Financiële thema’s

Stapels euromunten

Het is belangrijk dat de Nederlandse financiële markten goed functioneren en kunnen concurreren op internationaal niveau. De Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank houden daarom toezicht op de financiële instellingen in Nederland. De regels voor toezicht zijn in overleg met de Tweede Kamer als medewetgever vastgelegd in financiële wetgeving. De financiële crisis heeft tot het inzicht geleid dat er hervormingen nodig zijn van het financiële stelsel en van de sector. Over deze onderwerpen overlegt de commissie zeer regelmatig met de minister van Financiën.Internationaal beleid

In internationaal verband is het financiële beleid in Europa van groot belang: de omgang met het stabiliteits- en groeipact en de toetreding van nieuwe landen tot de Europese Monetaire Unie. Maandelijks vergadert de commissie voor Financiën met de minister en de staatssecretaris van Financiën over Europese aangelegenheden op hun beleidsterrein. Op mondiaal niveau zijn de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds belangrijke spelers. De minister van Financiën en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken bespreken met de Kamer de tweejaarlijkse vergaderingen van deze organisaties.Staatsdeelnemingen

De Staat is aandeelhouder in een aantal bedrijven. Het ministerie van Financiën bereidt voor op welke manier deze aandelen worden beheerd en wat het beleid is voor deze staatsdeelnemingen. Het ministerie van Financiën bereidt ook beleid voor op het terrein van publiek-private samenwerking. Het gaat dan om projecten waarbij de overheid en het bedrijfsleven met duidelijke verantwoordelijkheid en risicoverdeling samenwerken. De voortgangsrapportages komen in de Kamer aan de orde.