Wetsvoorstel

Wet toekomst pensioenen

Het kabinet heeft samen met werknemer- en werkgeversorganisaties in 2019 een pensioenakkoord gesloten. Dit wetsvoorstel komt daaruit voort en regelt de herziening van de tweede pijler van het pensioenstelsel. De tweede pensioenpijler bevat de aanvullende pensioenen die mensen opbouwen in het kader van hun loopbaan als werknemer of zelfstandige. De pensioenopbouw wordt anders. Iedere deelnemer in een pensioenfonds gaat via een premieregeling pensioen opbouwen voor een persoonlijk pensioenvermogen. De pensioenpremie staat centraal en wordt voor alle leeftijden gelijk. In de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel moeten de bestaande afspraken aangepast worden naar de nieuwe regelingen. Daarvoor staan in het wetsvoorstel transitieregels. Ook staan in het wetsvoorstel regels over het overdragen van de pensioenrechten en pensioenaanspraken die zijn opgebouwd onder de huidige wetgeving (‘invaren’). Verder geldt er in de transitieperiode een afwijkend financieel toetsingskader ('transitie-ftk'). Het financieel toetsingskader is het stelsel van financiële normen voor pensioenfondsen dat ervoor moet zorgen dat fondsen het afgesproken pensioen ook daadwerkelijk kunnen uitkeren aan alle generaties. Tot slot worden ook de fiscale regels aangepast aan het nieuwe stelsel en de transitie. Dit onder andere om de fiscale regels over pensioenen minder afhankelijk te laten zijn van de vorm waarin arbeid wordt verricht, zoals loondienst of arbeid als ondernemer. Naast de herziening van het pensioenstelsel regelt het wetsvoorstel ook standaardisering van het nabestaandenpensioen, experimenten voor pensioenopbouw door zelfstandigen in de tweede pijler en verkorting van de wachttijd voor pensioenopbouw voor uitzendwerknemers.

Wetgevingsproces

29 mrt 2022
Het wetsvoorstel is ingediend
31 mrt 2022

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 apr 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 apr 2022

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
14 apr 2022

Ministerie SZW - Wet toekomst pensioenen

Technische briefing
22 apr 2022

Wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen (36067)

Rondetafelgesprek
26 apr 2022

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
10 mei 2022

Wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (36067) - solidariteit

Rondetafelgesprek
Meer zien

Documenten

Alle documenten