Wetsvoorstellen

Hieronder staan aanhangige wetsvoorstellen. Dit zijn nieuwe wetsvoorstellen, ingediend door de regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer. Onder de knop "aanhangig" staan ook de afgedane wetsvoorstellen.

Deze pagina is een bètaversie. Uw reactie stellen we op prijs.

21 nov 2017
Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen

Met dit wetsvoorstel worden een aantal Nederlandse wetten aangepast, zodat ze overeenstemmen met de bepalingen uit het voorstel voor de Rijkswet nationaliteit zeeschepen. Die aanpassingen zijn nodig om die nieuwe Rijkswet in werking te kunnen laten treden. In de Rijkswet nationaliteit zeeschepen zijn regels opgenomen voor de inschrijving van een schip in een vlagregister van één van de landen van het Koninkrijk, het verlenen van de nationaliteit van het Koninkrijk der Nederlanden aan zeeschepen en de afgifte van zeebrieven. Hierbij wordt de bestaande (verouderde en versnipperde) regelgeving op het gebied van de nationaliteit van zeeschepen vervangen door een nieuw stelsel.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
34836
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
17 nov 2017
Samenvoeging van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen

Dit wetsvoorstel betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen tot de nieuwe gemeente West Betuwe. Deze gemeente zal circa 50.000 inwoners tellen en een oppervlakte hebben van 230 km2. De beoogde datum van herindeling is 1 januari 2019.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34833
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
17 nov 2017
Samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout

Dit wetsvoorstel betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout. De beoogde samenvoeging gaat uit van de bestaande grenzen van de betrokken gemeenten, die een gebied van 75 km2 omvatten. De nieuwe gemeente zal ongeveer 42.000 inwoners tellen en Noordwijk gaan heten.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34832
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
17 nov 2017
Samenvoeging van de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen

Dit wetsvoorstel betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen tot de nieuwe gemeente Beekdaelen. Deze gemeente zal circa 36.000 inwoners tellen en een oppervlakte hebben van 78,5 km2. De beoogde datum van herindeling is 1 januari 2019.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34826
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
17 nov 2017
Samenvoeging van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem

Dit wetsvoorstel betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem in de provincie Noord-Brabant. De beoogde samenvoeging gaat uit van de bestaande grenzen van de betrokken gemeenten, die een gebied van 226,63 km2 omvatten. De nieuw te vormen gemeente zal ongeveer 54.000 inwoners tellen en Altena gaan heten.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34825
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
17 nov 2017
Samenvoeging van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland en Nieuwkruislan

Dit wetsvoorstel betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland en Nieuwkruisland (Kollumerland c.a.). De beoogde samenvoeging gaat uit van de bestaande grenzen van de betrokken gemeenten, die een gebied van 516,47 km2 omvatten. De nieuw te vormen gemeente zal ongeveer 45.000 inwoners tellen en Noardeast-Fryslân gaan heten.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34831
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
17 nov 2017
Samenvoeging van de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer

Dit wetsvoorstel betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer tot de nieuwe gemeente Haarlemmermeer. De nieuwe gemeente zal circa 150.000 inwoners tellen en een oppervlakte hebben van 206 km2. De beoogde datum van herindeling is 1 januari 2019.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34827
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
17 nov 2017
Samenvoeging van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard

Dit wetsvoorstel betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard tot de nieuwe gemeente Molenlanden. De nieuwe gemeente zal circa 43.500 inwoners tellen en een oppervlakte hebben van ruim 190 km2. De beoogde datum van herindeling is 1 januari 2019.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34830
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
17 nov 2017
Samenvoeging van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en een deel van het grondgebied van de gemeente Winsum

Dit wetsvoorstel betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn tot de nieuwe gemeente Westerkwartier. De nieuwe gemeente zal ruim 62.000 inwoners tellen en een oppervlakte hebben van 369 km2. De beoogde datum van herindeling is 1 januari 2019.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34829
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
17 nov 2017
Samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland

Dit wetsvoorstel strekt tot samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Zederik (provincie Zuid-Holland) en Vianen (provincie Utrecht) tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Deze gemeente zal circa 54.000 inwoners tellen, een oppervlakte hebben van ruim 150 km2 en in de provincie Utrecht komen te liggen. De beoogde datum van herindeling is 1 januari 2019.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34824
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
17 nov 2017
Samenvoeging van de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum

Dit wetsvoorstel betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum tot de nieuwe gemeente Het Hogeland. Deze gemeente zal circa 48.350 inwoners tellen en een oppervlakte hebben van ruim 907 km2, waarvan ruim 420 km2 (buiten)water. De beoogde datum van herindeling is 1 januari 2019.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34828
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
15 nov 2017
Aanpassing van het verbod op de toepassing van implantaten die niet zijn voorzien van een geüniformeerde barcode

Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van het voorstel van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de totstandkoming van het implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van cliënten is er een amendement ingediend. Het amendement bevat een verbod om een implantaat toe te passen bij een patiënt indien dat implantaat geen "geüniformeerde identificatiecode" draagt. Naar aanleiding hiervan heeft de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het amendement ontraden om redenen van uitvoerbaarheid en vanwege strijd met Europees recht. Gelukkig kan ook op andere wijze aan de intentie tegemoet gekomen worden, o.a. als gevolg van nieuwe ontwikkelingen. Het nu voorliggende wetsvoorstel heeft daarom tot doel om het amendement in al zijn onderdelen te laten vervallen zodat het wetsvoorstel over het implantatenregister uitvoerbaar wordt en in overeenstemming wordt gebracht met Europees recht.

B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg
34822
Indiener B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
10 nov 2017
Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Regels ter uitvoering van Richtlijn 2016/943/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (PbEU 2016, L157) (Wet bescherming bedrijfsgeheimen)

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
34821
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
+ 1 andere

vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
03 nov 2017
Gefaseerde afschaffing van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld

Dit wetsvoorstel regelt de gefaseerde afschaffing per 1 januari 2019 van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (regeling Hillen of Hillen-aftrek) in de inkomstenbelasting.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
34819
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

vaste commissie voor Financiën
27 okt 2017
Initiatiefvoorstel Öztürk. Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT

Voorstel van wet van het lid Öztürk tot wijziging van de Wet normering topinkomens (WNT) in verband met de uitbreiding van de reikwijdte naar werknemers (Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT)
De initiatiefnemer beoogt met dit wetsvoorstel ook de bezoldiging van werknemers binnen de (semi)publieke sector te normeren.

S. Öztürk
Tweede Kamerlid
34818
Indiener S. Öztürk
Tweede Kamerlid

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
25 okt 2017
Risicobeheersing binnen de Bloedvoorzieningsorganisatie

Om de risico’s voor de bloedvoorziening door de uitvoering van niet-wettelijke activiteiten door de Bloedvoorzieningsorganisatie (i.e. Stichting Sanquin Bloedvoorziening) te beperken wordt voorgesteld dat de Bloedvoorzieningsorganisatie slechts beperkt niet-wettelijke activiteiten mag uitvoeren. Een juridische scheiding van de wettelijke taken en de niet-wettelijke activiteiten kan zorgen voor een betere beheersing van de bedrijfsrisico’s.

E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34815
Indiener E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
23 okt 2017
Regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie

Het wetsvoorstel beoogt de huidige onderwijswetgeving aan te passen zodat de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten (vsv) structureel wordt geborgd en verbreed naar jongeren voor wie het halen van een startkwalificatie (tijdelijk) niet haalbaar is. Alle jongeren van 12 tot 23 jaar zonder een diploma op het niveau van havo, vwo of mbo-niveau-2 en hoger worden optimaal ondersteund in het vinden van een passende plek dankzij een sluitend regionaal vangnet van partijen uit onderwijs, gemeenten, zorg en arbeid.

