Toezeggingen

Zoekresultaten (39)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Deels Voldaan

Ministers en staatssecretarissen doen soms toezeggingen tijdens overleg met de Kamer. Dit kan gebeuren in een plenaire vergadering, een commissiedebat, een wetgevingsoverleg of een notaoverleg. De bewindspersoon belooft dan bijvoorbeeld een notitie, wetsvoorstel of een brief naar de Kamer te sturen. De griffie houdt bij welke mondelinge toezeggingen bewindspersonen doen.

Op deze pagina staan alle mondelinge toezeggingen die bewindspersonen aan de Tweede Kamer hebben gedaan. Per toezegging is te zien wie deze heeft gedaan, de inhoud, de termijn van uitvoering en de status. Toezeggingen zijn afgedaan zodra de Kamer hier schriftelijk het resultaat van heeft ontvangen. De toezegging krijgt dan de status ‘voldaan’.

Lees voor meer informatie over (het verloop van) de vergadering en de context van de toezegging het verslag, onder Kamerstukken op de homepage van deze site. Of bekijk de vergadering terug via Debat Gemist.

Toezeggingen

Toezegging bij Humanitaire hulp

Toezegging bij Humanitaire hulp. De minister zegt toe verder in gesprek te gaan met VN-organisaties over hun inzet ten aanzien van lokalisering en de Kamer over de uitkomsten daarvan te informeren in de volgende scorekaarten multilaterale organisaties.

TZ202305-091

Toezeggingen

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid. De minister zegt toe de Kamer in de derde voortgangsrapportage Aanpak geldzorgen, armoede en schulden te informeren over hoe het kabinet het effect van de BNPL-gedragscode gaat monitoren.

TZ202402-015

Toegezegd aan Ceder, D.G.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Gevangeniswezen en tbs

Toezegging bij Gevangeniswezen en tbs. De minister voor Rechtsbescherming zegt toe in diverse brieven die voor de zomer van 2024 komen, in te gaan op de volgende punten: de suggestie van het lid Ellian voor een oplossing voor zelfmelders die een korte straf opgelegd hebben gekregen, de uitvoering van de motie het lid Van Nispen c.s. over een pakket

TZ202405-033

Toezeggingen

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36410-XVII) antwoord 1e termijn + rest

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36410-XVII) antwoord 1e termijn + rest. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt toe de Kamer bij de memorie van toelichting bij de begroting door middel van factsheets te informeren over revolverende fondsen, onder meer over de omvang, looptijd

TZ202402-028

Toezeggingen

Toezegging bij Nationale Grondstoffenstrategie

Toezegging bij Nationale Grondstoffenstrategie. De minister van EZK zegt toe om in de tweede helft van 2023 een brief met betrekking tot de uitwerking van grondstoffenketens, de mogelijkheden en focus met betrekking tot raffinage in de Europese context en een analyse van groeimarkten voor Nederland naar de Kamer te sturen.

TZ202308-033

Toezeggingen

Toezegging bij Debat over de situatie in Gaza

Toezegging bij Debat over de situatie in Gaza . De minister zegt toe de Kamer te informeren over de implicaties van een mogelijke opschorting van het EU-Israël Associatieakkoord, mede met het oog op het voorkomen dat Iran meer ruimte krijgt om de veiligheid van Israël in het geding te brengen. Ook zegt zij toe om de Kamer in de eerstvolgende

TZ202405-045

Toezeggingen

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36410-XVII) antwoord 1e termijn + rest

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36410-XVII) antwoord 1e termijn + rest. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt toe de negatieve effecten van handelsverdragen en hoe deze kunnen worden gedempt in kaart te brengen en de Kamer daarover te informeren

TZ202402-030

Toegezegd aan Boswijk, D.G.

Toezeggingen

Toezegging bij Gewasbeschermingsmiddelen

Toezegging bij Gewasbeschermingsmiddelen. De minister zal ten aanzien van de sierteelt bezien of er gekomen kan worden tot een reductie van gewasbeschermingsmiddelen, en in overleg treden met de sector en de Kamer in het tweede kwartaal 2024 informeren.

TZ202310-114

Toezeggingen

Toezegging bij Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur (36277) (Antwoord 1e termijn + rest)

Toezegging bij Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur (36277) (Antwoord 1e termijn + rest). De minister voor Natuur en Stikstof zegt toe dat de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nog voor de maand juli 2023 de impactanalyse van de motie Tjeerd de Groot (Kamerstuk 27 858, nr. 587) met de Kamer zal delen.

TZ202305-081

Toezeggingen

Toezegging bij Debat over het NPLG en de stikstofproblematiek

Toezegging bij Debat over het NPLG en de stikstofproblematiek. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zal de kamer in het voorjaar van 2023 nader informeren over de verkenningen naar de mogelijke effecten van het stoppen van het gebruik van alle bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden en op welke wijze het stoppen of

TZ202303-021

Toezeggingen

Toezegging bij Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Toezegging bij Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). De staatssecretaris zegt toe nog eens goed te kijken naar een basiskwaliteitsniveau voor fietspaden en zal de Kamer hierover in het voorjaar van 2024 schriftelijk informeren.

TZ202307-113

Toezeggingen

Toezegging bij Pensioenonderwerpen

Toezegging bij Pensioenonderwerpen. De minister zegt toe de Kamer in de eerste helft van 2023 te informeren over de gevolgen van het invoeren van loonkostensubsidie in de Wajong en WIA.

TZ202301-017

Toezeggingen

Toezegging bij Verzamel-commissiedebat BES

Toezegging bij Verzamel-commissiedebat BES. De staatssecretaris informeert de Kamer voor 31 juli over het onderzoek naar de hoogte van de vrije uitkeringen en de stappen die het kabinet zal gaan zetten naar aanleiding van de resultaten.

TZ202304-153

Toezeggingen

Toezegging bij Externe veiligheid

Toezegging bij Externe veiligheid. De Kamer ontvangt om de twee maanden een update over het ingezette wetgevingstraject n.a.v. de motie-Bouchallikh over de Nederlandse regels aanpassen zodat de Europese norm van 500 milligram stikstofdioxide per kubieke meter ook aan Tata Steel kan worden opgelegd (Kamerstuk 22343, nr. 354).

TZ202310-074

Toegezegd aan Klaver, J.F.

Toezeggingen

Toezegging bij Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs, de verstrekking van een tegemoetkoming aan studenten die onder het studievoorschotstelsel hebben gestudeerd en de verruiming van de 1-februariregeling voor ho-studenten die zijn doorgestroomd vanuit het mbo (Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs) (36229)

Toezegging bij Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs, de verstrekking van een tegemoetkoming aan studenten die onder het studievoorschotstelsel hebben gestudeerd en de verruiming van de 1-februariregeling voor ho-studenten die zijn doorgestroomd vanuit het mbo

TZ202302-153