Wetsvoorstellen

Hieronder staan de wetsvoorstellen die aanhangig zijn bij de Tweede Kamer. Dit betekent dat de Tweede Kamer ze mogelijk gaat behandelen. De wetsvoorstellen zijn ingediend door de regering of een Kamerlid. Onder de knop "aanhangig" staan ook de afgedane wetsvoorstellen. Per wetsvoorstel kunt u zien: de fase, de bijbehorende commissie, de indieners, het type wetsvoorstel en de datum van indienen. Ook kunt u de bijbehorende Kameractiviteiten, documenten en debatfragmenten bekijken.

09 jan 2018
Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven

Dit wetsvoorstel vormt een omzetting van de PNR-richtlijn (PNR: Passenger Name Record) over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers. Het regelt voor Nederland:
- de verplichting van luchtvaartmaatschappijen om passagiersgegevens te verstrekken aan de Nederlandse passagiersinformatie-eenheid (Pi-NL),
- de instelling en de taken van de Pi-NL,
- de gegevensverwerking door de Pi-NL,
- de aanwijzing van de instanties die bevoegd zijn passagiersgegevens of de verwerking ervan te verzoeken en te ontvangen,
- de uitwisseling van gegevens met de passagiersinformatie-eenheden van de andere lidstaten en met Europol,
- de doorgifte aan derde landen,
- de bewaartermijnen,
- de gegevensbescherming, waarbij voor de Pi-NL een functionaris voor gegevensbescherming moet worden benoemd.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
34861
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
21 dec 2017
Verzamelwet EZK en LNV 20..

Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Verzamelwet EZK en LNV 20..)

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
34860
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
+ 1 andere

vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
20 dec 2017
Intrekking van de Wet raadgevend referendum

In het regeerakkoord is afgesproken het nationaal raadgevend referendum af te schaffen. Het instrument, dat geïntroduceerd werd als opmaat naar een correctief bindend referendum, heeft als tussenstap niet gebracht wat er van werd verwacht en kan tot vervreemding van de kiezer leiden. Het kabinet heeft besloten een pas op de plaats te maken en de Wet raadgevend referendum in te trekken. In de Intrekkingswet is een bepaling opgenomen dat deze niet referendabel is.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34854
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
20 dec 2017
Wijzigingswet Financiële markten 2018

Deze Wijzigingswet regelt de volgende veranderingen:
1. De Autoriteit financiële markten (AFM) mag voortaan informatie doorgeven aan de Autoriteit consument en markt (ACM), Nederlandse Zorgautoriteit, de Belastingdienst/FIOD en de Kansspelautoriteit
2. Het wordt onmogelijk om beslag te leggen op geld of bezittingen van een bank als die bij De Nederlandsche Bank (DNB) zijn ondergebracht voor de afwikkeling van betalingen.
3. De beslissing over het wel of niet verlenen van een bankvergunning mag 26 weken duren in plaats van 13 weken, wat nu de regel is.
4. De Autoriteit financiële markten (AFM) controleert straks via het burgerservicenummer of zelfstandige financiële adviseurs de juiste diploma's en certificaten hebben.
5. Het plan om rechtspraak over bankrecht en effectenrecht in Amsterdam te concentreren vervalt.
6. De AFM en DNB moeten vertrouwelijke informatie uitwisselen met Justitie over bedrijven, hun bestuurders en aandeelhouders.
7. De organisatie van het toezicht op accountants door de Accountantskamer wordt aangepast.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
34859
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

vaste commissie voor Financiën
20 dec 2017
Wijziging Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 en Zorgverzekeringswet

Dit wetsvoorstel bevat twee wijzigingen. Voor een goede uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo 2015 moeten gemeenten samenwerken als dat nodig is. Als dat onvoldoende gebeurt kan het kan dit ook na 1 januari 2018 worden verplicht. De tweede wijziging heeft als doel de lasten van de administratieve handelingen te verminderen. Daarnaast bevat dit wetsvoorstel een bepaling die wordt opgenomen in de Zorgwet. Op grond hiervan mag het Zorginstituut Nederland werkzaamheden voor derden verrichten met goedkeuring van de Minister voor Medische Zorg en Sport.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34857
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 2 anderen

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
20 dec 2017
Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018

In 1996 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) in werking getreden. Door deze wet hebben cliënten meer mogelijkheden gekregen om besluiten van (het bestuur van) een zorginstelling te beïnvloeden. Deze wetswijziging beoogt de medezeggenschap te verbeteren door een aantal belemmeringen waar cliëntenraden in hun werk tegenaan lopen, aan te pakken.

B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg
34858
Indiener B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg
+ 1 andere

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
19 dec 2017
Goedkeuring van het Multilateraal Verdrag voor aanpassing van belastingverdragen

Dit verdrag maakt het mogelijk om belastingverdragen tussen landen aan te passen, zonder dat er nieuwe onderhandelingen nodig zijn. Dat kan omdat de regels in het Multilateraal Verdrag voorrang hebben op bepalingen in de belastingverdragen. Het Multilateraal Verdrag is ontstaan in een project tegen belastingontwijking van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), het BEPS-project (base erosion and profit shifting, ofwel winstverschuiving en uitholling van belastinggrondslagen).
Landen moeten hun belastingverdragen aanmelden bij de OESO en mogen een voorbehoud maken bij sommige regels. Nederland en Curaçao doen mee aan het verdrag, maar hebben op enkele punten een voorlopig voorbehoud gemaakt. Nederland heeft verder niet al zijn belastingverdragen aangemeld bij de OESO. De verdragen waarover nog onderhandeld wordt blijven er voorlopig buiten.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
34853-(R2096)
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën
+ 1 andere

vaste commissie voor Financiën
18 dec 2017
Herstel van een aantal gebreken van ondergeschikte aard in diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Herstel van een aantal gebreken van ondergeschikte aard in diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Reparatiewet BZK 20XX)

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34852
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
13 dec 2017
Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Het doel van dit wetsvoorstel is om daar waar dat nodig is nationale regels vast te stellen om de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) uit te voeren. En om de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in te trekken.

S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
34851
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
+ 2 anderen

vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
07 dec 2017
Wijziging van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën vanwege de uitvoering van verschillende Europese verordeningen

Europese verordeningen stellen al geruime tijd regels over het toezicht op de (internationale) handel in drugsprecursoren. Drugsprecursoren zijn grondstoffen die niet alleen kunnen worden gebruikt voor de vervaardiging van legale chemische producten, maar die ook kunnen worden misbruikt voor de illegale productie van drugs. Het onderhavige wetsvoorstel wijzigt de Wet voorkoming misbruik chemicaliën (Wvmc) naar aanleiding van de wijzigingen in de verordeningen. Het gaat hier met name om de invoering van een meer uitgebreide registratieplicht

B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg
34848
Indiener B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
04 dec 2017
Wet uitvoering Verordening effectenfinancieringstransacties

Door dit wetsvoorstel veranderen twee bepalingen in de Wet financieel toezicht (Wft). De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten krijgen het recht om leidinggevenden in de financiële sector, maar ook daarbuiten, tijdelijk een beroepsverbod op te leggen. Dat recht voor de toezichthouders is in de EU-Verordening effectenfinancieringstransacties (de SFTR) voorgeschreven. Vergelijkbare voorschriften in toekomstige Verordeningen van de Europese Unie zijn met deze verandering ook in de Nederlandse financiële wetgeving opgenomen. Het is voortaan voldoende als de minister hierover een besluit (een algemene maatregel van bestuur) neemt. De andere verandering zorgt ervoor dat effectenfinancieringstransacties niet zonder meer ongeldig zijn ('nietig') als de Verordening is overtreden.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
34847
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

vaste commissie voor Financiën
30 nov 2017
Wet hoge minimumstraffen

Initiatiefnemer Markuszower (PVV) stelt voor om voor bepaalde gewelds- en zedendelicten hoge minimumstraffen in te voeren en de misdrijven waarbij levenslang kan worden opgelegd uit te breiden.

G. Markuszower
Tweede Kamerlid
34846
Indiener G. Markuszower
Tweede Kamerlid

vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
27 nov 2017
Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars

Dit wetsvoorstel regelt de taken en de bevoegdheden die De Nederlandsche Bank (DNB) heeft als een verzekeraar in Nederland in financiële problemen raakt.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
34842
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën
+ 1 andere

vaste commissie voor Financiën
23 nov 2017
Initiatiefvoorstel-Gijs van Dijk, Özdil en Van Kent. Gelijkstelling arbeidsvoorwaarden payrollwerknemers en werknemers in loondienst

Door middel van een wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) worden payrollbedrijven verplicht de arbeidsvoorwaarden te hanteren die voor vaste werknemers gelden. De indieners willen zo werknemers die via een payroll-constructie werken de zekerheid geven dat zij hetzelfde loon en dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als hun collega’s met een normaal contract. Bij payrolling worden werknemers ingehuurd via een extern bedrijf.

G.J. (Gijs) van Dijk
Tweede Kamerlid
34837
Indiener G.J. (Gijs) van Dijk
Tweede Kamerlid
+ 2 anderen

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
22 nov 2017
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met mogelijk maken van experimenten met geautomatiseerde systemen in motorrijtuigen

Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat vergunning verleend voor experimenten voor het testen van geautomatiseerde systemen in motorrijtuigen waarin zich geen bestuurder bevindt, de zogenaamde 'zelfrijdende auto’s'.
Aan zo’n vergunning kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden om het experiment op een verantwoorde wijze uit te voeren.
Geautomatiseerde systemen zullen steeds meer taken van de bestuurder overnemen. Deze ontwikkeling zal moeten worden bekeken in relatie tot de veiligheid van de inzittenden van het motorrijtuig maar ook in relatie tot de overige verkeersdeelnemers. Om hier inzicht in te krijgen zijn deze experimenten met geautomatiseerde systemen in motorrijtuigen noodzakelijk.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
34838
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
21 nov 2017
Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen

Met dit wetsvoorstel worden een aantal Nederlandse wetten aangepast, zodat ze overeenstemmen met de bepalingen uit het voorstel voor de Rijkswet nationaliteit zeeschepen. Die aanpassingen zijn nodig om die nieuwe Rijkswet in werking te kunnen laten treden. In de Rijkswet nationaliteit zeeschepen zijn regels opgenomen voor de inschrijving van een schip in een vlagregister van één van de landen van het Koninkrijk, het verlenen van de nationaliteit van het Koninkrijk der Nederlanden aan zeeschepen en de afgifte van zeebrieven. Hierbij wordt de bestaande (verouderde en versnipperde) regelgeving op het gebied van de nationaliteit van zeeschepen vervangen door een nieuw stelsel.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
34836
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
17 nov 2017
Samenvoeging van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen

Dit wetsvoorstel betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen tot de nieuwe gemeente West Betuwe. Deze gemeente zal circa 50.000 inwoners tellen en een oppervlakte hebben van 230 km2. De beoogde datum van herindeling is 1 januari 2019.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34833
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
17 nov 2017
Samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout

Dit wetsvoorstel betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout. De beoogde samenvoeging gaat uit van de bestaande grenzen van de betrokken gemeenten, die een gebied van 75 km2 omvatten. De nieuwe gemeente zal ongeveer 42.000 inwoners tellen en Noordwijk gaan heten.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34832
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
17 nov 2017
Samenvoeging van de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen

Dit wetsvoorstel betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen tot de nieuwe gemeente Beekdaelen. Deze gemeente zal circa 36.000 inwoners tellen en een oppervlakte hebben van 78,5 km2. De beoogde datum van herindeling is 1 januari 2019.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34826
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
17 nov 2017
Samenvoeging van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland en Nieuwkruislan

Dit wetsvoorstel betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland en Nieuwkruisland (Kollumerland c.a.). De beoogde samenvoeging gaat uit van de bestaande grenzen van de betrokken gemeenten, die een gebied van 516,47 km2 omvatten. De nieuw te vormen gemeente zal ongeveer 45.000 inwoners tellen en Noardeast-Fryslân gaan heten.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34831
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
17 nov 2017
Samenvoeging van de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer

Dit wetsvoorstel betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer tot de nieuwe gemeente Haarlemmermeer. De nieuwe gemeente zal circa 150.000 inwoners tellen en een oppervlakte hebben van 206 km2. De beoogde datum van herindeling is 1 januari 2019.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34827
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
17 nov 2017
Samenvoeging van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard

Dit wetsvoorstel betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard tot de nieuwe gemeente Molenlanden. De nieuwe gemeente zal circa 43.500 inwoners tellen en een oppervlakte hebben van ruim 190 km2. De beoogde datum van herindeling is 1 januari 2019.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34830
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
17 nov 2017
Samenvoeging van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en een deel van het grondgebied van de gemeente Winsum

Dit wetsvoorstel betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn tot de nieuwe gemeente Westerkwartier. De nieuwe gemeente zal ruim 62.000 inwoners tellen en een oppervlakte hebben van 369 km2. De beoogde datum van herindeling is 1 januari 2019.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34829
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
17 nov 2017
Samenvoeging van de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum

Dit wetsvoorstel betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum tot de nieuwe gemeente Het Hogeland. Deze gemeente zal circa 48.350 inwoners tellen en een oppervlakte hebben van ruim 907 km2, waarvan ruim 420 km2 (buiten)water. De beoogde datum van herindeling is 1 januari 2019.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34828
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
17 nov 2017
Samenvoeging van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem

Dit wetsvoorstel betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem in de provincie Noord-Brabant. De beoogde samenvoeging gaat uit van de bestaande grenzen van de betrokken gemeenten, die een gebied van 226,63 km2 omvatten. De nieuw te vormen gemeente zal ongeveer 54.000 inwoners tellen en Altena gaan heten.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34825
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Filters wissen