Verzoekschriften

Een verzoekschrift gaat over een individuele kwestie waarin de rijksoverheid volgens u onjuist heeft gehandeld. U kunt bij de commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven een verzoekschrift indienen als u vindt dat u niet correct behandeld bent door een nationale overheidsinstantie. Het gaat dan om een bepaalde gedraging van deze instantie of van één van haar medewerkers. Dit is niet hetzelfde als een bezwaar of beroep. Bij een bezwaar of beroep gaat het over een besluit van een betreffende instantie waar u het niet mee eens bent. Bij deze commissie kunt u alleen een verzoekschrift indienen.

De stappen bij het indienen van een verzoekschrift

Infographic met de verschillende stappen bij het indienen van een verzoekschrift

Bekijk de verschillende stappen bij het indienen van een verzoekschrift in bovenstaande infographic. Klik hier voor de pdf-versie.

Voorwaarden

Wanneer u uw verzoekschrift indient, bepaalt de commissie eerst of het aan de voorwaarden uit haar reglement voldoet. De belangrijkste voorwaarden zijn: 

  • Het gaat over een kwestie waar u een persoonlijk belang bij heeft; het is een probleem dat voor u speelt op individueel vlak of het gaat een beperkt aantal personen aan waarvan u er één bent. Het verzoek kan dus niet over een algemene maatregel of wet gaan.
  • De kwestie betreft een verantwoordelijkheid van de rijksoverheid (het gaat dus bijvoorbeeld niet om een gemeente of provincie). Onder de rijksoverheid vallen onder andere de ministeries en verschillende uitvoeringsorganisaties. Denk bijvoorbeeld aan de Belastingdienst of het UWV. 
  • Het is of was niet mogelijk om de kwestie voor te leggen aan een rechter. Kwesties die in het verleden al aan een rechter zijn voorgelegd, zijn niet ontvankelijk als verzoekschrift.
  • Het is of was niet mogelijk om formeel bezwaar te maken bij de desbetreffende instantie. Let op: een klacht indienen is niet hetzelfde als bezwaar maken.
  • U heeft de kwestie niet al voorgelegd aan de Nationale ombudsman. De Tweede Kamer mag namelijk niet een verzoekschrift behandelen dat al door de Nationale ombudsman is behandeld.

Maak een keuze

Een verzoekschrift dat tegelijkertijd bij zowel de Eerste als de Tweede Kamer of bij de Nationale ombudsman is ingediend, wordt maar door één van deze instellingen onderzocht. De burger wordt dus gevraagd om een keuze te maken. Ook is het niet mogelijk om, indien één van deze instellingen al een onderzoek heeft verricht, hetzelfde verzoekschrift daarna nog eens door een van de andere instellingen te laten onderzoeken. 

Niet in behandeling genomen

Als een verzoekschrift niet voor behandeling in aanmerking komt, worden de redenen daarvoor - indien mogelijk - aan de indiener meegedeeld en wordt zo mogelijk gewezen op andere wegen die bewandeld zouden kunnen worden. 

Wel in behandeling genomen

Als een verzoekschrift in behandeling is genomen, legt de commissie het voor aan de minister of staatssecretaris die het aangaat, met het verzoek om een reactie. De indiener mag vervolgens reageren op het standpunt van de bewindspersoon en ten slotte mag de bewindspersoon weer reageren.  

Aan de hand van het dossier vormt de commissie een oordeel over de vraag of de rijksoverheid zijn taak naar behoren heeft uitgevoerd. De commissie spreekt zich bij een verzoekschrift dus inhoudelijk uit over de voorgelegde kwestie. Als zij van mening is dat de overheid haar taak niet naar behoren heeft uitgevoerd, kan zij de Kamer voorstellen om de bewindspersoon uit te nodigen een besluit te nemen dat tegemoet komt aan de wens van de indiener van het verzoekschrift.