Procedurevergadering : Extra-procedurevergadering commissie OCW Groslijst controversieel verklaren

De vergadering is geweest

21 januari 2021
10:00 - 11:00 uur

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • L. van Raan (PvdD)
 • H. van der Molen (CDA)
 • C.N. van den Berge (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Inleiding


  Bijgaand treft u aan een zogenoemde groslijst van bij uw commissie aanhangige wetsvoorstellen, notities en brieven van de regering, ten behoeve van het eventueel “controversieel verklaren” van zaken.

  De commissie kan namelijk aan de plenaire vergadering voorstellen om een of meer zaken uit deze lijst niet verder te behandelen met het demissionaire kabinet. Over het al dan niet controversieel verklaren van een zaak wordt op basis van een gewone meerderheid beslist. In verband met de coronamaatregelen besluit de commissie zowel in het geval van een fysieke als van een digitale procedurevergadering volgens plenaire verhoudingen: de stemverhouding wordt bepaald door het aantal zetels van de aanwezige fracties. De helft van de zetels + 1 is een meerderheid.

  Nadat de commissie heeft bepaald welke zaken volgens haar als controversieel moeten worden aangemerkt, worden deze op een verzamellijst geplaatst die plenair zal worden behandeld.

  Het eventueel annuleren of opschorten van geplande commissieactiviteiten behoort tot de competentie van de commissie zelf. Die zullen dus niet op de verzamellijst worden opgenomen.


  De zaken die de commissie als niet-controversieel aanmerkt, worden opnieuw geagendeerd voor de eerstkomende procedurevergadering[1] van uw commissie om te besluiten over de verdere behandeling van de betreffende zaken.
   
  [1] Niet-controversieel verklaren betekent niet dat een zaak op korte termijn dient te worden behandeld. Daar is qua vergadertijd vaak niet de ruimte voor. In feite kan worden uitgesproken dat het betreffende dossier (met onderliggende zaken) wordt aangehouden tot nieuwe Kamer.
 2. 2

  Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het uitreiken van een schooldiploma aan leerlingen in het praktijkonderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op het voortgezet onderwijs en enkele andere wetten vanwege de vereenvoudiging van de bekostiging van de scholen voor primair onderwijs en samenwerkingsverbanden

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs (34420)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met beëindiging van de verplichte aansluiting bij een rechtspersoon in verband met kosten van vervanging en in verband met wijziging van de wijze waarop de werkloosheidsuitkeringen worden verevend (beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs met het oog op de verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met een vereenvoudiging van de bestuurlijke inrichting van het stelsel voor beroepsonderwijs door omvorming van het aoc tot verticale scholengemeenschap en een andere invulling van bevoegd gezag (Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Erfgoedwet en de Wet op de economische delicten in verband met EU-verordening (EU) 2019/880 inzake het binnenbrengen van cultuurgoederen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Regels ter uitvoering van de EU-verordening betreffende het programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport en de EU-verordening betreffende het programma Europees Solidariteitskorps (Uitvoeringswet Erasmusprogramma en Europees Solidariteitskorps)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voorstel van wet van het lid Futselaar tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het mogelijk maken van een bij algemene maatregel van bestuur in te voeren inkomensafhankelijke beurs hoger onderwijs (Wet invoering inkomensafhankelijke beurs ho)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor coronabanen in het hoger onderwijs in verband met COVID-19)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake extra apparaten voor onderwijs op afstand in het primair en voortgezet onderwijs in verband met COVID-19)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voorstel van wet van de leden Siderius en Van Meenen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs ter bevordering van kleinere klassen in het basisonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voorstel van wet van de leden Mohandis en Rog tot wijziging in de Leerplichtwet 1969 en enkele andere wetten ter introductie van de verlengde kwalificatieplicht

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voorstel van wet van het lid Çelik houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs teneinde de regels voor bekostiging van een nieuwe school aan te scherpen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voorstel van wet van de leden Ypma, Jasper van Dijk, Klaver en Van Meenen houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Algemene wet gelijke behandeling inzake toelating tot onderwijsinstellingen van leerlingen of deelnemers (regeling toelatingsrecht onderwijs)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 houdende de invoering van bepalingen omtrent de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en de meerwaarde van een andere taal dan het Nederlands in het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Mediabesluit 2008 in verband met versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voorhang concept Regeling aanvullende bekostiging geïsoleerde vestigingen vo en toezeggingen in het kader van de vereenvoudiging van de bekostiging in het vo

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voorhang Besluit bekostiging WVO 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Afschrift brief aan de Gedeputeerde Staten van Limburg over de Einstein Telescoop

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Toezending Werkprogramma 2021-2022 van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Afschrift van reactie op brief Librijn openbaar onderwijs met betrekking tot bekostiging PO vanaf 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Start project ‘Versterking lokale journalistiek door samenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Vervolgadvies lokale media van Raad voor het Openbaar Bestuur en Raad voor Cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  000 Dossier Curriculum funderend onderwijs

  In dit dossier zitten alleen gerelateerde brieven van derden.

