Gang

Wetsvoorstel Evaluatie WION en regeling bevoegde rechter

Op 1 juli 2008 is de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) in werking getreden. Met het oog op het zo veel mogelijk beperken van schade door graafwerkzaamheden is in die wet een nieuw systeem geïntroduceerd voor het melden van graafwerkzaamheden, het uitwisselen van informatie over de ligging van netten, en het nemen van voorzorgsmaatregelen voordat gegraven wordt. De werking van de wet is in 2012 geëvalueerd. Met dit wetsvoorstel wordt invulling gegeven aan de acties die betrekking hebben op wijziging van de WION. Allereerst betreft dit een wijziging die ertoe strekt huisaansluitingen (aansluitleidingen) onder de werking van de wet te brengen. Verder wordt in een gedifferentieerde aanpak voorzien voor de te volgen procedure indien sprake is van graafwerkzaamheden in de buurt van netten met gevaarlijke inhoud of netten van grote waarde. Ook worden de voorschriften voor registratie van netten herzien. Ten slotte wordt met het onderhavige wetsvoorstel invulling gegeven aan een aantal wensen vanuit de praktijk, afkomstig van zowel de grondroerders en beheerders als de toezichthouder (Agentschap Telecom) en de uitvoeringsinstantie (Kadaster).

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 5 Voor
50PLUS 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 16:00

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 20:30 - 21:55

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:25 - 13:45

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 16:00 - 17:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 7 september 2017.

Tijd activiteit: 11:15 - 12:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken

Tijd activiteit: 13:35 - 13:45

Wetgevingsproces

 1. 23 juni 2017

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 29 juni 2017

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken 

 3. 5 juli 2017

  Extra procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 7 september 2017. 

 4. 7 september 2017

  Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (evaluatie WION en regeling bevoegde rechter) (34745)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 14 februari 2018

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 20 februari 2018

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 7. 21 februari 2018

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 14 maart 2018

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (evaluatie WION en regeling bevoegde rechter) (34745)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 9. 27 maart 2018

  Plenaire vergadering: STEMMINGEN

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten