Plenaire verslagen (715)

Hieronder staan de verslagen (ook: Handelingen) van de plenaire vergaderingen. Het verslag wordt nog tijdens de vergadering constant aangevuld.

Verslagen hebben eerst de status ongecorrigeerd; er kan geen enkel recht worden ontleend aan deze verslagen. Als de correctievoorstellen van sprekers verwerkt zijn, wordt het verslag definitief vastgesteld en krijgt het de status gecorrigeerd. Als er daarna nog kleine wijzigingen komen, krijgt het verslag de status gerectificeerd.

57e vergadering, donderdag 20 februari 2020; Opening; Raad voor Concurrentievermogen d.d. 27-28 februari 2020; Zwangerschap en geboorte; Voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn; Reikwijdte van artikel 68 Grondwet in relatie tot WOB-besluiten; Stemmingen; Verkeersveiligheid; Rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie-Fokkens); Wijziging Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid; Uitbreiding van het rookverbod; Sluiting;

Ongecorrigeerd

56e vergadering, woensdag 19 februari 2020; Opening; Mededelingen; Onderzoek Aanvullend en particulier onderwijs; Onderwijs en zorg; Leraren; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Leraren; Tekort aan woningen; Sluiting;

Ongecorrigeerd

55e vergadering, dinsdag 18 februari 2020; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Materieel Defensie en project Verwerving F-35; Arbeidsmarktbeleid in de zorg; Eurogroep/Ecofin-Raad; Buitengewone Europese top van 20 februari 2020; Sluiting;

Ongecorrigeerd

54e vergadering, donderdag 13 februari 2020; Opening; Goedkeuring Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada en de Europese Unie; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Goedkeuring Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada en de Europese Unie ; Stemmingen; NVWA; Sluiting;

Ongecorrigeerd

53e vergadering, woensdag 12 februari 2020; Opening; Mededelingen; Zeden; Burgerinitiatief "Internetpesters aangepakt"; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Goedkeuring Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada en de Europese Unie; Sluiting;

Ongecorrigeerd

52e vergadering, dinsdag 11 februari 2020; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Verslag van de commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven over benoemingen in drie extra zetels in het Europees Parlement; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet; Implementatie tweede herziening richtlijn energieprestatie gebouwen; Brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen; Sluiting;

Ongecorrigeerd

51e vergadering, donderdag 6 februari 2020; Opening; Mededelingen; Bericht dat de Amerikaanse bevolking jarenlang door de VS is misleid over de oorlog in Afghanistan; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Medische preventie/Infectieziekten; Stemmingen; Debat over mogelijke spionage door Huawei in Nederland en de veiling van 5G-frequenties; Initiatiefwetsvoorstel-Van Meenen tot wijziging van de Wet kinderopvang; Sluiting;

Ongecorrigeerd

49e vergadering, dinsdag 4 februari 2020; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Ondernemen en bedrijfsfinanciering; Toerisme; Vliegen boven conflictgebieden; Woondeals; Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet; Omgevingswet; Groeibrief van het kabinet; Sluiting;

Ongecorrigeerd

48e vergadering, donderdag 30 januari 2020; Opening; Mededelingen; Arbeidsmarktbeleid; Ggz; Wet digitale overheid; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Aanpak van bedreiging en stalking; Regio Deals; Kweekvlees; Sluiting;

Ongecorrigeerd

47e vergadering, woensdag 29 januari 2020; Opening; Mededelingen; Politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Bouwopgave; Wet toetreding zorgaanbieders; Sluiting;

Ongecorrigeerd

46e vergadering, dinsdag 28 januari 2020; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Opzet onderzoek toereikendheid macrobudget; Voortgang van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Caribisch Nederland; Sociale veiligheid in het onderwijs; Grenzen aan de ruimte in de onderwijstijd; Uitvoering moties in relatie tot experimenten; Ondersteuning van zeer makkelijk lerende of (hoog)begaafde kinderen in het onderwijs; Samenwerking tussen Nederland en de VS op het gebied van defensieaangelegenheden; Sluiting;

Ongecorrigeerd

45e vergadering, donderdag 23 januari 2020; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Wijziging van de Embryowet; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; VAO Financiële problemen bij diverse Jeugdzorginstellingen (AO d.d. 22/01); Stemmingen; Wijziging van de Embryowet; Afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal; Energiebesparing gebouwen; Wijziging van de Paspoortwet; Sluiting;

