Wetsvoorstel

Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda

Het kabinet stelt extra middelen beschikbaar om sneller tot vermindering van de broeikasgasuitstoot te komen. Hiervoor worden middelen op de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uit de begrotingsreserve Maatregelen CO2-reductie ingezet. Een van de maatregelen, in het kader van de uitspraak inzake Urgenda, is dat het kabinet 70 miljoen euro extra vrijmaakt voor de sanering van de varkenshouderij.
De commissie Economische Zaken en Klimaat behandelt deze incidentele suppletoire begroting.

Activiteiten

02 jul 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

16:00 - 16:45

03 jul 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag (houdende een lijst van feitelijke vragen) vaststellen op 11 juli 2019 om 12.00 uur.

13:00 - 14:00

24 sep 2019
02 okt 2019
Procedurevergadering

Besluit: De vaste commissie voor Economische Zaken (EZK) verzoeken de behandeling over te nemen en deze incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda op LNV-terrein (35 237) gelijktijdig plenair te behandelen met de incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda op EZK-terrein (35 236). In het geval de commissie EZK hier niet toe besluit, wordt de incidentele suppletoire behandeling op LNV-terrein betrokken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van LNV voor 2020 in de week van 8-10 oktober 2019.

11:15 - 12:15

03 okt 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:45 - 14:55

27 nov 2019
Wetgevingsoverleg

Gezamenlijke behandeling van de Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII), het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2019) (35 234 t/m 237)

Besluit: Behandeld.

18:00 - 23:00

Debat terugkijken
03 dec 2019
Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

15:00 - 16:00

Debat terugkijken

Wetgevingsproces

28 jun 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
02 jul 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 jul 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
11 jul 2019

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda)

Inbreng feitelijke vragen
24 sep 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
02 okt 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
03 okt 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 nov 2019

Gezamenlijke behandeling van de Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII), het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2019) (35 234 t/m 237)

Wetgevingsoverleg
03 dec 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten