Toezeggingen

Zoekresultaten (13)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Brekelmans, R.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Consulaire Zaken en stand van zaken evacuaties Afghanistan

Toezegging bij Consulaire Zaken en stand van zaken evacuaties Afghanistan. De minister zal voor de behandeling van de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2024 nadere informatie sturen over wat er is gedaan met het additionele geld dat is vrijgemaakt in de begroting voor het jaar 2023 voor informatiecampagnes over

TZ202310-083

Toegezegd aan Brekelmans, R.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 januari 2024

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 januari 2024 . In het verslag van de eerstvolgende Raad Buitenlandse Zaken zal de minister terugkomen op het terugvorderen van rendement en andere mogelijkheden rondom bevroren Russische tegoeden.

TZ202401-023

Toegezegd aan Brekelmans, R.P.

Toezeggingen

Toezegging bij China

Toezegging bij China . De minister van Buitenlandse Zaken zegt toe om de Kamer voor de begrotingsbehandeling de uitwerking van de motie-Brekelmans over een geïntegreerde lijst statelijke dreigingen opstellen (Kamerstuk 36200-V-26) toe te sturen.

TZ202307-123

Toegezegd aan Brekelmans, R.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Iran

Toezegging bij Iran . De minister zegt toe om de Kamer uiterlijk in het eerste kwartaal van 2024 per brief te informeren over de stand van zaken van acties van het kabinet op het gebied van ongewenste buitenlandse inmenging, samen met de ministeries van J&V, BZK en SZW.

TZ202310-155

Toegezegd aan Brekelmans, R.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Mensenrechtenbeleid

Toezegging bij Mensenrechtenbeleid. De minister zegt toe om voor het einde van het jaar een voortgangsrapportage te sturen over de kabinetsaanpak strategische afhankelijkheden, met daarin een concrete route op BZ-onderwerpen.

TZ202309-077

Toegezegd aan Brekelmans, R.P.

Toezeggingen

Toezegging bij AVVN

Toezegging bij AVVN . De minister van Buitenlandse Zaken zal in het verslag van de AVVN een terugkoppeling geven van de gesprekken die zij heeft gevoerd met andere landen over migratie, te ontvangen uiterlijk voor de eerstvolgende AVVN.

TZ202309-059

Toegezegd aan Brekelmans, R.P.

Toezeggingen

Toezegging bij China

Toezegging bij China . De minister van Buitenlandse Zaken zegt toe om voor de begrotingsbehandeling met een voorstel te komen voor screening met betrekking tot erkend referenten.

TZ202307-122

Toegezegd aan Brekelmans, R.P.

Toezeggingen

Toezegging bij NAVO Ministeriële 4-5 april 2023

Toezegging bij NAVO Ministeriële 4-5 april 2023. De minister zegt toe om op de NAVO-ministeriële te bepleiten ook Zuid-Korea te betrekken bij het leveren van wapens en munitie aan Oekraïne.

TZ202304-150

Toegezegd aan Brekelmans, R.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken. De minister zegt toe om in het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 20 maart 2023 terug te komen op de vraag of de 2 miljard die binnen de Europese Vredesfaciliteit is voorzien voor de aanschaf en productie van munitie voldoende is om de productiecapaciteit voor munitie in Europa te versterken.

TZ202303-051

Toegezegd aan Brekelmans, R.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken. De minister zegt toe het onderwerp 'omzeiling van sancties' in te brengen in de Raad Buitenlandse Zaken van 23 januari en daar in het verslag op terug te komen.

TZ202301-023

Toegezegd aan Brekelmans, R.P.

Toezeggingen

Toezegging bij NAVO en OVSE

Toezegging bij NAVO en OVSE. De minister zegt toe dat hij in het verslag van de NAVO Ministeriële van 29 en 30 november 2022 zal ingaan op de uitvoering van de motie-Valstar c.s. over het binnen de Joint Expeditionary Force de samenwerking versterken voor de beveiliging van de Noordzee en de Baltische Zee (36200 X, nr. 26).

TZ202211-188

Toegezegd aan Brekelmans, R.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022 . De minister informeert de Kamer vóór het commissiedebat China over het EU-buitenlandbeleid ten aanzien van China, als het gaat om de gevolgen van Amerikaanse sancties tegen China.

TZ202210-131

Toegezegd aan Brekelmans, R.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022 . De minister informeert de Kamer over de opzet en Nederlandse bijdrage van de monitoringsmissie in Armenië, zodra deze informatie beschikbaar is.

TZ202210-127

Toegezegd aan Brekelmans, R.P.