  Besluit: controversieel verklaren.
 30. 30

  001 Dossier Governance in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  001a Dossier Governance in het mbo

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  002 Dossier Medezeggenschap in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  003 Dossier Onderwijshuisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  004 Dossier Taskforce Beter benutten onderwijs en openbaar vervoer

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  005 Dossier onderwijsarbeidsmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  006 Dossier Positie schoolleiders

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  008 Dossier Sociale Veiligheid in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  009 Dossier DUO

  Alleen brief derde gerelateerd
 39. 39

  010 Dossier Het jonge kind

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  011 Dossier onderwijs aan asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 41. 41

  012 Dossier bewegingsonderwijs in het basisonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  013 Dossier 10-14-onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  015 Dossier Techniek in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  016 Dossier Krimp in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 45. 45

  018 Dossier Thuisonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  019 Dossier duurzaamheid in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 47. 47

  020 Dossier stimuleren brede brugklassen in het voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  021 Dossier Cornelius Haga Lyceum

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 49. 49

  022 Dossier Flexibilisering in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  023 Dossier Maatwerkdiploma

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  024 Dossier Nederlands als tweede taal

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 52. 52

  031 Dossier Leven Lang Ontwikkelen

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  040 Dossier toegankelijkheid wo masterstudie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 54. 54

  042 Dossier Monitoring studievoorschot

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 55. 55

  043 Dossier Studiefinanciering

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  044 Dossier studeren met een beperking

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  050 Dossier Wetenschapsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 58. 58

  060 Dossier Cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  061 Dossier Evaluatie van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (de Sim)

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  080 Dossier Emancipatie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 61. 61

  Verdragen

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Aangehouden brieven

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 63. 63

  Geplande commissievergaderingen

 64. 64

  Ongeplande/aangehouden commissieactiviteiten

  • Gesprek Inspecteur-generaal over Dalende onderwijsprestaties van kinderen in Nederland, naar aanleiding van het PISA rapport
  • Technische briefing Vier onderzoekers lichten PISA-rapport toe: Dalende onderwijsprestaties van kinderen in Nederland
  • Rondetafelgesprek Wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen (genodigden via videoconferentie)
  • Gesprek Wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen, blok 3 (besloten deel)
  • Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs
  • Rondetafelgesprek Kansengelijkheid
  • Petitieaanbieding: Verzoek Omroep PAC en Coalitie Anti-Aziatische Racisme 'Wij zijn geen virussen’
  • Gesprek AWTI over evaluatierapport Ëvaluatie AWTI 2015-15
  • Briefing over KNAW briefadvies Neelandistiek en het plan van aanpak van het Nationaal Platform voor de Talen
 65. 65

  AO Internationalisering hoger onderwijs + digitale veiligheid (was gepland op 20 januari 2021)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 66. 66

  Notaoverleg Onderwijs en corona VIII, funderend onderwijs, leraren en examens (gepland op 25 januari 2021)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 67. 67

  Evenwichtiger maken van verhouding tussen aantal mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Macrodoelmatigheid Hoger Onderwijs (SO gepland op 26 januari 2021)

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Aanbieding landelijk kader en toelichting invulling universitaire ombudsfunctie (SO gepland 26 januari 2021)

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Reactie Monitor Arbeidsvoorwaarden Promovendi 2019 (SO gepland 27 januari 2021)

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Er zit energie in het beroepsonderwijs! (SO gepland op 27 januari 2021)

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Beleidsreactie op rapport Stand van zaken in de Nederlandse popsector (SO gepland op 29 januari 2021)

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Stand van zaken Einstein Telescoop (SO gepland op 29 januari 2021)

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Cultuuronderwijs in het mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Zbo evaluatie Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Evaluatierapport ‘De nieuwe weg van NWO. Schakel tussen wetenschap en samenleving’

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Financiële positie van onderwijsbesturen in 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Voortgangsrapportage en Jaarplan Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Beleidsreactie op onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Reactie op verzoek commissie over de brief van het Profielenberaad over de voorhangprocedure in verband met de uitwerking van de nieuwe richtlijnen Ouderbijdragen

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Monitoring gevolgen COVID-19 in mbo en ho

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Situatie op het Avicenna College

  Te behandelen:

  Loading data