Brieven regering

Zoekresultaten (350)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Digitale Zaken

Brieven regering

Verzamelbrief Digitalisering maart 2024

Verzamelbrief Digitalisering maart 2024. beleid ten aanzien van nieuwe technologieën is op 18 januari jl., de visie op generatieve AI gelanceerd. Zie ook verder in deze brief onder de kop Spoor 3. Informatieveiligheid Digitale weerbaarheid Eind...

2024D14042

Brieven regering

Uitstel toezending reactie op verzoek van het lid Idsinga, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 januari 2024, over een lijst van alle algoritmen die mogelijkerwijs illegaal zijn

Uitstel toezending reactie op verzoek van het lid Idsinga, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 januari 2024, over een lijst van alle algoritmen die mogelijkerwijs illegaal zijn. Uitstelbericht Informatieverzoek lid Idsinga NSC Datum 9...

2024D14068

Brieven regering

Beleidsreactie onderzoek contractuele afspraken cybersecurity

Beleidsreactie onderzoek contractuele afspraken cybersecurity. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 1148 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2024D13960

Brieven regering

Beleidsreactie op het onderzoek 'De invloed van (technische) ontwikkelingen op het begrip persoonsgegevens'

Beleidsreactie op het onderzoek 'De invloed van (technische) ontwikkelingen op het begrip persoonsgegevens'. Pagina van 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018  2500 EA  DEN HAAG Datum...

2024D13923

Brieven regering

Toelichting op het wetsvoorstel Uitvoeringswet Digitaledienstenverordening (Kamerstuk 36531)

Toelichting op het wetsvoorstel Uitvoeringswet Digitaledienstenverordening (Kamerstuk 36531). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 531 Uitvoering van verordening (EU) 2022/2065 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 betreffende een eengemaakte...

2024D13107

Brieven regering

Geannoteerde Agenda informele Telecomraad 11 en 12 april 2024

Geannoteerde Agenda informele Telecomraad 11 en 12 april 2024. een noodzakelijke voorwaarde om bepaalde fundamentele nationale en Europese publieke belangen veilig te stellen: nationale en Europese veiligheid, concurrentie- en verdienvermogen, en andere maatschappelijke belangen zoals fundamentele...

2024D12982

Brieven regering

Nazending adviezen bij Rijkswet houdende goedkeuring van Conventie 108 en goedkeuring van het wijzigingsprotocol bij Conventie 108 (Kamerstuk 36455 (R2188)

Nazending adviezen bij Rijkswet houdende goedkeuring van Conventie 108 en goedkeuring van het wijzigingsprotocol bij Conventie 108 (Kamerstuk 36455 (R2188). twee bijlagen bij de memorie van toelichting, namelijk − het op 3 september 2020 uitgebrachte advies...

2024D11383

Brieven regering

Kabinetsreactie artikel FTM risicomodellen

Kabinetsreactie artikel FTM risicomodellen. is het ook van belang om algoritmische systemen die al een tijdje in gebruik zijn en relatief onschuldig lijken, goed te controleren, bijvoorbeeld aan de hand zogenaamde biastoetsen. Het kabinet werkt aan...

2024D10354

Brieven regering

Overzicht openbare registers met persoonsgegevens

Overzicht openbare registers met persoonsgegevens. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens Nr. 293 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2024D09064

Brieven regering

Voortgang Digital Trust Center en het Computer Security Incident Response Team voor digitale diensten (CSIRT-DSP).

Voortgang Digital Trust Center en het Computer Security Incident Response Team voor digitale diensten (CSIRT-DSP).. de moties Rajkowski Kamerstuk 36 200 VII, nr. 60 en Kamerstuk 36 200 VII, nr. 61. https://www.digitaltrustcenter.nl/cyberoefenen. Kamerstuk 26 643, nr...

2024D09024

Brieven regering

Afschrift brief aan de Eerste Kamer over een nieuwe werkwijze van het wetgevingsproces

Afschrift brief aan de Eerste Kamer over een nieuwe werkwijze van het wetgevingsproces. 2024D07790 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 maart 2024 Bijgaand bied ik u een afschrift aan van...

2024D07790

Brieven regering

Fiche: Verordening supercomputerinitiatief kunstmatige intelligentie

Fiche: Verordening supercomputerinitiatief kunstmatige intelligentie. een EuroHPC-initiatief voor start-ups om Europees leiderschap op het gebied van betrouwbare artificiële intelligentie te stimuleren b) Datum ontvangst Commissiedocument 24 januari 2024 c) Nr. Commissiedocument COM(2024) 29 d) EUR-Lex

2024D07729

Brieven regering

Fiche: Mededeling stimuleren van startups en innovatie in betrouwbare AI

Fiche: Mededeling stimuleren van startups en innovatie in betrouwbare AI. een European High Performance Computing (hierna: EuroHPC)-initiatief voor startups om het Europese leiderschap op het gebied van betrouwbare AI te versterken3. Een inhoudelijke beoordeling van het...

2024D07731

Brieven regering

Toestemming voor deelname aan een technische briefing inzake Verzamelbrief Digitalisering

Toestemming voor deelname aan een technische briefing inzake Verzamelbrief Digitalisering. 2024D07617 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 maart 2024 In uw brief d.d. 21 december jl. heeft uw vaste commissie...

2024D07617

Brieven regering

Uitstel toezending Kabinetsreactie op het artikel 'De online advertentie-industrie bedreigt de nationale veiligheid' van Follow the Money

Uitstel toezending Kabinetsreactie op het artikel 'De online advertentie-industrie bedreigt de nationale veiligheid' van Follow the Money. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)...

2024D06899