Ongecorrigeerd

44e vergadering, woensdag 22 januari 2020; Opening; Mededelingen; Wet wijziging woonplaatsbeginsel; Beëdiging van mevrouw M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Toezicht en handhaving; Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994; JBZ-Raad d.d. 23-24 januari 2020 (deel asiel- en vreemdelingenbeleid); Stemmingen; Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994; Wet actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs; Sluiting;

Ongecorrigeerd

43e vergadering, dinsdag 21 januari 2020; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Maatschappelijke opvang; Plannen voor de reorganisatie van de Belastingdienst; Sluiting;

Ongecorrigeerd

42e vergadering, donderdag 16 januari 2020; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Armoede- en schuldenbeleid; Bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Loodsplicht nieuwe stijl; Financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden; Sluiting;

Gecorrigeerd

41e vergadering, woensdag 15 januari 2020; Opening; Mededelingen; Toenemende wachtlijsten verpleeghuizen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Plantgezondheidswet; Sluiting klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen; Raad Buitenlandse Zaken; Externe veiligheid; Woningcorporaties / Evaluatie Woningwet en Huurakkoord; Subsidiëring uit het Deltafonds van maatregelen en voorzieningen tegen wateroverlast; Handhaving consumentenbescherming; Sluiting;

Gecorrigeerd

39e vergadering, donderdag 19 december 2019; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Voortgang implementatie VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Interpellatie-Karabulut; Mijnbouw/Groningen; CBR; Personeel Defensie; Politie; Georganiseerde criminaliteit / ondermijning; Forensisch onderzoek; Personen- en familierecht; Nederlandse bijdrage ter versterking van de maritieme veiligheid in de Golfregio; Nederlandse bijdrage aan anti-ISIS-coalitie en veiligheidsinzet in Irak in 2020 en 2021; Stikstofbeleid (AO d.d. 18/12); Hooggebergtebehandeling bij ernstig refractair astma; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Sluiting;

Gecorrigeerd

38e vergadering, woensdag 18 december 2019; Opening; Mededelingen; Suïcidepreventie; Maatschappelijke diensttijd; Verslavingszorg/Drugsbeleid; Uitgangspunten voor de rolverdeling tussen het CBS en marktpartijen; Klimaat en energie; Mijnbouw; Ontwerp-invoeringsbesluit Omgevingswet; Nucleaire veiligheid; Vreemdelingen- en asielbeleid; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Door ouders ontvangen dossiers inzake de kinderopvangtoeslagaffaire; Staatsdeelnemingen; Najaarsnota 2019; Sluiting;

Gecorrigeerd

36e vergadering, donderdag 12 december 2019; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Dierenwelzijn; Dieren in de veehouderij; Landbouw- en Visserijraad d.d. 16-17 december 2019; Wapenexportbeleid; Iran; Internationale rechtsorde in het digitale domein; Ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet; Circulaire economie; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Inschattingsfouten van instanties bij begeleiding van dader metromoord; Rapporten ILT en RIVM over GenX en Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van pfas-houdende grond en baggerspecie; Maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage; Sluiting;

Gecorrigeerd

35e vergadering, woensdag 11 december 2019; Opening; Mededelingen; Middelbaar beroepsonderwijs; Voortijdig schoolverlaten en Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt; Dienst Uitvoering Onderwijs; Techniekpact; Wet taal en toegankelijkheid; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden ; Wet taal en toegankelijkheid; IGJ; Wijkverpleging; Gesubsidieerde rechtsbijstand; Kansspelen; Herijking ouderschap; Wadden; Transportraad; Maritiem; Spoor; Sluiting;

Gecorrigeerd

34e vergadering, dinsdag 10 december 2019; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Europese top van 12 en 13 december 2019; Initiatiefwetsvoorstel-Kwint/Westerveld over de vrijwillige ouderbijdrage; Concessie landelijke publieke mediadienst; Sluiting;

Gecorrigeerd

33e vergadering, donderdag 5 december 2019; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; NAVO; Uitbreiding non-discriminatiegronden Grondwet; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Natuur; Landbouw- en Visserijraad van 15 juli 2019; Reactie op het rapport "Op de bres tegen hittestress" van de Dierenbescherming; NVWA (AO d.d. 15/10); Gewasbeschermingsmiddelen; Duurzaam vervoer (AO d.d. 05/09); Leefomgeving; Ontwerp Novi; Sluiting;

Gecorrigeerd

Kies periode

tot Toepassen