Toezeggingen

Zoekresultaten (21)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Deels Voldaan

Ministers en staatssecretarissen doen soms toezeggingen tijdens overleg met de Kamer. Dit kan gebeuren in een plenaire vergadering, een commissiedebat, een wetgevingsoverleg of een notaoverleg. De bewindspersoon belooft dan bijvoorbeeld een notitie, wetsvoorstel of een brief naar de Kamer te sturen. De griffie houdt bij welke mondelinge toezeggingen bewindspersonen doen.

Op deze pagina staan alle mondelinge toezeggingen die bewindspersonen aan de Tweede Kamer hebben gedaan. Per toezegging is te zien wie deze heeft gedaan, de inhoud, de termijn van uitvoering en de status. Toezeggingen zijn afgedaan zodra de Kamer hier schriftelijk het resultaat van heeft ontvangen. De toezegging krijgt dan de status ‘voldaan’.

Lees voor meer informatie over (het verloop van) de vergadering en de context van de toezegging het verslag, onder Kamerstukken op de homepage van deze site. Of bekijk de vergadering terug via Debat Gemist.

Toezeggingen

Toezegging bij Functioneren Rijksdienst

Toezegging bij Functioneren Rijksdienst. In de hoofdlijnenbrief over de versterking van de onafhankelijkheid van rijksinspecties, reeds toegezegd voor aanstaande november, zal de minister een eerste update geven van de totstandkoming van de visie op de verbeteringen voor overheidsorganisaties op afstand. De minister informeert de Kamer hierover de

TZ202209-080

Toezeggingen

Toezegging bij Artikel 100 inzake de bredere veiligheidsinzet in Irak

Toezegging bij Artikel 100 inzake de bredere veiligheidsinzet in Irak. De ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken zullen, mocht de grondinvasie in Gaza starten, een brief aan de Kamer sturen over de eventuele impact op de beoogde missie.

TZ202310-153

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 mei 2023

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 mei 2023. De minister zegt toe dat hij de Kamer per brief informeert over de evaluatie - in Europees en in nationaal verband - van de evacuatie-operatie uit Soedan en daarbij specifiek aandacht te besteden aan het proces rondom de paspoorten, die op de Nederlandse ambassade zijn blijven liggen, van

TZ202305-078

Toezeggingen

Toezegging bij Maritiem

Toezegging bij Maritiem. De minister zal de Kamer voor ieder commissiedebat Maritiem schriftelijk informeren over de stand van zaken van de implementatie van het verbod op ontvarend ontgassen en hij zal de Kamer bij belangrijke ontwikkelingen tussentijds informeren.

TZ202306-058

Toegezegd aan Koerhuis, D.A.N.

Toezeggingen

Toezegging bij Voedselzekerheid en water

Toezegging bij Voedselzekerheid en water. De minister voor BuHa-OS zegt toe de Kamer, voor de volgende COP, te informeren over de taken van de mogelijk nog aan te stellen VN-water gezant.

TZ202305-153

Toegezegd aan Klink, J.J.

Toezeggingen

Toezegging bij Externe veiligheid

Toezegging bij Externe veiligheid. De Kamer ontvangt op zeer korte termijn de brief van de omgevingsdiensten over hun conceptrapport over Tata Steel. Als dit rapport gereed is, zal dit met de Kamer worden gedeeld.

TZ202310-075

Toegezegd aan Klaver, J.F.

Toezeggingen

Toezegging bij Pensioenonderwerpen

Toezegging bij Pensioenonderwerpen. De minister zegt toe de Kamer in de eerste helft van 2023 te informeren over de gevolgen van het invoeren van loonkostensubsidie in de Wajong en WIA.

TZ202301-017

Toezeggingen

Toezegging bij Nederlandse inzet met betrekking tot het VN-Biodiversiteitsverdrag

Toezegging bij Nederlandse inzet met betrekking tot het VN-Biodiversiteitsverdrag. De minister voor NenS deelt voor het eind van het jaar de uitkomsten van het onderzoek naar subsidies van het ministerie van LNV die mogelijk schadelijk zijn voor natuur en biodiversiteit. Er zal binnen een maand worden overlegd met de minister van Binnenlandse Zaken

TZ202309-002

Toezeggingen

Toezegging bij Leefomgeving

Toezegging bij Leefomgeving. De Kamer ontvangt indien mogelijk voor de zomer een overzicht van alle granulietstortingen in Nederland.

TZ202307-023

Toegezegd aan Esch, E.M. van

Toezeggingen

Toezegging bij Circulaire economie

Toezegging bij Circulaire economie. De Kamer wordt voor de zomer geïnformeerd over de gesprekken met de afvalsector over het gezamenlijke feitenonderzoek naar importheffing. Het onderzoek van prof. Dijkgraaf wordt hierbij betrokken (toegezegd aan het lid Agnes Mulder (CDA)).

TZ202305-073

Toezeggingen

Toezegging bij Tweeminutendebat Institutioneel racisme (CD 1/2)

Toezegging bij Tweeminutendebat Institutioneel racisme (CD 1/2). De minister van Buitenlandse Zaken zegt toe exitgesprekken op zijn ministerie te analyseren op rode draden en daar de Kamer te zijner tijd over te informeren in een CD of een Kamerstuk.

TZ202304-133

Toegezegd aan Sjoerdsma, S.W.

Toezeggingen

Toezegging bij Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel

Toezegging bij Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel. De minister gaat de op dinsdag 7 maart aangenomen motie Ouwehand c.s. (Kamerstuk 34682, nr. 125) binnen het kabinet bespreken en informeert de Kamer binnen een aantal weken over de uitvoering. In deze brief wordt ook het Europees krachtenveld ten opzichte van het EU-Mercosurverdrag

TZ202303-014

Toezeggingen

Toezegging bij Tweeminutendebat Pensioenonderwerpen

Toezegging bij Tweeminutendebat Pensioenonderwerpen . De minister zegt toe in een brief waarin diversiteit binnen fondsbesturen wordt besproken ook mogelijke maatregelen tot verplichte openbaarmaking van vacatures mee te nemen en in deze brief in te gaan op het realiseren van voldoende opleidingscapaciteit tot pensioenfondsbestuurder.

TZ202302-119

Toegezegd aan Beukering-Huijbregts, M.J.T.G. van

Toezeggingen

Toezegging bij PFAS en gezondheidseffecten

Toezegging bij PFAS en gezondheidseffecten. De Kamer zal voor de zomer nader worden geïnformeerd over het driejarige RIVM-onderzoeksprogramma naar de gezondheidseffecten van PFAS. Jaarlijks zullen hiervan de tussentijdse onderzoeksresultaten met de Kamer worden gedeeld.

TZ202302-049

Toegezegd aan Beckerman, S.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Luchtvaart

Toezegging bij Luchtvaart . De Kamer wordt in het kader van het NOVEX-traject in de tweede helft van het jaar geïnformeerd over de stand van zaken t.a.v. de studentenhuisvesting bij Kronenburg te Amstelveen.

TZ202301-036