Procedurevergadering

Extra-procedurevergadering commissie OCW Groslijst controversieel verklaren

Procedurevergadering: "Extra-procedurevergadering commissie OCW Groslijst controversieel verklaren "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda extra-procedurevergadering commissie OCW (groslijst controversieel verklaren), 21-1-2021
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst extra-procedurevergadering commissie OCW (groslijst controversieel verklaren), 21-1-2021

Deelnemers


Agendapunten

1
Inleiding

Details


Bijgaand treft u aan een zogenoemde groslijst van bij uw commissie aanhangige wetsvoorstellen, notities en brieven van de regering, ten behoeve van het eventueel “controversieel verklaren” van zaken.

De commissie kan namelijk aan de plenaire vergadering voorstellen om een of meer zaken uit deze lijst niet verder te behandelen met het demissionaire kabinet. Over het al dan niet controversieel verklaren van een zaak wordt op basis van een gewone meerderheid beslist. In verband met de coronamaatregelen besluit de commissie zowel in het geval van een fysieke als van een digitale procedurevergadering volgens plenaire verhoudingen: de stemverhouding wordt bepaald door het aantal zetels van de aanwezige fracties. De helft van de zetels + 1 is een meerderheid.

Nadat de commissie heeft bepaald welke zaken volgens haar als controversieel moeten worden aangemerkt, worden deze op een verzamellijst geplaatst die plenair zal worden behandeld.

Het eventueel annuleren of opschorten van geplande commissieactiviteiten behoort tot de competentie van de commissie zelf. Die zullen dus niet op de verzamellijst worden opgenomen.


De zaken die de commissie als niet-controversieel aanmerkt, worden opnieuw geagendeerd voor de eerstkomende procedurevergadering[1] van uw commissie om te besluiten over de verdere behandeling van de betreffende zaken.
 
[1] Niet-controversieel verklaren betekent niet dat een zaak op korte termijn dient te worden behandeld. Daar is qua vergadertijd vaak niet de ruimte voor. In feite kan worden uitgesproken dat het betreffende dossier (met onderliggende zaken) wordt aangehouden tot nieuwe Kamer.
2
Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal

Te behandelen:

3
Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het uitreiken van een schooldiploma aan leerlingen in het praktijkonderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs

Te behandelen:

4
Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op het voortgezet onderwijs en enkele andere wetten vanwege de vereenvoudiging van de bekostiging van de scholen voor primair onderwijs en samenwerkingsverbanden

Te behandelen:

5
Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs (34420)

Te behandelen:

6
Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met beëindiging van de verplichte aansluiting bij een rechtspersoon in verband met kosten van vervanging en in verband met wijziging van de wijze waarop de werkloosheidsuitkeringen worden verevend (beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds)

Te behandelen:

9
Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met een vereenvoudiging van de bestuurlijke inrichting van het stelsel voor beroepsonderwijs door omvorming van het aoc tot verticale scholengemeenschap en een andere invulling van bevoegd gezag (Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs)

Te behandelen:

11
Regels ter uitvoering van de EU-verordening betreffende het programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport en de EU-verordening betreffende het programma Europees Solidariteitskorps (Uitvoeringswet Erasmusprogramma en Europees Solidariteitskorps)

Te behandelen:

12
Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs

Te behandelen:

13
Voorstel van wet van het lid Futselaar tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het mogelijk maken van een bij algemene maatregel van bestuur in te voeren inkomensafhankelijke beurs hoger onderwijs (Wet invoering inkomensafhankelijke beurs ho)

Te behandelen:

14
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor coronabanen in het hoger onderwijs in verband met COVID-19)

Te behandelen:

15
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake extra apparaten voor onderwijs op afstand in het primair en voortgezet onderwijs in verband met COVID-19)

Te behandelen:

16
Voorstel van wet van de leden Siderius en Van Meenen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs ter bevordering van kleinere klassen in het basisonderwijs

Te behandelen:

17
Voorstel van wet van de leden Mohandis en Rog tot wijziging in de Leerplichtwet 1969 en enkele andere wetten ter introductie van de verlengde kwalificatieplicht

Te behandelen:

18
Voorstel van wet van het lid Çelik houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs teneinde de regels voor bekostiging van een nieuwe school aan te scherpen

Te behandelen:

19
Voorstel van wet van de leden Ypma, Jasper van Dijk, Klaver en Van Meenen houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Algemene wet gelijke behandeling inzake toelating tot onderwijsinstellingen van leerlingen of deelnemers (regeling toelatingsrecht onderwijs)

Te behandelen:

20
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 houdende de invoering van bepalingen omtrent de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en de meerwaarde van een andere taal dan het Nederlands in het hoger onderwijs

Te behandelen:

29
000 Dossier Curriculum funderend onderwijs

Details

In dit dossier zitten alleen gerelateerde brieven van derden.

Besluit: controversieel verklaren.
30
001 Dossier Governance in het onderwijs

Te behandelen:

38
009 Dossier DUO

Details

Alleen brief derde gerelateerd
57
050 Dossier Wetenschapsbeleid

Te behandelen:

62
Aangehouden brieven

Te behandelen:

63
Geplande commissievergaderingen
64
Ongeplande/aangehouden commissieactiviteiten

Details

  • Gesprek Inspecteur-generaal over Dalende onderwijsprestaties van kinderen in Nederland, naar aanleiding van het PISA rapport
  • Technische briefing Vier onderzoekers lichten PISA-rapport toe: Dalende onderwijsprestaties van kinderen in Nederland
  • Rondetafelgesprek Wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen (genodigden via videoconferentie)
  • Gesprek Wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen, blok 3 (besloten deel)
  • Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs
  • Rondetafelgesprek Kansengelijkheid
  • Petitieaanbieding: Verzoek Omroep PAC en Coalitie Anti-Aziatische Racisme 'Wij zijn geen virussen’
  • Gesprek AWTI over evaluatierapport Ëvaluatie AWTI 2015-15
  • Briefing over KNAW briefadvies Neelandistiek en het plan van aanpak van het Nationaal Platform voor de Talen
65
AO Internationalisering hoger onderwijs + digitale veiligheid (was gepland op 20 januari 2021)

Te behandelen:

66
Notaoverleg Onderwijs en corona VIII, funderend onderwijs, leraren en examens (gepland op 25 januari 2021)

Te behandelen:

80
Reactie op verzoek commissie over de brief van het Profielenberaad over de voorhangprocedure in verband met de uitwerking van de nieuwe richtlijnen Ouderbijdragen

Te behandelen: