Brieven regering

Zoekresultaten (157)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Digitale Zaken

Brieven regering

Interbestuurlijk toezicht onder de Wet digitale overheid (Wdo)

Interbestuurlijk toezicht onder de Wet digitale overheid (Wdo). Interbestuurlijk toezicht onder de Wet digitale overheid (Wdo) Datum 23 september 2022 Betreft Interbestuurlijk toezicht onder de Wet digitale overheid (Wdo) DG Digitalisering en Overheidsorganisatie directie Digitale Overheid Kenmerk 2022-0000425485 Uw kenmerk DG Digitalisering en

2022D37455

Brieven regering

Uitvoering van de motie van het lid Van Raan c.s. over end-to-endencryptie in stand houden (Kamerstuk 26643-885)

Uitvoering van de motie van het lid Van Raan c.s. over end-to-endencryptie in stand houden (Kamerstuk 26643-885). Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving       Ons kenmerk 4223306   Datum 23 september 2022 Pagina van 3 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

2022D37458

Brieven regering

Toezegging gedaan tijdens het debat Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer van 6 april 2022, over digitaal verzenden van stukken dezelfde waarborgen biedt als aangetekende verzending per fysieke post

Toezegging gedaan tijdens het debat Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer van 6 april 2022, over digitaal verzenden van stukken dezelfde waarborgen biedt als aangetekende verzending per fysieke post. Beantwoording toezegging mw Rajkowski wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Kamerstukken 35261) Datum 21 september 2022

2022D36892

Brieven regering

Uitvoerder programmaplan sporen integratie CSIRT-DSP, DTC & NCSC

Uitvoerder programmaplan sporen integratie CSIRT-DSP, DTC & NCSC. PROGRAMMA NEDERLAND DIGITAAL VEILIG  DATUM 13 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK 4196464 PROGRAMMA NEDERLAND DIGITAAL VEILIG  DATUM 13 SEPTEMBER 2022 ONS KENMERK 4196464 Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 16950 2500 BZ  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

2022D35316

Brieven regering

Ontwikkelingen in het Comité voor Kunstmatige intelligentie (CAI) van de Raad van Europa

Ontwikkelingen in het Comité voor Kunstmatige intelligentie (CAI) van de Raad van Europa. 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 3482 Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 september 2022

2022D35190

Brieven regering

Integratie Digital Trust Center, CSIRT-DSP en Nationaal Cybersecurity Center

Integratie Digital Trust Center, CSIRT-DSP en Nationaal Cybersecurity Center. Programma Nederland Digitaal Veilig Datum 7 september 2022   Ons kenmerk 4179116     > Retouradres Postbus 16950 2500 BZ  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018  2500 EA  DEN HAAG Datum 7 september 2022 Onderwerp

2022D34356

Brieven regering

Rijksbreed cloudbeleid 2022

Rijksbreed cloudbeleid 2022. ten minste (dit zal verwerkt worden in de op te stellen implementatierichtlijn): De karakteristieken van gebruik van de clouddienst, zoals de (hoofd-) dienstverlener en eventuele onder-dienstverleners, het type dienstverlening (publieke/private/hybride/community cloud), de geografische regio van verwerking en opslag van

2022D33299

Brieven regering

Voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit

Voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit. 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 902 Brief van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 augustus 2022 In deze brief

2022D32577

Brieven regering

Wijziging governance en statuten Stichting ICTU

Wijziging governance en statuten Stichting ICTU. 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 901 Brief van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 augustus 2022 Graag informeer ik u over de voorgenomen wijzigingen in de governance van de

2022D32536

Brieven regering

I-strategie Rijk 2022 - 2025: Routekaarten

I-strategie Rijk 2022 - 2025: Routekaarten. 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 899 Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juli 2022 In het commissiedebat ‘Digitale overheid, datagebruik en algoritmen, digitale

2022D31432

Brieven regering

Beleidsdoorlichting artikel 6.6 Hoofdstuk VII Rijksbegroting

Beleidsdoorlichting artikel 6.6 Hoofdstuk VII Rijksbegroting. de Investeringspost voor uitgaven aan digitalisering. Mijn ambtsvoorganger heeft destijds aangegeven dat op basis van de uitkomsten van de beleidsdoorlichting wordt besloten over de continuering van de Investeringspost als apart artikelonderdeel. De Investeringspost bestaat uit

2022D31185

Brieven regering

Uitstel toezending ministeriële regeling eisen identificatiemiddelen Wdo

Uitstel toezending ministeriële regeling eisen identificatiemiddelen Wdo. 35 868 Wijziging van het voorstel van wet houdende algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) Nr. 15 Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

2022D31165

Brieven regering

Verslag van de formele Telecomraad van 3 juni 2022

Verslag van de formele Telecomraad van 3 juni 2022. de volgende zorgen: De verhouding tussen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Dataverordening is onduidelijk. Dit creëert risico’s voor bedrijven, organisaties en burgers. De verhouding tussen de AVG en de Dataverordening is op onderdelen inderdaad onduidelijk. Het moet

2022D30075

Brieven regering

Uitstel indiening wetsvoorstel Adviescollege ICT-toetsing

Uitstel indiening wetsvoorstel Adviescollege ICT-toetsing. 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 892 Brief van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 juli 2022 Hierbij deel ik u mede dat ik het wetsvoorstel inzake het Adviescollege

2022D30135

Brieven regering

Preventie cybercrime voor het midden- en kleinbedrijf

Preventie cybercrime voor het midden- en kleinbedrijf. de campagnes ter bewustwording van online veiligheid, zowel in Nederland als in andere lidstaten van de Europese Unie, zoals toegezegd door de Minister van Justitie en Veiligheid in het Commissiedebat Online Veiligheid en Cybersecurity op 1 december 2021. Overzicht van campagnes voor

2022D29459

Naar boven