Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (192)

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Wilt u meer weten over welke stappen er nodig zijn om een wet te maken en welke rol de Tweede Kamer daarbij speelt? Dan kunt u hier meer lezen.

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van het erkenningenstelsel, het verbeteren van de handhaafbaarheid en enkele andere wijzigingen van technische aard

Het huidige erkenningenstelsel, waarin de Dienst Wegverkeer (RDW) bevoegd is om bedrijven of personen te erkennen die als gevolg daarvan bevoegd zijn bepaalde publieke taken uit te voeren, is toe aan modernisering. Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de verschillende losse erkenningsregelingen uit de Wvw 1994 te vervangen door één basiserkenning met daaronder de verschillende specifieke erkenningen.

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36164

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Opiumwet in verband met het toevoegen van een derde lijst met als doel het tegengaan van de productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen en enkele andere wijzigingen

Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de Opiumwet te wijzigen door aan de bestaande lijsten I en II een lijst IA toe te voegen. Deze lijst IA bevat een aantal stofgroepen waarvan de chemische structuur is afgeleid van meerdere substanties met een psychoactieve werking die op lijst I van de Opiumwet staan vermeld. Het gaat om substanties en de preparaten daarvan die vergelijkbare psychoactieve effecten teweegbrengen, dan wel beogen teweeg te brengen, als de bekende drugs, zoals MDMA, THC (de psychoactieve stof in cannabis) en heroïne.

Indiener E.J. Kuipers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36159

Indiener E.J. Kuipers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wetsvoorstellen

Initiatiefwetsvoorstel van het lid Leijten over een bindend correctief referendum

De invoering van een bindend correctief referendum is in Nederland al jaren onderwerp van discussie. De Staatscommissie Parlementair Stelsel deed in 2018 aanbevelingen voor de voorwaarden rondom invoering van een referendum. Sommige van deze voorwaarden horen in de Grondwet thuis, zoals de onderwerpen waar wel of geen referendum over georganiseerd kan worden of dat een uitkomstdrempel moet worden vastgesteld. Het lid Leijten neemt met dit initiatiefswetsvoorstel het initiatief voor een uitvoeringswet. Het advies van de Staatscommissie wordt hierbij als uitgangspunt genomen. De procedurele uitwerking van de voorwaarden rondom invoering van een referendum zou in een uitvoeringswet weergegeven moeten worden en niet in de Grondwet. Op 5 juli 2022 was er geen meerderheid voor het initiatiefswetsvoorstel van het lid Leijten over het invoeren van een referendum (zie wetsvoorstel 35729).

Indiener R.M. Leijten
Tweede Kamerlid

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36160

Indiener R.M. Leijten
Tweede Kamerlid

Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Wet raadgevend referendum naar Zwitsers model

Dit initiatiefswetsvoorstel van de leden Baudet en Van Houwelingen introduceert een facultatief initiërend referendum in Nederland. Doel van dit wetsvoorstel is het mogelijk maken van referenda over door burgers zelf te bepalen onderwerpen. Hierbij is de huidige Zwitserse wetgeving en praktijk een inspiratiebron.

Indiener T.H.P. Baudet
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36161

Indiener T.H.P. Baudet
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Uitvoeringswet EU-verordeningen grenzen en veiligheid

Dit wetsvoorstel geeft uitvoering aan een aantal EU-verordeningen op het terrein van grenzen en veiligheid. De verordeningen passen bij de plannen en ambities van het kabinet zoals verwoord in het coalitieakkoord op het terrein van migratie, veiligheid en digitalisering. De ontwikkeling van deze verordeningen is in 2016 in gang gezet door de mededeling van de Europese Commissie van 6 april 2016 getiteld: 'Krachtigere en slimmere informatiesystemen voor grenzen en veiligheid' waarin werd benadrukt dat de Unie haar informatiesystemen, gegevensarchitectuur en informatie-uitwisseling op het gebied van grensbeheer, rechtshandhaving en terrorismebestrijding moet versterken en verbeteren, en dat de interoperabiliteit van informatiesystemen moet worden bevorderd.

Indiener E. van der Burg
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
Eric van der Burg
36158

Indiener E. van der Burg
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting ((EU) 2021/2101)

In dit wetsvoorstel wordt de Richtlijn (EU) 2021/2101 van 24 november 2021 gedeeltelijk uitgevoerd. Doel van deze richtlijn is het bevorderen van de transparantie van de betalingen van winstbelasting die multinationals wereldwijd verrichten. De richtlijn wil bereiken dat bedrijven zich verantwoordelijk gedragen op het terrein van de winstbelastingen en bijdragen aan de welvaart door hun eerlijke aandeel in de belasting te betalen daar waar zij activiteiten verrichten en de winst behalen.

Indiener F.M. Weerwind
minister voor Rechtsbescherming

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
Franc Weerwind, Minister voor Rechtsbescherming
36157

Indiener F.M. Weerwind
minister voor Rechtsbescherming

Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Zevende incidentele suppletoire begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor 2022

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze wijziging houdt verband met middelen ter bestrijding van corona (de aanschaf van nieuwe vaccins in voorbereiding op een najaarscampagne) en middelen die in het coalitieakkoord beschikbaar zijn gesteld voor standaardisatie van gegevensuitwisseling en werken aan uitvoering

Indiener E.J. Kuipers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36156

Indiener E.J. Kuipers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wetsvoorstellen

Wet herziening bedrag ineens

De inwerkingtreding van het onderdeel bedrag ineens van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen wordt met zes maanden uitgesteld naar juli 2023. Op grond van de wet hebben deelnemers aan een pensioenregeling de keuze tussen opname van een bedrag ineens (1) op de pensioeningangsdatum of (2) in februari volgend op het jaar waarin de deelnemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt (‘uitgesteld uitbetalingsmoment’). Met het uitstel wil het kabinet verzekeraars en pensioenfondsen meer tijd geven om belangstellenden goed te informeren.

Indiener C.J. Schouten
minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen
+ 1 andere

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
Schouten C.J. (CU)
Rij M.L.A. van (CDA)
36154

Indiener C.J. Schouten
minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen
+ 1 andere

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Wet wegvervoer goederen, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet op de economische delicten ter uitvoering van Verordening (EU) 2020/1055 (PbEU 2020, L 249)

Dit wetsvoorstel strekt tot uitvoering van Verordening (EU) 2020/1055 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2020. Deze verordening maakt deel uit van het Eerste EU-mobiliteitspakket. De belangrijkste wijzigingen van deze Verordening betreft o.m. de ondergrens van de vergunningplicht voor de communautaire vergunning, die voor goederenvervoer wordt verlaagd van 3,5 ton toelaatbare maximummassa naar 2,5 ton toelaatbare maximummassa. Daarbij staat het lidstaten vrij een strengere ondergrens voor de vergunningplicht te hanteren. Er is een heel kleine categorie voertuigen die een toelaatbare maximummassa heeft van meer dan 2,5 ton, maar een laadvermogen van 500 kg of minder. Deze voertuigen vallen als gevolg van de huidige wetgeving in Nederland onbedoeld buiten de vergunningsgrens voor een communautaire vergunning. Dit wetsvoorstel komt hieraan tegemoet. Verder worden in de verordening extra voorwaarden gesteld aan cabotage in het goederenvervoer, doordat vervoerders na afloop van de toegestane drie cabotageritten in zeven dagen voor een periode van vier dagen geen cabotagevervoer meer mogen verrichten in dezelfde lidstaat. Tenslotte bepaalt de verordening dat het voertuig, dat gebruikt is voor het internationaal transport, eens in de acht weken verplicht dient terug te keren naar één van de exploitatievestigingen van de onderneming in de EU-lidstaat van vestiging.

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36155

Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat

Wetsvoorstellen

Uitvoeringswet Betekeningsverordening ((EU) 2020/1784)

In dit wetsvoorstel wordt de betekeningsverordening (EU) 2020/1784 van 25 november 2020 uitgevoerd. De betekeningsverordening bevat procedures voor de grensoverschrijdende betekening en kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken. Doel van de herschikte betekeningsverordening is gerechtelijke procedures doeltreffender te maken en sneller te laten verlopen. Dit door de procedures voor de betekening en kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in de Europese Unie te vereenvoudigen en te stroomlijnen. De verzendende en ontvangende instanties in Nederland (de gerechtsdeurwaarders en de gerechten) zullen voor de elektronische communicatie moeten aansluiten op e-CODEX. Gelijktijdig is de bewijsverkrijgingsverordening herschikt (zie wetsvoorstel 36153). De bewijsverkrijgings- en betekeningsverordening worden op 1 juli 2022 van toepassing.

