Brieven regering

Zoekresultaten (77.747)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, [start_date], [end_date]

Brieven regering

Vervolg proces concentratie interventies bij aangeboren hartafwijkingen

Vervolg proces concentratie interventies bij aangeboren hartafwijkingen. Vervolg Op 18 januari 2024 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uw Kamer op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport geïnformeerd over de...

2024D06475

Brieven regering

Tussentijdse evaluatie Invest International

Tussentijdse evaluatie Invest International. In 2021 is Invest International opgericht om ondersteuning te bieden aan op het buitenland gerichte activiteiten van Nederlandse ondernemingen en internationale projecten die een bijdrage leveren aan de Nederlandse economie en die...

2024D06397

Brieven regering

Afschrift adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over de aanvragen voor de basisinfrastructuur 2025-2028

Afschrift adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over de aanvragen voor de basisinfrastructuur 2025-2028. Afschrift adviesaanvraag Raad voor Cultuur Erfgoed en Kunsten Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 43754149...

2024D06309

Brieven regering

Aanvulling Wob-besluit 2009 registratie mogelijke burgerslachtoffers in Afghanistan

Aanvulling Wob-besluit 2009 registratie mogelijke burgerslachtoffers in Afghanistan. 27925 Bestrijding internationaal terrorisme Nr. 964 Brief van de minister van Defensie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 februari 2024 Door een...

2024D06394

Brieven regering

Brieven regering

Jaarplan 2024 Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

Jaarplan 2024 Rijksinspectie Digitale Infrastructuur. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 1135 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2024D06337

Brieven regering

Resultaten onderzoekscommissie naar het ontslag van een onderofficier van de Koninklijke Marechaussee

Resultaten onderzoekscommissie naar het ontslag van een onderofficier van de Koninklijke Marechaussee. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 30 176 Functioneren Koninklijke Marechaussee Nr. 38 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van...

2024D06344

Brieven regering

Afschrift brief aan de Eerste Kamer over de inrichting van de monitoring en evaluatie Omgevingswet en over de implementatie van de Omgevingswet

Afschrift brief aan de Eerste Kamer over de inrichting van de monitoring en evaluatie Omgevingswet en over de implementatie van de Omgevingswet. Afschrift van de beantwoording van de vragen van de Eerste Kamer d.d. 23 januari...

2024D06407

Brieven regering

Verslag van de Energieraad van 19 december 2023

Verslag van de Energieraad van 19 december 2023. energie-efficiëntie, stelt de Commissie dat de primaire energieconsumptie (consumptie door eindgebruikers zoals de industrie, het transport, huishoudens, en landbouw, plus energieverbruik van de energiesector zelf voor de productie...

2024D06325

Brieven regering

Benoeming twee nieuwe leden Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme

Benoeming twee nieuwe leden Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. 30950 Racisme en Discriminatie Nr. 360 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20...

2024D06333

Brieven regering

Datalek PI Nieuwegein

Datalek PI Nieuwegein. DIRECTORAAT-GENERAAL STRAFFEN EN BESCHERMEN DIRECTIE SANCTIE- EN SLACHTOFFERBELEID  DATUM 16 FEBRUARI 2024 ONS KENMERK 5251532 DIRECTORAAT-GENERAAL STRAFFEN EN BESCHERMEN DIRECTIE SANCTIE- EN SLACHTOFFERBELEID  DATUM 16 FEBRUARI 2024 ONS KENMERK 5251532 Pagina van 1...

2024D06359

Brieven regering

Geannoteerde Agenda Formele Energieraad 4 maart 2024

Geannoteerde Agenda Formele Energieraad 4 maart 2024. de stand van zaken in Nederland op het gebied van gas zal ik tijdens de uitwisseling, indien opportuun, informatie geven zoals uiteengezet in de Kamerbrief die op 9 februari...

2024D06220

Brieven regering

Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 11 en 12 februari 2024

Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 11 en 12 februari 2024. Hierbij bied ik u het verslag aan van de informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 11 en 12 februari 2024. De minister voor Buitenlandse...

2024D06203

Brieven regering

Kabinetsreactie op het zevende evaluatierapport over Nederland inzake het Europees Handvest voor regionale talen en talen van minderheden en het vierde advies over Nederland inzake het Kaderverdrag voor de bescherming van nationale minderheden van de Raad van Europa

Kabinetsreactie op het zevende evaluatierapport over Nederland inzake het Europees Handvest voor regionale talen en talen van minderheden en het vierde advies over Nederland inzake het Kaderverdrag voor de bescherming van nationale minderheden van de Raad...

2024D06281

Brieven regering

Goedkeuring Europese Commissie compensatie ecoregeling

Goedkeuring Europese Commissie compensatie ecoregeling. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 28 625 Herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Nr. 357 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede...

2024D06266