M. Bussemaker
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
34812
Indiener M. Bussemaker
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
23 okt 2017
Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten (PSD 2)

De Europese richtlijn PSD II (Payment Services Directive II, 2015/2366/EU ) wordt met dit voorstel in Nederland geïmplementeerd. PSD2 stelt onder meer regels over vergunningverlening aan betaalinstellingen en regelt de maximale hoogte van interbancaire vergoedingen. PSD 2 zorgt er voor dat niet alleen banken via hun internet-toepassing betalingen kunnen doen in opdracht van een rekeninghouder, maar dat ook nieuwe financiële dienstverleners die mogelijkheid krijgen. Door PSD2 krijgen naast de bank en de rekeninghouder ook derde partijen (account information service providers of AISP’s) toegang tot rekeninginformatie – als de rekeninghouder hier toestemming voor geeft – en kunnen ze die rekeninginformatie gebruiken. De Europese standaarden die dit alles regelen moeten nog worden vastgesteld.

J.R.V.A. Dijsselbloem
minister van Financiën
34813
Indiener J.R.V.A. Dijsselbloem
minister van Financiën
+ 1 andere

vaste commissie voor Financiën
23 okt 2017
Wijziging van de Wet op de dierproeven (redactionele wijzigingen ter precisering van enkele onderdelen van de wet)

Met dit voorstel van wet worden enkele bepalingen van de Wet op de dierproeven (Wod) gepreciseerd. Het betreft bepalingen waarmee de Europese dierproevenrichtlijn in Nederlandse wetgeving wordt omgezet. De wijzigingen zijn technisch van aard.

H.G.J. Kamp
minister van Economische Zaken
34814
Indiener H.G.J. Kamp
minister van Economische Zaken

vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
12 okt 2017
Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

Dit wetsvoorstel regelt de toepassing van de Europese Vierde anti-witwasrichtlijn ((EU) 2015/849) in Nederland.

J.R.V.A. Dijsselbloem
minister van Financiën
34808
Indiener J.R.V.A. Dijsselbloem
minister van Financiën
+ 1 andere

vaste commissie voor Financiën
12 okt 2017
Verruiming van de bevoegdheid van de gemeenteraad en Provinciale Staten om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden

Dit wetsvoorstel strekt ertoe de bevoegdheid van de raad inzake het verlenen van ontheffing van het vereiste van ingezetenschap van wethouders te verruimen. In plaats van de huidige ontheffingssystematiek die een verplicht tijdelijk karakter kent, wordt voorgesteld de raad een ongeclausuleerde bevoegdheid toe te kennen inzake het verlenen van ontheffing. Dat betekent dat de raad bevoegd is naar eigen inzicht in ontheffing van het vereiste van ingezetenschap van wethouders te voorzien.

R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34807
Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
12 okt 2017
Veiligehavenbeginselen

Het voorstel wijzigt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) om deze in overeenstemming te brengen met de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak Schrems. Met het voorstel wordt voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een zelfstandige rechtsgang gecreëerd om een klacht inzake de ongeldigheid van een toereikendheidsbesluit van de Europese Commissie aan de rechter voor te leggen.

S.A. Blok
minister van Veiligheid en Justitie
34809
Indiener S.A. Blok
minister van Veiligheid en Justitie
+ 1 andere

vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
12 okt 2017
Kwaliteitsfonds notariaat

Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met het inrichten van een fonds voor niet verhaalbare noodzakelijke kosten voor de continuïteit en kwaliteit van protocollen en voor de vergoeding van de kosten voor toezicht en tuchtrechtspraak

S.A. Blok
minister van Veiligheid en Justitie
34810
Indiener S.A. Blok
minister van Veiligheid en Justitie

vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
12 okt 2017
Samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen

Dit wetsvoorstel strekt tot samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen tot de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. Deze gemeente zal circa 85.700 inwoners tellen en een oppervlakte hebben van ongeveer 324 km2. De beoogde datum van herindeling is 1 januari 2019.

R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34806
Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
12 okt 2017
Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer

Dit wetsvoorstel strekt tot samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer tot de nieuwe gemeente Groningen. Deze gemeente zal circa 230.000 inwoners tellen en een oppervlakte hebben van bijna 200 km2. De beoogde datum van herindeling is 1 januari 2019.

R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34805
Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Filters wissen