Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Wet wegvervoer goederen, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet op de economische delicten ter uitvoering van Verordening (EU) 2020/1055 (PbEU 2020, L 249)

Dit wetsvoorstel strekt tot uitvoering van Verordening (EU) 2020/1055 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2020. Deze verordening maakt deel uit van het Eerste EU-mobiliteitspakket. De belangrijkste wijzigingen van deze Verordening betreft o.m. de ondergrens van de vergunningplicht voor de communautaire vergunning, die voor goederenvervoer wordt verlaagd van 3,5 ton toelaatbare maximummassa naar 2,5 ton toelaatbare maximummassa. Daarbij staat het lidstaten vrij een strengere ondergrens voor de vergunningplicht te hanteren. Er is een heel kleine categorie voertuigen die een toelaatbare maximummassa heeft van meer dan 2,5 ton, maar een laadvermogen van 500 kg of minder. Deze voertuigen vallen als gevolg van de huidige wetgeving in Nederland onbedoeld buiten de vergunningsgrens voor een communautaire vergunning. Dit wetsvoorstel komt hieraan tegemoet.
Verder worden in de verordening extra voorwaarden gesteld aan cabotage in het goederenvervoer, doordat vervoerders na afloop van de toegestane drie cabotageritten in zeven dagen voor een periode van vier dagen geen cabotagevervoer meer mogen verrichten in dezelfde lidstaat. Tenslotte bepaalt de verordening dat het voertuig, dat gebruikt is voor het internationaal transport, eens in de acht weken verplicht dient terug te keren naar één van de exploitatievestigingen van de onderneming in de EU-lidstaat van vestiging.

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:45 - 14:46

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 8 september 2022.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Tijd activiteit: 16:00 - 16:35

Wetgevingsproces

 1. 29 juni 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 5 juli 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat 

 3. 6 juli 2022

  Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 8 september 2022. 

 4. 8 september 2022

  Wijziging van onder meer de Wet wegvervoer goederen houdende wijziging van verschillende verordeningen teneinde ze aan te passen aan ontwikkelingen in de wegvervoersector

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 9 november 2022

  Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 6. 10 november 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 17 november 2022

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de Wet wegvervoer goederen, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet op de economische delicten ter uitvoering van Verordening (EU) 2020/1055 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2020 houdende wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1071/2009, (EG) nr. 1072/2009 en (EU) 1024/2012 teneinde ze aan te passen aan ontwikkelingen in de wegvervoersector (PbEU 2020, L 249) (36155)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten