Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (3)

U zoekt in Vijlbrief, J.A.

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Wilt u meer weten over welke stappen er nodig zijn om een wet te maken en welke rol de Tweede Kamer daarbij speelt? Dan kunt u hier meer lezen.

Wetsvoorstellen

Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (novelle verbetering uitvoerbaarheid)

Het wetsvoorstel houdende wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (35603) verankert de publiekrechtelijke aanpak van de versterkingsopgave. Het doel is het bereiken van veilige gebouwen in Groningen en biedt een navolgbaar en transparant versterkingsproces voor de gebouwen in Groningen. De rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen, waaronder gemeenten, worden vastgelegd en de positie van de eigenaar wordt verbeterd. Tevens worden er mogelijkheden geboden om de uitvoering te versnellen. Middels de novelle verbetering uitvoerbaarheid (36094) wordt uitvoering gegeven aan de wijziging van onderdelen gericht op ondersteuning voor bewoners (Kamerstuk 35603 nr. 38) en versterken in eigen beheer (Kamerstuk 35603 nr. 68).

Indiener J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
Hans Vijlbrief
36094

Indiener J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat

Wetsvoorstellen

Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen

Voorstel voor een wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) en de Invorderingswet 1990 die het mogelijk maakt een tegemoetkoming toe te kennen aan belanghebbenden als een onterecht handelen of nalaten van de inspecteur of de ontvanger heeft geleid tot onbillijkheden. Het voorstel maakt deel uit van het Belastingplan 2022.

Indiener J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Financiën

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
J.A. Vijlbrief D66
35930

Indiener J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Financiën

Financiën

Wetsvoorstellen

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Met dit wetsvoorstel moet het 'bovenmatig lenen' van geld uit de eigen vennootschap worden ontmoedigd. Door het geld te lenen kan de houder van een eigen (besloten) vennootschap namelijk het betalen van belasting langdurig uitstellen of in sommige gevallen afstellen. Het kabinet stelt een grens van € 500.000 voor. Over de leningen uit de eigen vennootschap die dat bedrag te boven gaan wordt voortaan inkomstenbelasting geheven.

Indiener J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Financiën

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
J.A. Vijlbrief D66
35496

Indiener J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Financiën

Financiën

Naar boven