Donderdag 21 januari

10:00 - 14:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Huiselijk geweld/Kindermishandeling (verplaatst naar 8 februari 2021)

Algemeen overleg
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voor- en nadelen van schaalgrootte in het onderwijs (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Beleidsreactie Eindrapport evaluatie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Beleidsinventarisatie en herbezinning residentieel onderwijs (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Inbreng schriftelijk overleg
10:00 - 16:30 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons meeting to be held by videoconference

Vergadering
10:00 - 11:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Extra-procedurevergadering commissie OCW Groslijst controversieel verklaren

Procedurevergadering
10:00 - 11:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

SER - private scholingsmiddelen en publicaties LLO (digitaal)

Gesprek
Tilanuskamer
10:00 - 13:00 uur

Justitie en Veiligheid

Vreemdelingen- en asielbeleid (wordt tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
10:00 - 11:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Mr. Andrzej Rys (Europese Commissie) - EU farmaceutische strategie (tot nader order uitgesteld)

Technische briefing
10:00 - 13:00 uur

Financiën

Belastingontwijking (Tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
10:00 - 12:00 uur

Europese Zaken

Raad Algemene Zaken d.d. 26 januari 2021 (wordt omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
Geannuleerd
10:30 - 11:15 uur

Defensie

Extra procedurevergadering commissie Defensie (groslijst controversieel verklaren) (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Troelstrazaal
12:00 - 13:00 uur

Europese Zaken

Extra procedurevergadering Europese Zaken (groslijst controversieel verklaren) (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer
13:00 - 17:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Initiatiefnota van de leden Klaver en Kröger over de tijdelijke testsamenleving (TK 35653) (tot nader order uitgesteld)

Notaoverleg
13:00 - 16:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Rondetafelgesprek over familiebedrijven (tot nader order uitgesteld)

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Geannuleerd
13:00 - 17:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Initiatiefnota van de leden Ellemeet en Smeulders over een “Eigen thuis, voor nu en morgen; wonen en ouderenzorg, de impasse voorbij” (Kamerstuk 35503-2) (tot nader order uitgesteld)

Notaoverleg
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Politieke ambtsdragers met een beperking: hoe faciliteren we de toekomst? (24170-240)

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:45 uur

Buitenlandse Zaken

extra procedurevergadering groslijst controversieel verklaren (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer
tot 14:00 uur

Financiën

Voorhang Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (UB Awir)

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 16:00 uur

Justitie en Veiligheid

Gesprek "Taakdifferentiatie bij de brandweer" met het Veiligheidsberaad (videoverbinding)

Gesprek
Vondelingkamer  (besloten)
tot 14:00 uur

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

EU-China Investeringsakkoord

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Voorstel van het lid Kröger (GL) om een reactie van de minister van IenW te ontvangen op tussenuitspraak RvS inzake ViA15

E-mailprocedure
tot 14:00 uur

Koninkrijksrelaties

Sint Maarten

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Implementatie van Richtlijn 2019/713/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de bestrijding van fraude met en vervalsing van niet contante betaalmiddelen en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/413/JBZ van de Raad (PbEU L 123/18) (35656)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen) (35679)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp) (35657)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland (35670)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 18:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Pensioenonderwerpen (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Rapport 'Verwevenheid zorg & criminaliteit' van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ)

Inbreng schriftelijk overleg
15:00 - 18:00 uur

Buitenlandse Zaken

Raad Buitenlandse Zaken

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
16:00 - 17:00 uur

Justitie en Veiligheid

Gesprek met de Hoge Raad (videoverbinding)

Gesprek
Tilanuskamer  (besloten)

Periode

tot Toepassen
Filters wissen