Burgerinitiatief

Een burgerinitiatief is een voorstel om een onderwerp voor te dragen voor behandeling door de Tweede Kamer. Het is gericht op het maken, wijzigen of intrekken van een wettelijke regeling. Het burgerinitiatief is een van de meest directe manieren om aan Kamerleden duidelijk te maken hoe de samenleving beter kan.

De stappen van een burgerinitiatief

Infographic met de verschillende stappen bij het indienen van een burgerinitiatief

Bekijk de verschillende stappen bij het indienen van een burgerinitiatief in bovenstaande infographic. Klik hier voor de pdf-versie.

40.000 handtekeningen

  • Iedereen die de Nederlandse nationaliteit heeft en ouder dan 18 jaar is, kan een burgerinitiatief indienen. U kunt dat zelf doen of samen met anderen. Een organisatie kan geen burgerinitiatief indienen, wel een persoon die verbonden is aan die organisatie; 
  • Om duidelijk te maken dat u niet de enige bent met een bepaald standpunt, is het belangrijk dat u medestanders vindt. U moet ten minste 40.000 steunbetuigingen hebben mét naam, adres, geboortedatum en datum waarop de steun is gegeven van personen ouder dan 18 jaar en met de Nederlandse nationaliteit. De steunbetuigingen mogen niet ouder zijn dan één jaar;
  • Digitale steunbetuigingen zijn ook geldig bij een burgerinitiatief.
  • U levert de steunbetuigingen bij voorkeur aan in een Excel-bestand. 

Voorwaarden

Er zijn verschillende voorwaarden verbonden aan een burgerinitiatief. Naast de steun van andere burgers in de vorm van ten minste 40.000 steunbetuigingen moet uw voorstel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw voorstel is nieuw: de laatste twee jaar is over het onderwerp in de Tweede Kamer geen besluit genomen. Alleen wanneer er nieuwe, niet eerder bekende feiten en omstandigheden zijn mag u toch een burgerinitiatief indienen over een onderwerp waarover de Kamer de afgelopen twee jaar een besluit heeft genomen;
  • Uw voorstel gaat over een onderwerp waarover de Tweede Kamer beslist, dus over een kwestie die de rijksoverheid en niet een andere overheid (zoals een gemeente) aangaat en geen privékwestie is;
  • Uw voorstel is niet in strijd met in ons land diepgewortelde normen en waarden;
  • Uw voorstel gaat niet over de Grondwet, belastingen of begrotingswetten;
  • Het burgerinitiatief moet een duidelijk voorstel bevatten, bijvoorbeeld om een bepaald verbod af te schaffen of juist in te voeren. Dus niet slechts het verzoek om aan een bepaald onderwerp een debat te wijden of enkel een klacht. In het voorstel staat duidelijk wat het doel is, en waarom en hoe dit bereikt kan worden.

De voorwaarden staan precies omschreven in artikel 4 van de Regeling van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven.

Beoordeling door commissie

De commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven beoordeelt of uw voorstel aan de voorwaarden voldoet. Om vast te stellen of de bijgevoegde handtekeningen van kiesgerechtigden zijn, doet de commissie een steekproef.

U kunt een burgerinitiatief mailen naar cie.vz@tweedekamer.nl of per post versturen naar:

Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Bij vragen kunt u contact opnemen met de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven. Als u een burgerinitiatief wilt indienen, moet u in een zo vroeg mogelijk stadium contact opnemen met de commissie. In verband met het zomerreces (5 juli 2024 t/m 2 september 2024) kan het langer duren voordat u een reactie ontvangt op uw vraag of op uw burgerinitiatief.

Behandeling door Tweede Kamer

Voldoet uw voorstel niet aan alle voorwaarden? Dan stelt de commissie de Tweede Kamer voor om het burgerinitiatief niet in behandeling te nemen. Als uw initiatiefvoorstel wel aan alle voorwaarden voldoet, stelt de commissie voor om het voorstel in behandeling te nemen. Dat kan op verschillende manieren. De Tweede Kamer kan u bijvoorbeeld uitnodigen om uw voorstel mondeling toe te lichten, in een commissievergadering of zelfs in de plenaire vergadering. De betrokken minister of staatssecretaris wordt ook uitgenodigd bij het debat.

Voorbeelden van burgerinitiatieven

Afgerond: