Om voor behandeling in aanmerking te komen moet een verzoekschrift over een kwestie gaan die:

  • individueel is of een beperkte groep personen aangaat;
  • een verantwoordelijkheid van de rijksoverheid betreft;
  • niet voorgelegd kan worden of had kunnen worden aan de rechter.      

Maak een keuze

Een verzoekschrift dat tegelijkertijd bij zowel de Eerste als de Tweede Kamer of bij de Nationale ombudsman is ingediend, wordt maar door één van deze instellingen onderzocht. De burger wordt dus gevraagd om een keuze te maken. Ook is het niet mogelijk om, indien één van deze instellingen al een onderzoek heeft verricht, hetzelfde verzoekschrift daarna nog eens door een van de andere instellingen te laten onderzoeken. 

Niet in behandeling genomen?

Als een verzoekschrift niet voor behandeling in aanmerking komt, worden de redenen daarvan natuurlijk aan de indiener meegedeeld en wordt zo mogelijk gewezen op andere wegen die bewandeld zouden kunnen worden. 

Verzoekschrift wordt voorgelegd aan minister of staatssecretaris

Als een verzoekschrift in behandeling is genomen, legt de commissie het voor aan de minister of staatssecretaris die het aangaat, met het verzoek om een reactie. De indiener mag vervolgens reageren op het standpunt van de bewindspersoon en tenslotte mag de bewindspersoon weer reageren. Zo ontstaat een dossier, vaak met vele bijlagen. De commissie past hoor en wederhoor dus toe langs schriftelijke weg. Zij hoort zelden de indiener of een minister in persoon.

Oordeel

Aan de hand van het dossier vormt de commissie zich een oordeel over de vraag of de rijksoverheid zijn taak naar behoren heeft uitgevoerd. De commissie spreekt zich bij een verzoekschrift dus inhoudelijk uit over de voorgelegde kwestie. Als zij van mening is dat de overheid haar taak níet naar behoren heeft uitgevoerd, kan zij de Kamer voorstellen om de bewindspersoon uit te nodigen een besluit te nemen dat tegemoet komt aan de wens van de indiener van het verzoekschrift.

Meer informatie

Bij vragen kunt u contact opnemen met de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven.