief van het lid Van Oosten ter overname en intrekking van het voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele wetten op het terrein van het belastingrecht ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht)

Te behandelen:

8
Brief van het lid Van Oosten ter overname en intrekking van het voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de bevordering van het gebruik van mediation (Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht)

Te behandelen:

9
Brief van het lid Van Oosten ter overname en intrekking van het voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator)

Te behandelen:

10
Wijziging van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek om erfgenamen beter te beschermen tegen schulden van de erflater (Wet bescherming erfgenamen tegen schulden)

Te behandelen:

11
Voorstel van wet van de leden Segers, Rebel en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel)

Te behandelen:

12
Besluit, houdende wijziging van het Besluit veiligheidsregio’s, ter vereenvoudiging, actualisering en verbetering van dat besluit, alsmede ter aanpassing van de verdeelformule van de brede doeluitkering rampenbestrijding en van een beslluit, houdende wijziging van het Besluit personeel veiligheidsregio’s ter vereenvoudiging, actualisering en verbetering van dat besluit

Te behandelen:

14
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
16
Reactie op de motie van de leden Van Helvert en Oskam (Kamerstuk 34082, nr. 13), ingediend tijdens de behandeling van het wetsvoorstel inzake spreekrecht slachtoffers (34082) over een financiële oplossing voor ouders van misbruikte kinderen

Te behandelen:

18
Reactie op verzoek van het lid Kooiman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 juni 2015 over het bericht ‘Korpsleiding gooit roer om bij Nationale Politie’

Te behandelen:

21
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie om de Commissie Oosting te verzoeken in haar onderzoek mee te nemen de vraagstelling wat de minister-president en de overige bewindspersonen wisten over de bedragen rond de deal met Cees H.

Te behandelen:

30
Toezegging over de wils(on)bekwaamheid van ouderen en de wijze waarop notarissen en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) daarmee omgaan en over de voorlichting aan erfgenamen over het aanvaarden van erfenissen

Te behandelen:

35
Toestemming voor deelname van de Hoofdinspecteur Maatschappelijke Zorg van de IGZ tijdens het rondetafelgesprek over problemen bij de aangiftes van verstandelijk gehandicapten met betrekking tot zedendelicten en seksuele weerbaarheid en misbruik van mensen met een verstandelijke beperking

Te behandelen:

49
Verzoek uitstel algemeen overleg over drones en opschorten inwerkingtreding regelgeving gebruik onbemande vliegtuigen

Te behandelen:

54
Brievenlijst
55
Voorstel buitenlandse werkbezoeken
56
Voorstel opzet rondetafelgesprek over afstandsmoeders, die ongehuwd zwanger raakten en onder druk van de RKK hun baby’s afstonden
57
BOR-notitie wetgevingsoverleg jaarverslag Veiligheid en Justitie