Brieven regering

Zoekresultaten (3.873)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brieven regering

Framework Agreement steunverlening KLM

Framework Agreement steunverlening KLM. Framework Uw Kamer heeft met de motie Krul (Kamerstuk 31 936, nr. 1119) verzocht om het contract tussen KLM en de staat (Framework Agreement) vertrouwelijk in te zien. In dit Framework Agreement...

2024D06962

Brieven regering

Verzamelbrief Wadden voorjaar 2024

Verzamelbrief Wadden voorjaar 2024. Verzamelbrief Met deze brief wordt u, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), geïnformeerd over de uitkomsten van het Bestuurlijk Overleg Waddengebied (BO Waddengebied) van 17 januari 2024 en over...

2024D06836

Brieven regering

Non-papers aanpassing Kaderrichtlijn Water

Non-papers aanpassing Kaderrichtlijn Water. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 27 625 Waterbeleid Nr. 664 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22...

2024D06583

Brieven regering

Algemene vergadering van Aandeelhouders ProRail 22 december 2023

Algemene vergadering van Aandeelhouders ProRail 22 december 2023. Algemene Hierbij informeer ik uw Kamer over de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna: algemene vergadering) van Railinfratrust B.V. (enig aandeelhouder van ProRail B.V.) en ProRail B.V. die heeft...

2024D06795

Brieven regering

Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen over Wijzigingen VN-Reglementen behorend bij Overeenkomstinzake wielvoertuigen (1958)

Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen over Wijzigingen VN-Reglementen behorend bij Overeenkomstinzake wielvoertuigen (1958). Voornemen Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8 van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, en met het oog op artikel...

2024D06730

Brieven regering

Tijdelijke snelheidsbeperking HSL-Zuid

Tijdelijke snelheidsbeperking HSL-Zuid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 22 026 Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam-Brussel-Parijs en Utrecht-Arnhem-Duitse grens Nr. 523 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de...

2024D04096

Brieven regering

Fiche: Herziening Verordening Detergentia

Fiche: Herziening Verordening Detergentia. een sectorale aanvulling op de regelgeving voor het toelaten en gebruik van stoffen en producten tot de Europese markt (REACH)7 en het indelen, etiketteren en verpakken van stoffen en producten Verordening (CLP)8...

2023D49673

Brieven regering

Fiche: Wijziging richtlijn intermodaal vervoer (voorheen gecombineerd vervoer)

Fiche: Wijziging richtlijn intermodaal vervoer (voorheen gecombineerd vervoer). het type ondersteuning. De Commissie is van mening dat de voorkeursoptie de doelstelling verwezenlijkt door te zorgen voor de hoogste modal shift en externe kostenbesparingen met een goede...

2023D49676

Brieven regering

Reactie op Visie 'Toekomstbestendige Luchtvaart voor Nederland' van NLR

Reactie op Visie 'Toekomstbestendige Luchtvaart voor Nederland' van NLR. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 936 Luchtvaartbeleid Nr. 1143 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2024D05947

Brieven regering

Kwartaalrapportage CBR ‘corona-inhaalslag’ examens vierde kwartaal 2023

Kwartaalrapportage CBR ‘corona-inhaalslag’ examens vierde kwartaal 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 1097 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2024D05939

Brieven regering

Rapport doorlichting agentschap KNMI

Rapport doorlichting agentschap KNMI. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2024 Nr. 79 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS...

2024D05966

Brieven regering

Advies Commissie m.e.r. over de reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport - Nationaal Programma Radioactief Afval

Advies Commissie m.e.r. over de reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport - Nationaal Programma Radioactief Afval. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 25 422 Opwerking van radioactief materiaal Nr. 297 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN...

2024D05957

Brieven regering

Voorhang Regeling stimulering schoon en emissieloos bouwen voor medeoverheden

Voorhang Regeling stimulering schoon en emissieloos bouwen voor medeoverheden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 209 Schoon en zuinig Nr. 250 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de...

2024D05952

Brieven regering

Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid over ‘Industrie en Omwonenden'

Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid over ‘Industrie en Omwonenden'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 28 089 Gezondheid en milieu Nr. 259 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede...

2023D15598

Brieven regering

Rapportage vermoeidheid onder piloten

Rapportage vermoeidheid onder piloten.

2024D06274