Indiener F.M. Weerwind
minister voor Rechtsbescherming

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
Franc Weerwind, Minister voor Rechtsbescherming
36152

Indiener F.M. Weerwind
minister voor Rechtsbescherming

Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Uitvoeringswet Bewijsverkrijgingsverordening ((EU) 2020/1783)

In dit wetsvoorstel wordt de bewijsverkrijgingsverordening (EU) 2020/1783 van 25 november 2020 uitgevoerd. De bewijsverkrijgingsverordening gaat over grensoverschrijdende samenwerking van gerechten van verschillende lidstaten, met als doel bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken. In de bewijsverkrijgingsverordening verlopen verzoeken en kennisgevingen langs elektronische weg. Verder wordt een beter, frequenter en sneller gebruik van de rechtstreekse bewijsverkrijging in een andere lidstaat bevorderd doordat getuigen in de regel via technologie voor communicatie op afstand worden verhoord. Daarnaast wil de bewijsverkrijgingsverordening grensoverschrijdende bewijsverkrijging door diplomaten en consulaire ambtenaren vergemakkelijken. Om de elektronische uitwisseling van verzoeken en kennisgevingen mogelijk te maken, zullen gerechten van de verschillende lidstaten moeten aansluiten op e-CODEX. Gelijktijdig is de betekeningsverordening herschikt (zie wetsvoorstel 36152). De bewijsverkrijgings- en betekeningsverordening worden op 1 juli 2022 van toepassing.

Indiener F.M. Weerwind
minister voor Rechtsbescherming

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
Franc Weerwind, Minister voor Rechtsbescherming
36153

Indiener F.M. Weerwind
minister voor Rechtsbescherming

Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Wet hersteloperatie toeslagen

Dit wetsvoorstel regelt de vergoedingen, de ondersteuning door gemeenten en het uitstel of kwijtschelding van schulden voor de burgers die verstrikt zijn geraakt in de toeslagenaffaire.

Indiener A. de Vries
staatssecretaris van Financiën
+ 3 anderen

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
Gennip C.E.G. van (CDA)
36151

Indiener A. de Vries
staatssecretaris van Financiën
+ 3 anderen

Financiën

Wetsvoorstellen

Wet programmatuur verkiezingsuitslagen

Nederland gebruikt programmatuur bij verkiezingen om de verkiezingsuitslagen te berekenen. Doel van dit wetsvoorstel is het vastleggen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden rond het beheer en het gebruik van die uitslagprogrammatuur door een wijziging van de Kieswet. Voorgesteld wordt om deze programmatuur te centraliseren, het gebruik ervan verplicht te stellen en de Kiesraad verantwoordelijk te maken voor het beheer.

Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36150

Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud ((EU) 2021/784)

Voor de verspreiding van terroristische online-inhoud wordt gebruik gemaakt van internetplatforms die daarmee een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om hun gebruikers te beschermen tegen de blootstelling hieraan. De maatregelen die tot nu toe waren genomen om de verspreiding van terroristische online-inhoud tegen te gaan, zijn grotendeels vrijwillig van aard. Op 7 juni 2022 is de Europese Verordening (EU) 2021/784 in werking getreden. Doel van deze verordening is misbruik van hostingdiensten voor terroristische doeleinden tegen gaan en daarmee bij te dragen aan de openbare veiligheid in de Europese Unie. Dit wetsvoorstel bevat de bepalingen die nodig zijn om de verordening uit te voeren.

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
minister van Justitie en Veiligheid
+ 1 andere

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
36138

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
minister van Justitie en Veiligheid
+ 1 andere

Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

Vierde incidentele suppletoire begroting inzake uitvoering rechtsherstel box 3 en garantie annuleringskosten LNG-terminal Gasunie

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Financiën. De Belastingdienst heeft extra geld nodig voor het behandelen van de bezwaren tegen de vermogensrendementheffing en de Nederlandse Staat staat garant voor € 40 mln. voor het mogelijk annuleren van de huur van een drijvende LNG-terminal door de Gasunie.

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
S.A.M. Kaag D66
36140

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën

Financiën

Naar boven