Wetsvoorstellen

Hieronder staan aanhangige wetsvoorstellen. Dit zijn nieuwe wetsvoorstellen, ingediend door de regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer. Onder de knop "aanhangig" staan ook de afgedane wetsvoorstellen.

Deze pagina is een bètaversie. Uw reactie stellen we op prijs.

15 nov 2017
Wijziging van het wetsvoorstel in verband met de instelling van het implantatenregister houdende aanpassing van het verbod op de toepassing van implantaten die niet voorzien zijn van een geüniformeerde barcode

...

B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg
34822
Indiener B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
10 nov 2017
Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Regels ter uitvoering van Richtlijn 2016/943/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (PbEU 2016, L157) (Wet bescherming bedrijfsgeheimen)

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
34821
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
+ 1 andere

vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
03 nov 2017
Gefaseerde afschaffing van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld

Dit wetsvoorstel regelt de gefaseerde afschaffing per 1 januari 2019 van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (regeling Hillen of Hillen-aftrek) in de inkomstenbelasting.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
34819
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

vaste commissie voor Financiën
27 okt 2017
Initiatiefvoorstel Öztürk. Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT

Voorstel van wet van het lid Öztürk tot wijziging van de Wet normering topinkomens (WNT) in verband met de uitbreiding van de reikwijdte naar werknemers (Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT)
De initiatiefnemer beoogt met dit wetsvoorstel ook de bezoldiging van werknemers binnen de (semi)publieke sector te normeren.

S. Öztürk
Tweede Kamerlid
34818
Indiener S. Öztürk
Tweede Kamerlid

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
25 okt 2017
Risicobeheersing binnen de Bloedvoorzieningsorganisatie

Om de risico’s voor de bloedvoorziening door de uitvoering van niet-wettelijke activiteiten door de Bloedvoorzieningsorganisatie (i.e. Stichting Sanquin Bloedvoorziening) te beperken wordt voorgesteld dat de Bloedvoorzieningsorganisatie slechts beperkt niet-wettelijke activiteiten mag uitvoeren. Een juridische scheiding van de wettelijke taken en de niet-wettelijke activiteiten kan zorgen voor een betere beheersing van de bedrijfsrisico’s.

E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34815
Indiener E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
23 okt 2017
Regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie

Het wetsvoorstel beoogt de huidige onderwijswetgeving aan te passen zodat de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten (vsv) structureel wordt geborgd en verbreed naar jongeren voor wie het halen van een startkwalificatie (tijdelijk) niet haalbaar is. Alle jongeren van 12 tot 23 jaar zonder een diploma op het niveau van havo, vwo of mbo-niveau-2 en hoger worden optimaal ondersteund in het vinden van een passende plek dankzij een sluitend regionaal vangnet van partijen uit onderwijs, gemeenten, zorg en arbeid.

M. Bussemaker
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
34812
Indiener M. Bussemaker
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
23 okt 2017
Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten (PSD 2)

De Europese richtlijn PSD II (Payment Services Directive II, 2015/2366/EU ) wordt met dit voorstel in Nederland geïmplementeerd. PSD2 stelt onder meer regels over vergunningverlening aan betaalinstellingen en regelt de maximale hoogte van interbancaire vergoedingen. PSD 2 zorgt er voor dat niet alleen banken via hun internet-toepassing betalingen kunnen doen in opdracht van een rekeninghouder, maar dat ook nieuwe financiële dienstverleners die mogelijkheid krijgen. Door PSD2 krijgen naast de bank en de rekeninghouder ook derde partijen (account information service providers of AISP’s) toegang tot rekeninginformatie – als de rekeninghouder hier toestemming voor geeft – en kunnen ze die rekeninginformatie gebruiken. De Europese standaarden die dit alles regelen moeten nog worden vastgesteld.

J.R.V.A. Dijsselbloem
minister van Financiën
34813
Indiener J.R.V.A. Dijsselbloem
minister van Financiën
+ 1 andere

vaste commissie voor Financiën
23 okt 2017
Wijziging van de Wet op de dierproeven (redactionele wijzigingen ter precisering van enkele onderdelen van de wet)

Met dit voorstel van wet worden enkele bepalingen van de Wet op de dierproeven (Wod) gepreciseerd. Het betreft bepalingen waarmee de Europese dierproevenrichtlijn in Nederlandse wetgeving wordt omgezet. De wijzigingen zijn technisch van aard.

H.G.J. Kamp
minister van Economische Zaken
34814
Indiener H.G.J. Kamp
minister van Economische Zaken

vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
12 okt 2017
Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

Dit wetsvoorstel regelt de toepassing van de Europese Vierde anti-witwasrichtlijn ((EU) 2015/849) in Nederland.

J.R.V.A. Dijsselbloem
minister van Financiën
34808
Indiener J.R.V.A. Dijsselbloem
minister van Financiën
+ 1 andere

vaste commissie voor Financiën
12 okt 2017
Verruiming van de bevoegdheid van de gemeenteraad en Provinciale Staten om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden

Dit wetsvoorstel strekt ertoe de bevoegdheid van de raad inzake het verlenen van ontheffing van het vereiste van ingezetenschap van wethouders te verruimen. In plaats van de huidige ontheffingssystematiek die een verplicht tijdelijk karakter kent, wordt voorgesteld de raad een ongeclausuleerde bevoegdheid toe te kennen inzake het verlenen van ontheffing. Dat betekent dat de raad bevoegd is naar eigen inzicht in ontheffing van het vereiste van ingezetenschap van wethouders te voorzien.

R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34807
Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
12 okt 2017
Veiligehavenbeginselen

Het voorstel wijzigt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) om deze in overeenstemming te brengen met de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak Schrems. Met het voorstel wordt voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een zelfstandige rechtsgang gecreëerd om een klacht inzake de ongeldigheid van een toereikendheidsbesluit van de Europese Commissie aan de rechter voor te leggen.

S.A. Blok
minister van Veiligheid en Justitie
34809
Indiener S.A. Blok
minister van Veiligheid en Justitie
+ 1 andere

vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
12 okt 2017
Kwaliteitsfonds notariaat

Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met het inrichten van een fonds voor niet verhaalbare noodzakelijke kosten voor de continuïteit en kwaliteit van protocollen en voor de vergoeding van de kosten voor toezicht en tuchtrechtspraak

S.A. Blok
minister van Veiligheid en Justitie
34810
Indiener S.A. Blok
minister van Veiligheid en Justitie

vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
12 okt 2017
Samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen

Dit wetsvoorstel strekt tot samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen tot de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. Deze gemeente zal circa 85.700 inwoners tellen en een oppervlakte hebben van ongeveer 324 km2. De beoogde datum van herindeling is 1 januari 2019.

R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34806
Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
12 okt 2017
Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer

Dit wetsvoorstel strekt tot samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer tot de nieuwe gemeente Groningen. Deze gemeente zal circa 230.000 inwoners tellen en een oppervlakte hebben van bijna 200 km2. De beoogde datum van herindeling is 1 januari 2019.

R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34805
Indiener R.H.A. Plasterk
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
07 okt 2017
Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de implementatie van richtlijn luchthavengelden voor overige luchthavens

Bij de eerdere implementatie van de Europese richtlijn luchthavengelden is dit voor de andere luchthavens dan Schiphol op onderdelen niet volledig gebeurd. Met dit wetsvoorstel wordt dit hersteld. De richtlijn luchthavengelden biedt een gemeenschappelijk kader voor de tarieven die luchthavens in rekening brengen bij de luchtvaartmaatschappijen. Daarmee worden de toepassing van o.a. de basisbeginselen van non-discriminatie en transparantie gewaarborgd voor de vaststelling van luchthaventarieven op Europese luchthavens. De richtlijn is van toepassing op luchthavens die jaarlijks meer dan vijf miljoen passagiersbewegingen tellen, alsmede op de luchthaven met de meeste passagiersbewegingen in elke lidstaat. Tot nu toe is de richtlijn in Nederland uitsluitend van toepassing op Schiphol, maar naar verwachting zal dit binnen afzienbare tijd ook gebeuren voor luchthaven Eindhoven.

S.A.M. Dijksma
staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
34802
Indiener S.A.M. Dijksma
staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
07 okt 2017
Wet fuserende bedrijfstakpensioenfondsen

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat fuserende bedrijfstakpensioenfondsen onder voorwaarden tijdelijk gescheiden vermogens aan kunnen houden (ringfencing). Dit wordt wenselijk geacht omdat verschillen in dekkingsgraden tussen bedrijfstakpensioenfondsen een fusie kunnen belemmeren. Fusies kunnen helpen om de schaalproblemen waarmee veel pensioenfondsen kampen op te lossen.

J. Klijnsma
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
34801
Indiener J. Klijnsma
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
07 okt 2017
Uitvoeringswet verordening overlegging openbare documenten

Het voorstel heeft tot doel de aanvaarding van bepaalde openbare akten in andere EU-lidstaten te vereenvoudigen door afschaffing van de vereisten van legalisatie en apostillering. De verordening heeft ook meertalige modelformulieren vastgesteld die als vertaalhulp worden gehecht aan bepaalde openbare documenten. Het voorstel voorziet ten slotte in samenwerking op basis van het in 2012 ingestelde informatiesysteem interne markt (IMI) om de echtheid van openbare akten die tussen lidstaten worden gebruikt, te waarborgen.

S.A. Blok
minister van Veiligheid en Justitie
34803
Indiener S.A. Blok
minister van Veiligheid en Justitie

vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
03 okt 2017
Gebruiksbeperking frequentieruimte en digitale radio-omroep

In het belang van een integraal beleid voor de commerciële radio is het wenselijk de gebruiksbeperkingen voor de FM en digitale radio-omroep in één wettelijk kader te regelen. Voorts is het wenselijk om een mogelijkheid tot het opleggen van een gebruiksbeperking voor frequentieruimte te regelen ten einde een optimale mededinging in de markt te bevorderen.

H.G.J. Kamp
minister van Economische Zaken
34799
Indiener H.G.J. Kamp
minister van Economische Zaken

vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
03 okt 2017
Goedkeuring opzegging Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime

Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 maart 1978 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime

S.A. Blok
minister van Veiligheid en Justitie
34798
Indiener S.A. Blok
minister van Veiligheid en Justitie
+ 1 andere

vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
03 okt 2017
Wijziging handel in goederen die gebruikt worden voor de doodstraf, foltering of andere onmenselijke of onterende behandeling

Wijziging van de Wet strategische diensten in verband met Verordening (EU) nr. 2016/2134 van het Europees Parlement en de Raad van 23 november 2016 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1236/2005 van de Raad met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing

E.M.J. Ploumen
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
34800
Indiener E.M.J. Ploumen
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
03 okt 2017
Fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie jeugdzorg (IJZ)

Met dit wetsvoorstel wordt beoogd te voorzien in de wijziging van diverse wetten voor zover dat noodzakelijk is in verband met de voorgenomen fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie jeugdzorg (IJZ) tot de nieuwe Inspectie gezondheidszorg en jeugd (IGJ).

E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34797
Indiener E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
26 sep 2017
Implementatie wijzigingen Maritiem Arbeidsverdrag 2006

Het onderhavige wetsvoorstel strekt tot implementatie van de op 11 juni 2014, tijdens de 103de zitting van de Internationale Arbeidsconferentie goedgekeurde wijzigingen van norm A2.5 (repatriëring) en A4.2 (aansprakelijkheid van de reder) van het op 20 augustus 2013 in werking getreden Maritiem Arbeidsverdrag (Trb. 2007, 93). Nederland heeft dit verdrag geratificeerd (Stb. 2011, nr. 393).

L.F. Asscher
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
34794
Indiener L.F. Asscher
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ 2 anderen

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
26 sep 2017
Uitvoeringswet Verordening huwelijksvermogensstelsels en Verordening vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde partnerschappen

De verordeningen behelzen regels van internationaal privaatrecht en bepalen welke rechter zich over het vermogen van echtgenoten en partners mag uitlaten (internationale bevoegdheid), het recht van welke staat het vermogen van de echtgenoten of partners beheerst (conflictenrecht) en de vraag of een beslissing uit de ene lidstaat in de andere lidstaat wordt erkend en ten uitvoer kan worden gelegd (erkenning en executie).

S.A. Blok
minister van Veiligheid en Justitie
34795
Indiener S.A. Blok
minister van Veiligheid en Justitie

vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
19 sep 2017
Begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2018

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

E.M.J. Ploumen
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
34775-XVII
Indiener E.M.J. Ploumen
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
19 sep 2017
Begroting van het ministerie van Defensie 2018

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Defensie.

J.A. Hennis-Plasschaert
minister van Defensie
34775-X
Indiener J.A. Hennis-Plasschaert
minister van Defensie

vaste commissie voor Defensie
Filters wissen