EU rapporteurs per commissie

Kamercommissies kunnen leden benoemen tot rapporteur voor een bepaald onderwerp. Een rapporteur verdiept zich in het onderwerp en adviseert de commissie over de behandeling. Meestal benoemt een commissie twee of meer leden tot rapporteur voor een onderwerp. De rapporteurs kunnen een beroep doen op ondersteuning door de ambtenaren bij de Tweede Kamer.
Voor Europese onderwerpen bestaat het EU-rapporteurschap. Dit is een van de instrumenten die Kamercommissies kunnen inzetten om beter inzicht in en grip op de Europese besluitvorming te hebben en hun controlerende taak goed uit te voeren. Zij worden vaak voor een specifiek EU-voorstel benoemd.

Binnenlandse Zaken

Richtlijn tot vaststelling van geharmoniseerde voorschriften voor de interne markt betreffende de transparantie van namens derde landen uitgevoerde belangvertegenwoordigingsactiviteiten

Glimina Chakor (GL-PvdA) 
Sandra Palmen (NSC)

Er is besloten tot het plaatsen van een behandelvoorbehoud op het EU-voorstel. De rapporteurs zullen in eerste instantie de informatie-afspraken met het kabinet voor bereiden in het kader van het behandelvoorbehoud en ter voorbereiding op het commissiedebat.

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Europese economische veiligheid

Daniëlle Hirsch (GL-PvdA)
Roelien Kamminga (VVD)

De commissie heeft op 29 februari 2024 besloten de leden te benoemen tot EU-rapporteurs op het pakket voor Europese economische veiligheid. Zij verdiepen zich de komende tijd in dit onderwerp en zullen de commissie adviseren over de behandeling van het EU-pakket.

Defensie

Europese Defensie Industrie Strategie

Laurens Dassen (Volt) 
Silvio Erkens (VVD)

De Europese Commissie heeft voor het eerst een strategie voor de Europese defensie-industrie gepresenteerd. De Europese Commissie wil met de strategie en het bijbehorende investeringsprogramma bewerkstelligen dat EU-lidstaten meer gaan investeren in de Europese defensie-industrie en beter gaan samenwerken. De vaste Kamercommissie voor Defensie heeft de strategie als prioritair EU-dossier aangemerkt en de leden Dassen en Erkens aangesteld als rapporteur. 

Tijdens het rapporteurschap streven de rapporteurs de volgende doelen na:

 • Het versterken van de informatiepositie van de Kamer om beïnvloedingsmomenten optimaal te benutten. 
 • Het bijdragen aan een optimale behandeling van de EU-voorstellen in de Kamer. 

Door middel van gesprekken met beleidsmakers, experts en vertegenwoordigers van andere landen willen de rapporteurs de volgende vragen beantwoorden:

 • Wat is het krachtenveld binnen en buiten Europa (EU-lidstaten, Europees Parlement, partnerlanden) ten aanzien van de voorstellen, bijvoorbeeld ten aanzien van (toekomstige) financiering en de mogelijkheden voor deelname van derde landen?
 • In hoeverre is de verwachting dat de strategie en het investeringsprogramma zullen bijdragen aan het gestelde doel, te weten het vergroten van de Europese slagkracht op het gebied van veiligheid en defensie door versterking van de Europese defensie-industrie? 
  • Wat is de huidige staat van de Europese defensie-industrie en wat is de verwachte impact van de strategie en het investeringsprogramma hierop? In hoeverre draagt de strategie bij aan het tegengaan van versnippering van de Europese defensie-industrie?
 • Wat zijn de verwachte gevolgen van de strategie en het investeringsprogramma voor Nederland? Welke kansen zijn er voor de Nederlandse defensie-industrie, ook op het gebied van specialisatie? 
 • Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van de verdere ontwikkeling van het investeringsprogramma onder de nieuwe Europese Commissie / bij de vaststelling van een nieuwe EU-begroting?

Digitale Zaken

AI en kwantum

Jan Valize (PVV)
Jesse Six Dijkstra (NSC)

Het EU-rapporteurschap zal zich richten op onderstaande EU-voorstellen die op 24 januari 2024 zijn gepubliceerd en door de commissie DiZa prioritair zijn verklaard: 

 • Het voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2021/1173 wat betreft een EuroHPC-initiatief voor start-ups om Europees leiderschap op het gebied van betrouwbare artificiële intelligentie te stimuleren COM (2024) 29.
 • De Mededeling Stimuleren van startups en innovatie op het gebied van betrouwbare AI COM (2024) 28.

Economische Zaken en Klimaat

EU-klimaatdoelstelling voor 2040

Wytske Postma (NSC)

De Europese Commissie heeft op 6 februari 2023 een Mededeling over een EU-klimaatdoelstelling voor 2040 uitgebracht.

Europese Zaken

EU-uitbreiding

Isa Kahraman (NSC)
Pepijn van Houwelingen (FvD)

De commissie Europese Zaken in oude samenstelling had besloten tot het organiseren van een technische briefing en een commissiedebat naar aanleiding van het verslag van de Europese Commissie over de voortgang van Oekraïne, Moldavië en Georgië. Tijdens de procedurevergadering op 21 december 2023 heeft de commissie in nieuwe samenstelling besloten deze activiteiten te willen inplannen. Deze activiteiten kunnen onder het rapporteurschap EU-uitbreiding worden geschaard en door de rapporteurs worden voorbereid. Eerder geplande activiteiten werden vanwege de verkiezingen geannuleerd, zoals een rondetafelgesprek over EU-uitbreiding. Het is aan de nieuwe rapporteurs om deze in overweging te nemen en voor een volgende procedurevergadering een voorstel te doen over activiteiten in het aankomende jaar.

EU-hervormingen

Jesse Klaver (GL-PvdA)
Laurens Dassen (Volt)
Thom van Campen (VVD)

‘Als de EU wil uitbreiden, zal het zelf eerst moeten hervormen. Want een EU van 30+ lidstaten moet anders worden ingericht dan een EU van 27 lidstaten’. Deze boodschap klinkt steeds luider in Brusselse kringen en in de Europese hoofdsteden. Sinds de oorlog in Oekraïne hebben de toetredingsprocessen van bijna alle lopende aanvragen een versnelling gekregen, met Oekraïne zelf als koploper en trekker van deze ontwikkeling.

Gezien de vele actuele ontwikkelingen en het belang van tijdigheid in het formuleren van de wensen van Nederland, zijn drie rapporteurs aangesteld op het thema EU-hervormingen. Het is aan de rapporteurs om op een volgende procedurevergadering een voorstel te doen voor activiteiten in het aankomende (half) jaar.

EU-informatievoorziening

Marieke Koekkoek (Volt)

De doelen van het rapporteurschap zijn:

 • Het versterken van de informatiepositie van de Kamer door helder informatie te delen ten aanzien van EU-werkwijze en informatievoorziening, om zo meer gericht gebruik van de bestaande instrumenten door de Kamer te bevorderen
 • Het deelnemen aan en verzorgen van inbreng ten aanzien van transparantie en EU-informatievoorziening in interparlementaire overleggen
 • Het namens de commissie uitdragen van inhoudelijke standpunten indien de commissie of Kamer deze heeft vastgesteld
 • Het uitvoeren van het wetgevingsrapporteurschap met betrekking tot de Europawet

Het mandaat is goedgekeurd tijdens de procedurevergadering op 7 juli 2022.

De rapporteurs hebben gesprekken gevoerd met een delegatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de Europawet. Over deze gesprekken hebben zij teruggekoppeld in een tussentijds verslag.

De activiteiten onder het rapporteurschap EU-informatievoorziening hebben in 2023 met name in het teken gestaan van de aanstaande Europawet. De commissie heeft in februari 2023 besloten tot het organiseren van een drietal kennisactiviteiten, te weten een wetenschapstoets op de Europawet, een vergelijkend onderzoek naar EU-informatievoorziening in andere lidstaten, en ter presentatie van beide producten een technische briefing. Het vergelijkend onderzoek en de wetenschapstoets zijn op 18 december 2023 opgeleverd. De technische briefing is nog niet georganiseerd.

Het is aan de aanstaande rapporteurs om te overwegen de technische briefing ten uitvoer te brengen en voor een volgende procedurevergadering een voorstel te doen over verdere activiteiten in het aankomende jaar.

Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de EU

Eddy van Hijum (NSC)
Thom van Campen (VVD)

Naar aanleiding van de ontwikkelingen in onder meer Polen en Hongarije heeft de commissie zich de afgelopen jaren actief beziggehouden met bedreigingen van de rechtsstaat in EU-lidstaten. De commissie zal contacten onderhouden met andere parlementen om hierin gezamenlijk op te trekken. Daarnaast overlegt de commissie met EU-instellingen, met overheden en maatschappelijke organisaties in lidstaten waar de rechtsstaat in het geding is.

De rapporteurs op dit thema hebben gedurende de periode 2021 - 2023 gesprekken over rechtsstatelijkheid gevoerd met onder andere Eurocommissaris Didier Reynders voor Justitie, de Nederlandse ambassadeurs in Warschau en Boedapest en verschillende maatschappelijke organisaties die de rechtsstaat ontwikkelingen nauwkeurig volgen. De rapporteurs hadden zichzelf ten doel gesteld gelijkstemde parlementen te vinden en gezamenlijke activiteiten te organiseren. Op verschillende COSAC bijeenkomsten, waaronder die van 26-27 november 2023, hebben de rapporteurs activiteiten over rechtsstatelijkheid met gelijkgestemde parlementen ondernomen. Daarnaast oriënteerden de rapporteurs zich op mogelijke landen ter organisatie van een werkbezoek. Het is aan de nieuwe rapporteurs om te overwegen de huidige werkwijze voort te zetten en voor een volgende procedurevergadering een voorstel te doen over activiteiten in het aankomende jaar.

Implementatie van EU-wetgeving

Laurens Dassen (Volt)
Eddy van Hijum (NSC)

De uitvoering van EU wet- en regelgeving kan onduidelijk zijn. Gemeenten en uitvoeringsinstanties lopen hier tegenaan. De rapporteurs willen via expertonderzoek achterhalen wat de oorzaken zijn van de kloof tussen beleid en uitvoering en hoe deze te verkleinen.

Financiën

Europees monetair en begrotingsbeleid 

Jeremy Mooiman (PVV)
Tom van der Lee (GL-PvdA)

De commissie heeft tijdens de gecombineerde strategische procedurevergadering van de commissies Financiën en Rijksuitgaven op 15 maart 2024 de leden Mooiman (PVV) en Van der Lee (GroenLinks-PvdA) benoemd tot rapporteurs voor het kennisthema Europees monetair en begrotingsbeleid. Tijdens dit rapporteurschap zal de nadruk liggen op de financiering van het meerjarig financieel kader (MFK) en de uitvoering van het herziene stabiliteits- en groeipact (SGP).

Koninkrijksrelaties

Koninkrijksrelaties en Europa

Jan Paternotte (D66)
Raoul White (GL-PvdA)

Deze leden zullen diverse gesprekken voeren om voor de commissie het overzicht te bieden op vraagstukken die binnen dit onderwerp een rol spelen. Hiermee willen zij de informatiepositie van de commissie versterken en bijdragen aan een optimale behandeling van dit thema (de relatie van het Caribisch deel van het Koninkrijk met de EU) in de Tweede Kamer.

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Europese Verordening voor planten die met bepaalde nieuwe genomische technieken worden geproduceerd

Wim Meulenkamp (VVD)
Rosanne Hertzberger (NSC)

In de procedurevergadering van 6 april 2023 is het lid Valstar benoemd als rapporteur op de Europese verordening voor planten die met bepaalde nieuwe genomische technieken worden geproduceerd. Het EU wetsvoorstel is op 5 juli 2023 gepubliceerd (COM(2023)411). Op 20 december 2023 is besloten de leden Meulenkamp en Hertzberger aan te wijzen als nieuwe rapporteurs (als gevolg van de instelling van een nieuwe commissie na de Tweede Kamerverkiezingen). Op 13 maart 2024 heeft de commissie LNV het mandaat gegeven aan deze rapporteurs. De rapporteurs hebben op 1 februari al een notitie uitgebracht over de laatste ontwikkelingen in het Europees Parlement ten aanzien van het voorstel. De rapporteurs hebben het voornemen om een gesprek te voeren met het Europese Octrooibureau, een werkbezoek te brengen aan Brussel (al dan niet met een delegatie van de commissie LNV), en een rondetafelgesprek te organiseren.

GLB post-2027 

Jeanet Nijhof-Leeuw (PVV)
Laura Bromet (GL-PvdA)
Cor Pierik (BBB)

Nadere informatie volgt.

Evaluatie en herziening van de Nitraatrichtlijn

Thom van Campen (VVD)
Harm Holman (NSC)
Eline Vedder (CDA)

In de strategische procedurevergadering van 21 maart 2024 zijn de leden Van Campen, Holman en Vedder aangewezen als rapporteurs op de evaluatie en mogelijke herziening van de Nitraatrichtlijn. Tijdens de procedurevergadering van 24 april 2024 heeft de commissie LNV ingestemd met het voorgestelde mandaat van de rapporteurs. 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

EU farmaceutische strategie

Judith Tielen (VVD)
Wieke Paulusma (D66) 
Julian Bushoff (GroenLinks-PvdA)

Het rapporteurschap richt zich op de nadere uitwerking van de EU farmaceutische strategie, waarbij bijzondere aandacht is voor de implementatie die hieruit voortvloeit: 

 • de herziening van de EU geneesmiddelenwetgeving (voorjaar 2023)
 • de herziening van de verordening voor weesgeneesmiddelen 
 • de verordening voor geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik (voorjaar 2023)

Het rapporteurschap richt zich daarnaast op de verkenning van een Critical Medicines Act. Het rapporteurschap moet er toe bijdragen dat deze dossiers zo optimaal mogelijk worden behandeld in de Kamer en dat de informatiepositie van de Kamer wordt versterkt.

Implementatie Europese ruimte voor gezondheidsgegevens

Judith Tielen (VVD)
Wieke Paulusma (D66) 
Elke Slagt-Tichelman (GroenLinks-PvdA)

Dit rapporteurschap bouwt voort op het eerdere rapporteurschap over de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (EHDS).  Waartoe de rapporteurs verschillende activiteiten hebben ondernomen , zoals een gesprek met de Europese Commissie, uitwisseling van informatie met parlementen uit andere EU-lidstaten en gesprekken met cyber-experts. Het rapporteurschap richt zich op de implementatie van de EU-wetgeving. Nadere informatie volgt.