De meeste inhoudelijke werkzaamheden van de Parlementaire Assemblee worden voorbereid door 8 vakcommissies:

 • de commissie voor politieke zaken en democratie
 • de commissie voor juridische zaken en mensenrechten
 • de commissie voor sociale zaken, gezondheid en duurzame ontwikkeling
 • de commissie voor migratie, vluchtelingen en ontheemden
 • de commissie voor cultuur, wetenschap, onderwijs en media
 • de commissie voor gelijkheid en non-discriminatie
 • de commissie voor het reglement van orde, immuniteiten en institutionele zaken
 • de commissie voor de nakoming van plichten en verbintenissen van de lidstaten van de Raad van Europa, de zgn Monitoring Commissie.

Door deze commissies worden rapporten voorbereid. Zij wijzen daartoe één of meer rapporteurs aan die kunnen worden bijgestaan door leden van de ambtelijke staf van de commissie. De rapporteurs verdedigen hun concept-rapport in eerste instantie in de commissie die hem of haar aanwees als rapporteur. Commissies kunnen wijzigingen aanbrengen in concept-rapporten. Na vaststelling van het concept-rapport door de commissie wordt het vervolgens doorgezonden naar de plenaire Assemblee, waar de rapporteur het al dan niet gewijzigde concept-rapport opnieuw verdedigt. Concept-rapporten gaan in de meeste gevallen vergezeld van een concept-aanbeveling of van een concept-resolutie.

Fracties

De leden van de nationale delegaties zijn niet alleen lid van één of enkele commissies, maar maken ook deel uit van één van de 6 politieke groepen. Deze zijn:

 • de fractie van de Europese Volkspartij (EPP/CD)
 • Socialistische Fractie (SOC)
 • Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE)
 • de Europese Democraten Fractie (EDG)
 • Fractie van Verenigd Europees Links (UEL)
 • Vertegenwoordigers die niet zijn aangesloten bij een fractie (NR)

De PACE kent, naast de vakcommissies en de fracties, ook een aantal bestuurlijke commissies. Deze zijn:

Het Bureau

Het Bureau is verantwoordelijk voor de coördinatie van de activiteiten van de commissies en de plenaire Assemblee. Het stelt onder meer de ontwerp-agenda van de deelzittingen voor en ziet toe op de benoemingen van leden in commissies. Samenstelling: de President van PACE, de 20 ondervoorzitters, de voorzitters van de politieke groepen of fracties en de voorzitters van de vakcommissies.

De Presidentiële Commissie

De Presidentiële Commissie adviseert het Bureau gevraagd en ongevraagd. Samenstelling: de President, de voorzitters van de fracties en de Secretaris-Generaal van de PACE.

Joint Committee

Het Joint Committee is belast met de coördinatie van de werkzaamheden en het onderhouden van de goede relaties tussen het Comité van Ministers en de PACE. Samenstelling: de vertegenwoordigers van de regering (meestal de bij de Raad van Europa geaccrediteerde ambassadeur) van iedere lidstaat en een gelijk aantal leden van de PACE.

Standing Committee

Het Standing Committee treedt op namens de Parlementaire Assemblee indien zij niet in vergadering bijeen is en waarborgt de continuïteit van de werkzaamheden van de Assemblee. Zo nodig komt het Standing Committee in een spoeddebat bijeen.
Samenstelling: de President en de Vice-Presidenten van de Assemblee, de voorzitters van de fracties, de voorzitters van de nationale delegaties en de voorzitters van de vakcommissies.