Verzoekschriften

Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Burgers kunnen door middel van een burgerinitiatief een onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer zetten, of via een verzoekschrift de Tweede Kamer vragen te onderzoeken of de rijksoverheid haar werk naar behoren heeft gedaan in een kwestie waar zij persoonlijk bij betrokken zijn. De commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven toetst of een verzoekschrift of burgerinitiatief aan de daaraan gestelde eisen voldoet.

De commissie doet onderzoek en verricht voorbereidingen zodat de Kamer een afgewogen beslissing kan nemen over het verzoekschrift of het burgerinitiatief. Zij doet dit soms in samenwerking met een andere Kamercommissie. De commissie heeft zijn eigen reglement. Daarin staan de criteria waaraan een verzoekschrift of burgerinitiatief moet voldoen om voor behandeling in aanmerking te komen.

Burgerinitiatief

Het burgerinitiatief is een van de meest directe manieren om aan Kamerleden duidelijk te maken hoe de samenleving beter kan. Het is een voorstel om een onderwerp voor te dragen voor behandeling door de Tweede Kamer. Dat kan bijvoorbeeld gaan over het verbeteren van het milieu, onderwijs of openbaar vervoer. De burger vraagt aan de Kamer hierover een standpunt in te nemen. Het burgerinitiatief is uitdrukkelijk een nieuw voorstel, niet een reactie op de wetgeving die de Tweede Kamer al heeft behandeld of nog gaat behandelen.

Verzoekschrift

Een verzoekschrift gaat over een kwestie waar u persoonlijk bij betrokken bent en waarin de rijksoverheid volgens u niet naar behoren heeft gehandeld. Wanneer u vindt dat dit het geval is, kunt u een verzoekschrift indienen bij de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven.

Over de commissie

De commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven bestaat, net als andere Kamercommissies, uit vertegenwoordigers van fracties. De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar, omdat er veel privacygevoelige informatie aan de orde komt. Ook de meeste vergaderstukken zijn om die reden niet openbaar. Wél wordt over elk verzoekschrift of burgerinitiatief een openbaar verslag uitgebracht, met de conclusie van de commissie, de motivering en een voorstel aan de Tweede Kamer. Deze beslist vervolgens.