Gang

Wetsvoorstel Uitbreiding strafbaarheid spionageactiviteiten

Vanwege de toenemende kwetsbaarheid van Nederland voor spionage is door het kabinet besloten dat aanvullende strafbaarstelling voor spionageactiviteiten wenselijk is, zoals geuit in het Coalitieakkoord 2021–2025. Dit wetsvoorstel wijzigt het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering (beiden ook voor BES) om de strafbaarheid voor spionageactiviteiten uit te breiden. Met dit voorstel wordt een zelfstandige strafbaarstelling van spionage ingevoerd. Spionageactiviteiten kunnen zich zowel richten op overheden en volkenrechtelijke organisaties als op bijvoorbeeld bedrijven en universiteiten. Daarnaast kan het verschillende vormen aannemen. Te denken valt aan het onrechtmatig verzamelen van (gevoelige) informatie of objecten, sabotage, het interveniëren in (besluitvormings)processen of beïnvloeding van personen. Deze activiteiten hebben met elkaar gemeen dat zij worden verricht door of ten behoeve van een buitenlandse mogendheid en schade toebrengen aan zwaarwegende belangen.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Voltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:09 - 14:10

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 14:30 - 15:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 23 februari 2023.

Tijd activiteit: 14:30 - 15:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 14:15 - 14:16

Wetgevingsproces

 1. 16 december 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 21 december 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

 3. 25 januari 2023

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 23 februari 2023. 

 4. 23 februari 2023

  Uitbreiding strafbaarheid spionageactiviteiten (36280)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 31 mei 2023

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 6. 1 juni 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 7 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 8. 22 april 2024

  Plenaire vergadering: Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafvordering BES in verband met de uitbreiding van de strafbaarheid voor schadetoebrengende gedragingen ten behoeve van een buitenlandse mogendheid (uitbreiding strafbaarheid spionageactiviteiten) (36280)

  Plenair debat (wetgeving)

Documenten