Terugkijken en verslag

De centrale hal van het Tweede Kamergebouw
De centrale hal van het Tweede Kamergebouw, de Statenpassage.

Kwaliteitsverbetering

In 2019 wil het Presidium verder werken aan de versterking van de informatiepositie van de Kamer en het zichtbaar en inzichtelijk maken van het Kamerwerk, met toenemende aandacht voor informatiebeveiliging. Ook de reorganisatie en kwaliteitsverbetering van de ambtelijke organisatie behoren tot de belangrijkste speerpunten. Zo zal de ambtelijke organisatie in 2019 ingrijpend worden gewijzigd door inbestedingen van taken bij de rijksoverheid, bijvoorbeeld op het terrein van salarisadministratie, automatisering en de schoonmaak van gebouwen.

Ook volgt in 2019 de definitieve besluitvorming over de renovatie van de Kamergebouwen aan het Binnenhof en over de noodzakelijke tijdelijke verhuizing van de Tweede Kamer naar de Bezuidenhoutseweg 67 in de zomer van 2020.

#MeToo

Het tegengaan van seksuele intimidatie staat in het middelpunt van de belangstelling door de #MeToo-discussie. In de samenleving is hierdoor meer aandacht voor (seksuele) intimidatie, discriminatie en het voorkomen daarvan. De Tweede Kamerorganisatie wil het goede voorbeeld geven en een goed sociaal klimaat garanderen voor mensen die in de Tweede Kamer werken. Daarom komt er een onderzoek binnen de Tweede Kamer naar eventuele ervaringen met seksuele intimidatie en ongewenste omgangsvormen. Deze ‘nulmeting’ maakt deel uit van een breder onderzoek naar de algehele werkbeleving van medewerkers.

Andere speerpunten

Andere speerpunten van het Presidium zijn bijvoorbeeld de betrokkenheid van burgers bij de politiek, de instrumenten van de Tweede Kamer, de introductie van een kindervragenuur en de voorbereiding van de viering van het honderdjarig bestaan van het algemeen kiesrecht in 2019. Ook is er onverminderd aandacht voor de fysieke veiligheid van alle Kamerbewoners en hun gasten. Verder wil de Kamerorganisatie, conform de Participatiewet, het aantal medewerkers met een arbeidsbeperking uitbreiden van 14 arbeidsplaatsen in 2018 naar 22 in 2024.