Rapporteurs commissie Financiën

Kamercommissies kunnen leden benoemen tot rapporteur voor een bepaald onderwerp. Een rapporteur verdiept zich in het onderwerp en adviseert de commissie over de behandeling. Meestal benoemt een commissie twee of meer leden tot rapporteur voor een onderwerp. De rapporteurs kunnen een beroep doen op ondersteuning door de ambtenaren bij de Tweede Kamer.

Lopende rapporteurschappen

Jaarverslag en Slotwet Financiën en Nationale Schuld over het jaar 2023 en 
Begroting ministerie van Financiën en Nationale Schuld voor het jaar 2025

Senna Maatoug (GroenLinks-PvdA) - 15 maart 2024

De commissie heeft tijdens de gecombineerde strategische procedurevergadering van de commissies Financiën en Rijksuitgaven op 15 maart 2024 het lid Maatoug (GroenLinks-PvdA) benoemd tot rapporteur bij het jaarverslag Financiën en Nationale Schuld (IX) 2023 en bij de ontwerpbegroting Financiën en Nationale Schuld (IX) 2025

Europees monetair en begrotingsbeleid

Tom van der Lee (GroenLinks-PvdA) - 15 maart 2024
Jeremy Mooiman (PVV) - 15 maart 2024

De commissie heeft tijdens de gecombineerde strategische procedurevergadering van de commissies Financiën en Rijksuitgaven op 15 maart 2024 de leden Mooiman (PVV) en Van der Lee (GroenLinks-PvdA) benoemd tot rapporteurs voor het kennisthema Europees monetair en begrotingsbeleid. Tijdens dit rapporteurschap zal de nadruk liggen op de financiering van het meerjarig financieel kader (MFK) en de uitvoering van het herziene stabiliteits- en groeipact (SGP).

Voorbereidingsgroep herziening belasting- en toeslagenstelsel

Edgar Mulder (PVV) - 25 januari 2024 
Senna Maatoug (GroenLinks-PvdA) - 25 januari 2024 
Wendy van Eijk (VVD) - 25 januari 2024
Folkert Idsinga (NSC) - 25 januari 2024 
Marijke Synhaeve (D66) - 25 januari 2024 
Inge van Dijk (CDA) - 25 januari 2024
Jimmy Dijk (SP) - 25 januari 2024
Pieter Grinwis (CU) - 25 januari 2024 
  
Tijdens de laatste stemming van de Kamer voor het verkiezingsreces is de motie-Inge van Dijk/Omtzigt aangenomen (36418, nr. 78), waarin het Presidium is verzocht een tijdelijke commissie in te stellen voor de herziening van het belasting- en toeslagenstelsel. Het Presidium heeft de commissie voor Financiën bij brief van 21 december 2023 verzocht om de uitvoering van de motie ter hand te nemen en een voorstel te doen voor de uitvoering van de motie.   
In de procedurevergadering van 25 januari 2024 heeft de commissie voor Financiën besloten een voorbereidingsgroep in te stellen en de voorbereidingsgroep verzocht aan de commissie een voorstel te doen ter beantwoording van de brief van het Presidium. 

 

Afgeronde rapporteurschappen

Europees monetair beleid

Mahir Alkaya (SP) -  van 6 juli 2022 tot 7 juli 2023
Laurens Dassen (Volt) - sinds 6 juli 2022 tot 7 juli 2023
Eelco Heinen (VVD) - sinds 6 juli 2022 tot 7 juli 2023
Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt) - sinds 6 juli 2022 tot 7 juli 2023

De rapporteurs hebben in een brief aan de commissie Financiën voorgesteld dat een Studiegroep ECB onderzoekt of de geldpolitiek van de Europese Centrale Bank in overeenstemming is met het Europees Verdrag. 

Aanpassing van het Stabiliteits- en Groeipact

Eelco Heinen (VVD) - 9 februari 2022 tot 27 oktober 2023
Steven van Weyenberg (D66) - 9 februari 2022 tot 27 oktober 2023

De Europese Commissie werkt aan voorstellen voor herziening van de Europese begrotingsregels, waarbij de commissie Financiën twee rapporteurs heeft benoemd om het Europese onderhandelingstraject te volgen. 

Op 27 oktober 2023 hebben de rapporteurs een eindverslag aan de commissie gepresenteerd. De aanstaande besluitvormingsfase in de Raad en het Europees Parlement richt zich op vier centrale thema's:
1. Institutionele verhoudingen
2. Functionerende handhaving en nationaal eigenaarschap 
3. Effectieve schuldafbouw
4. Ruimte voor investeren en prikkel tot hervormen

Deze thema's komen overeen met de eerder geïdentificeerde aandachtspunten in het tussenrapport van 23 februari 2023. De rapporteurs adviseren de nieuwe Kamer de lopende onderhandelingen nauwlettend te blijven volgen, inclusief de implementatie, naleving en handhaving van de nieuwe begrotingsregels. De specifieke vorm van dit toezicht wordt aan de nieuwe Kamer overgelaten, variërend van voortzetting van het rapporteurschap tot reguliere commissiedebatten of specifieke kennisactiviteiten.

OESO-akkoord over belastingheffing voor multinationals

Folkert Idsinga (VVD) - 9 februari 2022 tot 5 september 2023
Henk Nijboer (PvdA) - 9 februari 2022 tot 27 oktober 2023

In oktober 2021 sloten 138 landen in OESO-verband een akkoord over de belastingheffing op multinationals, bestaande uit twee pijlers. Pijler 1 omvat een herverdeling van belastingheffing voor grote bedrijven, waarbij ze deels worden belast op basis van hun operaties in plaats van alleen hun vestigingsplaats. Pijler 2 streeft naar een minimale effectieve belastingheffing van 15% voor grote multinationals. De rapporteurs hebben de verdere uitwerking van dit akkoord gevolgd. 

Op 27 oktober 2023 heeft de rapporteur Nijboer een verslag gepresenteerd aan de commissie Financiën. Het verslag van de rapporteur informeert over de activiteiten van de rapporteurs en geeft de huidige stand van zaken van de implementatie van Pijler 1 en Pijler 2 weer. Hoewel Pijler 2 binnenkort in de EU en Nederland van kracht wordt, is Pijler 1 nog in ontwikkeling. 

De rapporteur adviseert de nieuwe Kamer om de ontwikkelingen op Pijler 1 nauwgezet te blijven volgen, met specifieke aandacht voor de financiële implicaties voor Nederland, de uitvoerbaarheid voor de Belastingdienst, en de noodzakelijke administratieve samenwerking en geschilbeslechting tussen belastingdiensten. Daarnaast wijst de rapporteur op bredere initiatieven, zoals het richtlijnvoorstel BEFIT van de Europese Commissie, en raadt aan deze ontwikkelingen in samenhang te bekijken, waarbij de vorm van opvolging aan de nieuwe Kamer wordt overgelaten.

Digitale euro

Mahir Alkaya (SP) - 9 maart 2022 tot 23 juni 2023 
Eelco Heinen (VVD) - 9 maart 2022 tot 23 juni 2023 
Aukje de Vries (VVD) - 2 juli 2020 tot 11 februari 2021
Mahir Alkaya (SP) – 2 juli 2020 tot 11 februari 2021

De commissie heeft rapporteurs aangewezen die als als taak hadden het volgend van de ontwikkelingen rond de digitale en de commissie daarover geregeld te informeren. De invulling van het rapporteurschap over de digitale euro is uitgelicht in de tussentijdse monitor van de uitvoering van het rapport Versterking functies Tweede Kamer, op pagina 15.

Op 23 juni 2023 hebben de rapporteurs Mahir Alkaya en Eelco Heinen hun eindrapport over de digitale euro aan de Tweede Kamer aangeboden. Het eindrapport is ook beschikbaar in het Engels: Final report digital euro. Ook is er een verzoek uitgegaan naar de minister van Financiën  om geen onomkeerbare stappen te zetten in de onderhandelingen van het binnenkort verschijnende EU-voorstel over de digitale euro. Voorafgaand aan deze gebeurtenis heeft de commissie voor Financiën op 13 juni 2022 schriftelijk een politieke dialoog geopend met de Europese Commissie over de digitale euro.

Wetenschapstoets wetsvoorstel Plan van Aanpak Witwassen

Mahir Alkaya (SP) - van 10 november 2022 tot 14 februari 2023
Pieter Omtzigt (Omtzigt) - van 10 november 2022 tot 14 februari 2023
Steven van Weyenberg (D66) - van 10 november 2022 tot 14 februari 2023

De commissie heeft een wetenschapstoets op het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen laten uitvoeren, waaruit een aantal aandachtspunten en aanbevelingen naar voren zijn gekomen. De resultaten van de wetenschapstoets zijn besproken met de wetenschappers prof.dr. Jacco Wielhouwer en dr. Joras Ferwerda tijdens een technische briefing op donderdag 26 januari 2023. Op 13 februari 2023 heeft de minister van Financiën gereageerd op de aanbevelingen van de wetenschappers. 

Commissiedebat PwC-onderzoek naar het memo-Palmen

Inge van Dijk (CDA) - van 6 september tot 13 december 2022
Pieter Omtzigt (Omtzigt) - van 6 september tot 13 december 2022

De rapporteurs hebben een verslag opgesteld, als voorbereiding op het commissiedebat over het PwC-onderzoek naar het memo-Palmen op 13 december 2022. 

Begroting ministerie van Financiën en Nationale Schuld voor het jaar 2024

Evert Jan Slootweg (CDA) -  16 februari 2023 tot 5 december 2023

De commissie heeft tijdens de procedurevergadering van 16 februari 2023 het lid Slootweg (CDA) benoemd tot rapporteur bij de ontwerpbegroting Financiën en Nationale Schuld (IX) 2024.

Jaarverslag en Slotwet Financiën en Nationale Schuld over het jaar 2022

Evert Jan Slootweg (CDA) - 16 februari 2023 tot 1 juni 2023

De commissie heeft tijdens de procedurevergadering van 16 februari 2023 het lid Slootweg (CDA) benoemd tot rapporteur bij het jaarverslag Financiën en Nationale Schuld (IX) 2022. Tijdens het Verantwoordingsdebat op 31 mei 2023 heeft de rapporteur zijn bevindingen gepresenteerd, waarbij hij de nadruk legde op de coördinerende rol van de minister in begrotings- en verantwoordingsprocessen, het belang van beleidssamenhang benadrukte, de Strategische Evaluatie Agenda (SEA) onderzocht en informeerde naar de beoordeling ervan door het kabinet op hun departementen. Daarnaast wees de rapporteur op de Taskforce Financieel Beheer, vroeg naar de effectiviteit ervan bij het ministerie van VWS, en sloot af met het verzoek om een rapportage van subsidies en fondsaanvragen per provincie in het Financieel Jaarverslag.